JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 12. 2017. godine

29.12.2017 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

****************

                      

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" ČAJNIČE

Igumana Vasilija bb Čajniče,

tel-faks 058/315-156;

tel 058/310-020; 058/310-021;                              

e-mail: os190@skolers.org

 raspisuje

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

      1. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja, 8 časova Centralna škola na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom;

      2. Nastavnik/profesor  fizike ....12 časova  fizike na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine, centralna škola, sa radnim iskustvom;

       

Radnik stupa na rad danom potpisivanja ugovora o radu na određeno radno vrijeme.    

 Prijavljeni kandidati treba da osim uslova utvrđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj 1/16), ispunjavaju i uslove propisane u članu 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj:44/17) i uslove

Predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni  glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

        Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

          1. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

          2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

          3.  Izvod iz MK rođenih;

          4.  Uvjerenje o državljanstvu;

          5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

           Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti (prema mjestu rođenja kandidata), zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

            U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

             U skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj: 44/17) i  Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 102 /14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima:

        

         Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

         Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:

1.  Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

2. Prosječna ocjena tokom  studiranja -  u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama Škole:

-  Intervju kandidata dana, 10.1.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs ne vraća se.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, JU Osnovna škola "Jovan Dučić" Čajniče, ulica Igumana Vasilija bb Čajniče.

*************

                                                                                                         

JU OŠ "BOŠKO BUHA"

ŠTRPCI

 raspisuje

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

 1. Profesor nastavnik njemačkog jezika -  na određeno vrijeme, od dana prijema do završetka nastavnog procesa školske 2017/18. godine, 1 izvršilac - za 10 časova, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom.

         Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

      a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

      v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

      Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

      Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

       Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove, iz člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske",  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan za radno mjesto na koje konkurišu.

       Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

          1.  Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine,  BiH i Republici Srbiji);

          2.  Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

          3.  Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

          4.  Uvjerenja o državljanstvu

          5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

      Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

           U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

         Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

         Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica).

3. Za dužinu radnog staža - dokument u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

*** Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 8.1.2018. godine, sa početkom u 12 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***     

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Štrpci br.60, 73265 Uvac, preporučeno ili direktno u školu.

                ************                                                                                                         

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                                                                                                          

raspisuje

I

1. Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Stručni saradnik u nastavi na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo.

Broj izvršilaca: 1

II

Posebni uslovi:

1. Stručni saradnik u nastavi:

- VSS - VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija, sa 240 ECTS bodova

- poznavanje rada na računaru

III

Kandidati su dužni ispunjavati opšte i posebne uslove propisane Zakonom o radu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

3. ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu,

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

5. original uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6. ovjerena kopija diplome;

7. dokaz o poznavanju rada na računaru.

IV

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove izvršiće se provjera radnih sposobnosti putem testiranja i intervjua.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "prijava na konkurs za radno mjesto - Stručni saradnik u nastavi na Mašinskom fakultetu".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica