JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 12.12. 2018. godine

14.12.2018 16:39 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 12.15. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

***********

 

JU SŠC "VASILIJE OSTROŠKI"

SOKOLAC

 

 

 raspisuje      

 

                   KONKURS

                  za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

 

Opis radnih  mjesta

1. Profesor hemije  (6 časova), na određeno vrijeme do povratka predmetnog profesora sa porodiljskog bolovanja, sa  položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac

2. Profesor prava  (2 časa), na određeno vrijeme do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019 godinu, sa  položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac;

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br 1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 34/15 i  83/15).

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa  i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

 

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent ;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Za sve kandidate  koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održani dana, 25.12.2018. godine,  u 14 časova u  prostorijama JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" u Sokocu.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti "Prijava na konkurs"  a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

**************

JU OŠ "SRBIJA"

PALE

 

raspisuje

 

KONKURS

za prijem pripravnika

 

1. Diplomirani ekonomista - 1 izvršilac, puna radna norma, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine.

 

- U radni odnos prima se lice bez radnog iskustva po programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i to: pripravnici - djeca poginulih boraca VRS (po Ugovoru o finansiranju bruto plate pripravnika djece poginulih boraca VRS broj: 288-3/18 od 21.8.2018. godine)

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 1/16 i  66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" br. 74/18) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 44/17 i 31/18).

            Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" br. 44/17 i 31/18). Takođe, pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS",br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.                                                                                                                                                                                                 2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

5) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o mjestu i datumu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole, Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale, preporučenom pošiljkom ili lično u školi.

                   *****************                                                                                                                  

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

                                                                                                                                      

 objavljuje

 KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

 

Katedra za novinarstvo i politikologiju

 

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Politička teorija (istorija političkih ideja)......................................1 izvršilac

 

2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Mediji i socio-kulturološke komunikacije................................................................................................1 izvršilac

 

Katedra za srbistiku

 

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici: Srbistika (Stilistika i Savremeni srpski jezik).........1 izvršilac

 

Katedra za germanistiku

 

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (germanistika).............................................................................................1 izvršilac

 

Katedra za geografiju

 

1. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fizička geografija...1 izvršilac

 

Katedra za računarske nauke i sisteme

 

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke...................................................................................................1 izvršilac

 

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

 

1. Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije...................................................................1 izvršilac

 

2. Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Primijenjena mehanika.....................................................................1 izvršilac

 

3. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika...................................................1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina

 

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Informacione nauke i bioinformatika..........................................1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

 

1. Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija države i prava.......................................................................1 izvršilac

 

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

 

1. Za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika-nastavnik njemačkog jezika.........1 izvršilac

 

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

 

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

 

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

       Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  ***********

 

JU OŠ "SVETI SAVA"

ISTOČNO NOVO SARAJEVO     

raspisuje

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave        -  1 izvršilac, pripravnik na određeno vrijeme, do povratka nastavnice sa porodiljskog odsustva,

2. Nastavnik tehničkog obrazovanja          - 1 izvršilac - 8 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do kraja nastavne 2018/19. godine

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18), članom  2. i 3.  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom

                  procesu (za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo),

4)   uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da

                  je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju

                  stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja

                  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

                  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na

            evidenciji  nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja

            odgovarajuće stručne spreme,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom (za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo),

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-

invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu: JU Osnovna škola "Sveti Sava" Istočno Novo Sarajevo, ul. Karađorđeva 1, 71 123 Istočno Sarajevo.

 © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica