JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.06 2018. godine

15.06.2018 00:50 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ”

 VIŠEGRAD

-  Školski odbor -

 raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić”  Višegrad

I - Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole “Vuk Karadžić”  Višegrad bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili ispunjava uslove iz člana 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj:44/17 i 31/18),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.

       

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 i 67/13),

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima..

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu: JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad, ulica Vojvode Putnika  br. 16, 73240 Višegrad, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić”  Višegrad.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Osnovne škole “Vuk Karadžić” Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 objavljuje

PONIŠTENjE  KONKURSA

Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana, 28.2.2018. godine, u djelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika na Pedagoškom fakultetu Bijeljina.

************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

I

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1. Čuvar na OJ Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1;

2. Spremačica na OJ Pravni fakultet;

Broj izvršilaca: 1;

3. Spremačica na OJ Medicinski fakultet;

Broj izvršilaca: 1;

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto čuvar:

- Osnovna škola, NK;

-  šest mjeseci  radnog iskustva;

Posebni uslovi za radno mjesto spremačica:

- osnovna škola, NK

- jedna godina radnog iskustva

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci;

3. ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu;

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere;

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

6. ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi;

7. dokaz o radnom iskustvu;

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

III

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa  u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom “Prijava na javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica