JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 09.01. 2019. godine

10.01.2019 18:24 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 05.-09.01. 2019. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

***************

 

 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 

 objavljuje

                                                       

 KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

 

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Hirurgija...............................................................................................................................1 izvršilac

 

2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija...........................1 izvršilac

 

3. Za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Pedijatrija....................1 izvršilac

 

4. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina.............1 izvršilac

 

5. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Radiologija, nuklearna medicina i medicinsko slikanje..............................................................................................................1 izvršilac

 

6. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Pedijatrija.........................1 izvršilac

 

Studentska br.1, 73 300 Foča

 

Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

 

Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hidrotermika i termoenergetika...............................................................1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

 

Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke, predmeti: Plivanje, Plivanje I, Plivanje II..................1 izvršilac

 

 Stambulčić bb, 71 420 Pale

 

Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

 

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Međudisciplinarne društvene nauke...................................................................................................................1 izvršilac

 

Vojvode Stepe Stepanovića, 89 101 Trebinje

 

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

 

Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu oblast Ekonomika poljoprivrede..........................................................................................................1 izvršilac

 

2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Anatomija i fiziologija životinja............................................................................................................... 1 izvršilac

 

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

 

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

 

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  *************

 

JU OŠ "BOŠKO BUHA"  

ŠTRPCI

raspisuje

 

 

KONKURS

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1.  Profesor - nastavnik njemačkog jezika - na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa,   školske 2018/19. godine, za 6 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

 

2.  Profesor - nastavnik fizike – na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najduže do kraja nastavnog procesa školske 2018/19. godine, za 12 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac.

 

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu,  a u skladu sa članom 104. i 111. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a) završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent;

      b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta  1, 2, 3;

      v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati treba da ispunjavaju i  uslove, iz člana 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske",  br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i člana 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje ("Službeni glasnik RS", broj 51/11, 19/12 i 77/12).

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su: 1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, 2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte, 3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, 4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,  zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, 5) Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata: 1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta, 3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2, 3,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, 5) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 6) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, 7) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca, 9) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida, 10) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 74/18) biće vršeno bodovanje kandidata, po već utvrđenim kriterijumima.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna škola "Boško Buha", Štrpci br.60, 73265 Uvac, preporučeno ili direktno u školu.

                                                                                                                                           

**********

JU SŠC "VASILIJE OSTROŠKI"

SOKOLAC

 raspisuje 

 KONKURS  za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Opis radnih  mjesta

 

1. Profesor njemačkog jezika  (4 časa), na određeno vrijeme, do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019. godinu, sa položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac;

 

2. Profesor srpskog jezika i književnosti (17 časova), na određeno vrijeme, do povratka predmetnog profesora sa neplaćenog odsustva, a najduže do kraja izvođenja nastave za školsku 2018/2019 godinu, sa položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove, predviđene Zakonom o radu  ("Službeni glasnik Republike Srpske", br 1/16 i 66/18), tako i posebne uslove u skladu sa članom 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 41/18), Pravilnikom  o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 34/15 i  83/15).

 

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa  i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida; e)  uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Za sve kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održani  dana, 17.1.2018. godine,  u 11 časova u  prostorijama JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" u Sokocu.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs lično dostaviti ili slati na adresu: JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti "PRIJAVA NA KONKURS" a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670. 

 

Konkurs ostaje otvoren  8  dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

**********

CLUB APATHOTEL VUČKO DOO

Poslovna jedinica "Hotel"

 

raspisuje

OGLAS

 

 

Potrebni sljedeći radnici za rad u Hotelu:

 

1.   Pomoćni radnici u kuhinji – 5 izvršilaca

2.   Sobarice – 5 izvršilaca

3.   Konobari - 5 izvršilaca

 

Poželjno radno iskustvo od minimalno šest mjeseci.

 

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065/433-432 za dodatne informacije, a poslati mail sa CV-om na mail adresu s.stjepanovic@aparthotelvucko.com

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

JU OŠ "SOKOLAC"

SOKOLAC   

 

 raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za upražnjeno radno mjesto nastavnika

 

1. Nastavnik tehničkog obrazovanja, nepuna norma – 5 časova redovne nastave sedmično, na određeno vrijeme – do kraja procesa nastave u školskoj 2018/2019 godini, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

  

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18);

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju);

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Konkursna komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica