ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Приједор: Оглашава слободна радна мјеста на дан 28. 02. 2018. године

02.03.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 28.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

**********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЛАМОВИТА

79204 ЛАМОВИТА

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

1.      Наставник/професор разредне наставе у подручној школи Бабићи, 1 извршилац, на одређено радно вријеме до повратка раднице се породиљског одсуства, са положеним стручним испитом,

Поред услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

- Да је држављанин РС или БиХ , што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци, (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа),

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о неосуђиваности (школа тражи службеним путем за изабраног кандидата).

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом и контакт телефоном) и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области у којој је наведено стручно звање или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту (за слободна радна мјеста под редним бројем 1. и 2.)

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од стране високошколске установе о просјеку оцјена које је кандидат остварио током студирања;

4. Увјерење или потврду од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареном радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рада РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају услове прописане Законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања Закона на снагу, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Сви документи које кандидат доставља морају бити овјерене копије и исте неће бити враћене кандидатима.

Интервју са кандидатима, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у школи у Ламовитој 12.3.2018. године са почетком у  12 часова у просторијама школе. Кандидати неће бити појединачно позивани, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу школе, са назнаком "За конкурс" или лично секретару школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*****************

 ЈУ"СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР"

 У ПРИЈЕДОРУ

   ПРИЈЕДОР

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Поништава се конкурс за попуну упражњених радних мјеста у ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 21.2.2018. Конкурс је грешком објављен.

***************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

ПЕТОГ КОРПУСА ББ

79102 ПРИЈЕДОР

КОНКУРС

за избор и пријем наставника

• Професор за наставни предмет математика – 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања - приправник.

• Професор за наставни предмет њемачки језик – 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања - приправник

• Професор разредне наставе - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, са искуством и положеним стручним испитом у образовању.                                                                   

                                                                  

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању. (На радна мјеста гдје се траже лица са радним искуством).

Право учешћа имају и лица која су до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа).

Уз потписану пријаву од стране кандидата на којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон и документацију којом се доказује испуњавање општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а она подразумијева:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег  се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

д) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (достављају само кандидати под тачком 3 конкурса.)

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави навести на које радно мјесто кандидат конкурише по расписаном конкурсу.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, а на основу листе кандидата утврђене бодовањем по критеријумима прописаним овим правилником.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) ана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске". Изабрани кандидат дужан је доставити љекарско увјерење о здравственој и радној способности (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "за конкурс".

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, а пријаве су им потпуне и благовремене, обавиће се у просторијама школе дана, 13.3.2018. године, у 10 часова разредна настава, а у 11 математика и њемачки језик, те стога кандидати неће бити појединачно обавјештавани о термину истога.

Кандидати који се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

*****************

ЈУ ОШ "ПЕТАР ШКУНДРИЋ" БУДИМЛИЋ ЈАПРА

Будимлић Јапра 131, Тел/:052/483-019,

е-mail: os100@skolers.org

79228 ДОЊИ АГИЋИ

КОНКУРС

за избор директора школе

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 137. Закона о основном васпитању и образовању РС, 

1. Општи услови:

1) да има општу здравствену способност  за рад,

2) да је држављанин БиХ/РС,

3) да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који:

1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну  затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1) Пријаву на конкурс,

2) Извод из матичне књиге рођених,

3) Увјерење о држављанству,

5) Диплома о стеченом степену стручне спреме,

6) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7) Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из члана 137. став 2. тачка 1 Закона, (240 ECTS),

8) Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (не старије од шест мјесеци),

9) Увјерење да се против њега не води кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од шест мјесеци),

10) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

11) Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу школе, са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и неовјерене фотокопије приложене документације, неће бити узете у разматрање.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса. Уколико министар не предложи за директора ни једног кандидата са достављеног списка, о томе обавјештава Школски одбор, који доноси одлуку о расписивању новог конкурса. У том случају Влада именује вршиоца дужности директора до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже до 90 дана.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

*************

ЈУ"СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР ПРИЈЕДОР" У ПРИЈЕДОРУ

  Директор ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору  а на основу члана 99. Закона о средњем образовању и васпитању, те члана 4. став 1. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос, те члана 207. Закона о општем управном поступку и на основу Рјешења Просвјетног инспектора број:24.120/616.230-10-3/18. од 14.2.2018. д о н о с и   

ОДЛУКУ

О ПОНИШТЕЊУ ДИЈЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА

објављеног у дневном листу "Глас Српске" од 3.1.2018. године

И то  под ставком: 4. Стручни сарадник - Психолог школе /са искуством / на неодређено вријеме.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица