ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14. 02. 2018. године

16.02.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 14.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

************

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

расписује

  ЈАВНИ  КОНКУРС

  за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Приправник - волонтер ...........................................................извршилаца 3

Радни однос се заснива на одређено вријеме

Општи услови:

1. Да је држављанин БиХ - Републике Српске

2. Да се против њега не води кривични поступак

4. Да је пунољетан

Посебни услови:

ВСС - Завршен правни факултет (звање стечено четворогодишњим студијем на правном факултету прије реформе високог образовања или по систему образовања према Болоњском процесу завршен четворогодишњи студиј на правном факултету и стечено најмање 240 ECTS бодова)

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању, просјек оцјена током студирања, овјерену фотокопију личне карте, увјерење да се не води кривични поступак које није старије од 6 мјесеци, родни лист, увјерење о држављанству.

У поступку пријема кандидата провешће се интервју са кандидатима који испуњавају услове.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу:

Окружни суд у Источном Сарајеву

Карађорђева бр. 5.

71123 Источно Сарајево

************

ЈУ "НАРОДНА БИБЛИОТЕКА РОГАТИЦА"

РОГАТИЦА

Српске слоге бб

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за провођење поступка пријема радника

 

1. Библиотекар, 1 извршилац, одређено  радно вријеме до повратка радника са функције директора

I – Опште услове за заснивање радног односа:

1. Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност,

4. Да нису отпуштани из државне службе на било ком нивоу власти БиХ ( било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,

5. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Народној библиотеци,

6. Да се против њих не води кривични поступак,

7. Да се на њих не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ

II – Посебни услови:

1. Висока стручна спрема – завршен први циклус студија

2. Стручни испит за библиотекара

III – Потребна документација:

       Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1.  Увјерење о држављанству,

2.  Извод из матичне књиге рођених,

3.  За доказе из тачке 4. и 7. општих услова, кандидати достављају овјерену писмену изјаву,

4.  Увјерење да нису осуђивани,

5.  Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

6.  Диплому о завршеном образовању,

7.  Увјерење  о положеном стручном испиту за библиотекара

Кандидат који буде примљен дужан је доставити увјерење о општој здравственој способности.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија ће обавити разговор-интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.    

IV - Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу "Глас Српске". Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈУ "Народна библиотека Рогатица" Рогатица,  Српске слоге бб Рогатица, са  назнаком "Пријава на конкурс".

**********

УНИВЕРЗИТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ПОНИШТЕЊЕ

Конкурс за пријем радника на неодређено вријеме за радно мјесто библиотекар на ОЈ Економски факултет Пале објављен у дневном листу "Глас Српске" дана, 6.9.2017. године, поништава се.

***********

 

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЧАЈНИЧЕ

Игумана Василија бб, Чајниче

тел-факс 058/315-156;

тел 058/310-020; 058/310-021;                              

е-mail os190@skolers.org

  расписује

КОНКУРС

   за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник/професор физике, 4 часа Централна школа на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Радник ступа на  рад даном потписивања уговора  о раду на одређено радно вријеме.

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са   чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а)  завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                   

Кандидати треба да испуњавају и услове, из члан 3. тачка п). Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан  за радно мјесто  на које конкуришу.

  

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2.  Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3.  Извода из МК рођених или личне карте;

4.  Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са

ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ  утврђеним критеријумима.

        Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а  по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

       1. За просјечну оцјену током студирања -  документ у форми додатка дипломи који

садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

       2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми

увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми затраженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

       3. За  дужину радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

     - врста посла;

               - степен стручне спреме и

               - дужина оствареног радног стажа по врстама посла

Интервју са  кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 26.2.2018. године, са почетком у 12 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.   

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Игумана Василија бб

73 280 Чајниче, препоручено или директно у школу.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица