JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 03. 2018. godine

09.03.2018 00:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.03. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

**********

JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

ISTOČNO SARAJEVO

Đenerala Draže Mihajlovića 40

Tel: 057 340 - 194 Faks: 057 340 - 194

E-mail: ms04@skolers.org

raspisuje

JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I  Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora škole;

II  Za direktora škole može biti da bude izabrano lice koje pored opštih uslova ispunjava sljedeće uslove:

- Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- Ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome  iz tačke 1.

- Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

III Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs dužan je da priloži ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Diplomu o završenoj stručnoj spremi;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz člana 137. stav 2. tačka 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora – zatražiće po službenoj dužnosti  JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje;

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od 6 mjeseci);

- Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

- Biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

IV   Konkurs ostaje otvoren 15 /petnaest/dana od dana objavljivanja posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

V  Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.

VI   Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu:

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Đenerala Draže Mihailovića br.40

71123 Istočno Novo Sarajevo

Sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Škole za osnovno muzičko obrazovanje (NE OTVARATI).

Obavezno na poleđini koverte navesti ime, prezime, tačnu adresu stanovanja kandidata;

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu neće se vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

VII   Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

VIII   Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade Republike Srpske o izboru direktora škole u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema obavještenja.

**************

                                                                 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

I

         Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

1. Spremačica na OJ Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 Broj izvršilaca: 3

2. Stručni saradnik u nastavi na OJ Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1

3. Stručni saradnik  za studentska pitanja III ciklusa studija na OJ Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto: Spremačica

- Osnovna škola, NK;

- jedna godina radnog iskustva;

Posebni uslovi za radno mjesto: Stručni saradnik u nastavi:

- VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova);

- poznavanje rada na računaru;

Posebni uslovi za radno mjesto: Stručni saradnik  za studentska pitanja III ciklusa studija:

- Mr/VSS (VIII stepen obrazovanja ili drugi ciklus studija 300 ECTS bodova;  VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova, društvenog smjera);

- jedna godina radnog iskustva 

- obučenost za rad na računaru

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (za sve pozicije),

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci (za sve pozicije),

3. ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu (za sve pozicije),

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere (za sve pozicije),

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (za sve pozicije);

6. ovjerena kopija svjedočanstva, diplome ili  drugi dokaz o stručnoj spremi (za sve pozicije),

7. dokaz o radnom iskustvu za poziciju broj 1. i 3.,

8. dokaz o poznavanju rada na računaru za poziciju 2. i 3.

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je  dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa  u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa" sa naznakom radnog mjesta.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs neće se vraćati prijavljenim kandidatima.

**********

JU OŠ "PALE"

PALE

os194.sekretr@skolers.org

raspisuje

KONKURS

za  popunu upražnjenih  radnih mjesta

  

1. Profesor matematike (puna norma) određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac.

2. Profesor biologije (šest časova), određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - jedan izvršilac.

Opšti i posebni  uslovi konkursa:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 1/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane Zakonom  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima, nastavnika stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), te  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 105. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti, a dostavlja ga  kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa - ne  starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu sa adresom i brojem telefona i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova, kao i  dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku  ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji, nakon sticanja stručne spreme.

4. Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu "Glas Srpske".

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa održaće se dana, 19.3.2018. godine,  u 13 časova u prostorijama škole

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu: JU OŠ "Pale" Pale, M Simovića 26. Pale, sa naznakom "Prijava na konkurs" putem pošte ili lično u sekretarijat škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                     © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica