JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 25. 04. 2018. godine

27.04.2018 00:26 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 25.04. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

********************

"ADRIA" DOO VIŠEGRAD

Gavrila Principa bb, 73240 Višegrad

www.adria-bih.com

E-mail: adriavgd@gmail.com

                                                                   

                                                                

KONKURS

za prijem u radni odnos

Opis radnog mjesta:

Radnik na poslovima održavanja (električar)  - 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

SSS tehničkog smjera

Radno iskustvo na poslovima održavanja

Komunikativnost i spremnost na timski rad, prilagodljivost, tačnost, odgovornost i efikasnost u radu

Vozačka dozvola "B" kategorije

Lokacija: Višegrad

Kontakt: 065/660-511

Trajanje konkursa: 30 dana (ističe 20.5.2018.)

******

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

Opština Istočno Novo Sarajevo

ISTOČNO SARAJEVO

Đenerala Draže Mihajlovića 40

Tel: 057 340 - 194

Faks: 057 340 – 194, E-mail: ms04@skolers.org

 raspisuje

JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I   Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora škole;

II  Za direktora škole može biti da bude izabrano lice koje pored opštih uslova ispunjava sljedeće uslove:

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome  iz tačke 1.

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Da ima predložen  program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu,

III Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs dužan je priložiti  ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137. stav 2. tačka 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora - zatražiće po službenoj dužnosti  JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje;

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci);

- Izvod iz Matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

- Prijedlog programa  rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

IV Konkurs ostaje otvoren 15 /petnaest/dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

V   Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

VI   Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu:

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Đenerala Draže Mihailovića br.40

71123 Istočno Novo Sarajevo

Sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Škole za osnovno muzičko obrazovanje (NE OTVARATI).

Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime, tačnu adresu stanovanja kandidata;

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VII Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

VIII  Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora škole u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema obavještenja.

*******

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 raspisuje

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika

I

1. Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto - stručni saradnik za kulturu, umjetnost i sport u Rektoratu  Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 Broj izvršilac: 1

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

- VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova; društvenog/tehničkog smjera);

- jedna godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru;

- poznavanje engleskog jezika;

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih,

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci,

3. ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu,

4. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere,

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se

protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6. ovjerenu kopiju diplome,

7. dokaz o radnom iskustvu,

8. dokaz o poznavanju rada na računaru;

9. dokaz o poznavanju engleskog jezika;

Nakon sprovođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto " Stručni saradnik za kulturu, umjetnost i sport" u Rektoratu Univerziteta".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

*************

KAZNENO – POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO  

Meše Selimovića 1, Tel. 057/316-592   

E-mail:kpzi.sarajuevo@mpr.vladars.net

Faks. 057/316-594

  raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem pomoćnika direktora – postavljenje na period 5 godina

1.  Pomoćnik direktora za zdravstvenu službu  (VSS)  -

       1 izvršilac – postavljenje na 5 godina    

a)  Opis poslova radnog mjesta

                                                                             

 rukovodi Službom i odgovoran je za organizaciju u zdravstvenoj službi, kao i za vođenje brige o zdravstvenom stanju lica lišenih slobode,

 vrši sistematske preglede lica lišenih slobode po njihovom prijemu i otpustu.

 sačinjava izvještaj o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti lica lišenih slobode,

 vrši pregled svih lica prijavljenih na ljekarski pregled,

 vrši otvaranje i zatvaranje bolovanja, davanja pošteda, izdavanje uputnica za bolničko liječenje i specijalističke preglede van Zavoda,

 obavlja popunjavanje obrazaca, vođenje evidencije o bolovanjima i uputama za liječenje i preglede van Zavoda,

 stara se o radu ambulante,

 učestvuje u radu tima prijemno-otpusnog odjeljenja za predlaganje programa postupanja sa osuđenim licima,

 izrađuje trebovanja lijekova sanitetskog materijala i drugih sredstava za potrebe Zdravstvene službe,

 obavlja administrativne poslove u vezi odobravanja eksternog liječenja lica lišenih slobode, (pribavljanje odobrenja nadležnih organa i institucija i sl)

 na službeni zahtjev izdaje ljekarska uvjerenja,

 vrši nadzor nad higijenom prostorija u kojim borave i rade lica, a za koje je propisana sanitarna ispravnost,

 organizuje i stara se o dezinfekcije, dezinsekciji i deratizaciji prostorija Zavoda

 kontroliše ispravnost namirnica u kuhinji Zavoda i higijenu prostorija,

 mjesečno podnosi izvještaj direktoru Zavoda o higijensko-epidemiološkoj situaciju,

 obavlja i druge poslove po nalogu direktora,

b) Kandidati koji se prijave na konkurs treba da ispunjavaju opšte uslove  i to:

1. Da je državljanin RS - BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

v) Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

   

1. Visoka stručna sprema – medicinski fakultet zvanje doktor medicine;

2. Najmanje 1 godine radnog iskustva u struci nakon stečene VSS;

3. Položen stručni ispit iz oblasti zdravstva i stečena licenca za obavljanje zdravstvene djelatnosti;

g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5. Uvjerenje o nekažnjavanju;

6. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

7. Potvrdu o radnom iskustvu;

8. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

10. Licencu za obavljanje ljekarske djelatnosti.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4, 5, 6. i 8. ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je trajnog karaktera.

d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u  Službenom glasniku Republike Srpske, dnevnom listu "Glas Srpske"  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, sa naznakom "KONKURS ZA PRIJEM POMOĆNIKA DIREKTORA ZA ZDRAVSTVENU SLUŽBU".

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju, na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

                                                  © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica