JU ZZZ RS - Filijala Prijedor: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25. 04. 2018. godine

27.04.2018 00:13 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 25.04. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

LAMOVITA

79 204 Lamovita, Telefon/faks: 052/355-122,

e-mail: os071@skolers.org

KONKURS

za izbor direktora škole:

       Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole. 

1.      Opšti uslovi

1)      Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad

2)      Da je državljanin BiH/RS

3)      Da je stariji od 18 godina

2.      Posebni uslovi

Za direktora može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2) Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava;

3) Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

4) Ima predložen program rada i ističe se u realizovanju ili organizaciji vaspitno-obrazovanog procesa u školi.

Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1) Izvod iz matične knjige rođenih

2) Uvjerenje o državljanstvu

3) Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137. stav 2 tačka 1. Zakona, (240 ECTS)

6) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu  kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci)

7) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šet mjeseci),

8) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

9) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

10)    Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

11)    Kratku biografiju sa kretanjem u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole".

     Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

    Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Ukoliko ministar ne predloži za direktora ni jednog kandidata sa dostavljenog spiska, o tome obavještava Školski odbor, koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa. U tom slučaju Vlada imenuje vršioca dužnosti direktora do završetka konkursne procedure za izbor direktora, a najduže do 90 dana.

     Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.

***********

JU OŠ "KOZARAC"

Maršala Tita bb

79202 Kozarac

Tel/faks: 052/346-042

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik /profesor bosanskog jezika - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme, do kraja školske 2017/2018, pripravnik sa iskustvom

  Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeće ovjerene  fotokopije dokumenata:

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS i BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem (ne starije od 6 mjeseci), koje prilaže kandidat koji je izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će službeno pribaviti od nadležne ustanove za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa),

- kandidati treba da dostave i dokumenta utvrđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi na osnovu kojeg će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa Komisija za izbor obaviće i intervju. Intervju će se održati dana, 8.5.2018. godine (utorak), u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Za kandidate koji se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom sa naznakom "za konkurs", dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole.                    

Priloženi dokumenti uz prijavu neće se vraćati kandidatima poštom, a kandidati ih mogu lično preuzeti u školi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, već ih komisija evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili da nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

******

JU OŠ "PETAR ŠKUNDRIĆ" BUDIMLIĆ JAPRA

Budimlić Japra 131, 79228 Donji Agići

Tel/: 052/483-019,

e-mail:  os100@skolers.org

KONKURS

za izbor direktora škole

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 137. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS,

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/RS,

3) da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji:

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja  diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

1) Prijavu na konkurs,

2) Izvod iz matične knjige rođenih,

3) Uvjerenje o državljanstvu,

5) Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

6) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

7) Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137. stav 2. tačka 1 Zakona, (240 ECTS),

8) Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci),

9) Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),

10) Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

11) Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

12) Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

13) Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu škole, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole".

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priložene dokumentacije, neće biti uzete u razmatranje.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa. Ukoliko ministar ne predloži za direktora ni jednog kandidata sa dostavljenog spiska, o tome obavještava Školski odbor, koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa. U tom slučaju Vlada imenuje vršioca dužnosti direktora do završetka konkursne procedure za izbor direktora, a najduže do 90 dana.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rezultatima konkursa u roku od osam dana od dana prijema obavještenja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica