ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 03. 2018. године

09.03.2018 00:01 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.03. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

**********

ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Ђенерала Драже Михајловића 40

Тел: 057 340 - 194 Факс: 057 340 - 194

Е-mail: ms04@skolers.org

расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I  Расписује се конкурс за избор и именовање директора школе;

II  За директора школе може бити да буде изабрано лице које поред општих услова испуњава сљедеће услове:

- Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе  из тачке 1.

- Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

III Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс дужан је да приложи овјерене копије или оригинале сљедећих докумената:

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Диплому о завршеној стручној спреми;

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

- Потврду којом доказује да има најмање 5 година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из члана 137. став 2. тачка 1. Закона о основном васпитању и образовању.

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора – затражиће по службеној дужности  ЈУ Школа за основно музичко образовање;

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (не старије од 6 мјесеци);

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

- Биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

IV   Конкурс остаје отворен 15 /петнаест/дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

V  Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

VI   Пријаве са потребним документима могу се доставити лично у школу или путем поште на адресу:

ЈУ Школа за основно музичко образовање

Ђенерала Драже Михаиловића бр.40

71123 Источно Ново Сарајево

Са назнаком Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Школе за основно музичко образовање (НЕ ОТВАРАТИ).

Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме, тачну адресу становања кандидата;

Достављена документација школи по овом конкурсу неће се враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VII   Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

VIII   Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору директора школе у року од 8 /осам/ дана од дана пријема обавјештења.

**************

                                                                 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на неодређено вријеме

I

         Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто:

1. Спремачица на ОЈ Електротехнички факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

 Број извршилаца: 3

2. Стручни сарадник у настави на ОЈ Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1

3. Стручни сарадник  за студентска питања III циклуса студија на ОЈ Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду, Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

Посебни услови за радно мјесто: Спремачица

- Основна школа, НК;

- једна година радног искуства;

Посебни услови за радно мјесто: Стручни сарадник у настави:

- ВСС (VII степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова);

- познавање рада на рачунару;

Посебни услови за радно мјесто: Стручни сарадник  за студентска питања III циклуса студија:

- Мр/ВСС (VIII степен образовања или други циклус студија 300 ECTS бодова;  VII степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова, друштвеног смјера);

- једна година радног искуства 

- обученост за рад на рачунару

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених (за све позиције),

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци (за све позиције),

3. овјерену изјаву да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету (за све позиције),

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере (за све позиције),

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (за све позиције);

6. овјерена копија свједочанства, дипломе или  други доказ о стручној спреми (за све позиције),

7. доказ о радном искуству за позицију број 1. и 3.,

8. доказ о познавању рада на рачунару за позицију 2. и 3.

Након провођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је  дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса  у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву - Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме са" са назнаком радног мјеста.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

**********

ЈУ ОШ "ПАЛЕ"

ПАЛЕ

os194.sekretr@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за  попуну упражњених  радних мјеста

  

1. Професор математике (пуна норма) одређено вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - један извршилац.

2. Професор биологије (шест часова), одређено вријеме, до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - један извршилац.

Општи и посебни  услови конкурса:

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16) кандидат треба да испуњава услове прописане Законом  о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17), као и Правилником о стручним профилима и звањима, наставника стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), те  Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 105. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем са обавезним доказом о психофизичкој способности, а доставља га  кандидат који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа - не  старије од 6 мјесеци.

Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства, личности и морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног интегритета, полног и другог насиља над дјететом и другим малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз својеручно потписану пријаву са адресом и бројем телефона и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију којом се доказује  испуњеност  посебних услова, као и  документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку  оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији, након стицања стручне спреме.

4. Увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом

5. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. Увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије војног инвалида.

8. Увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  у дневном листу "Глас Српске".

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се дана, 19.3.2018. године,  у 13 часова у просторијама школе

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса достављати на адресу: ЈУ ОШ "Пале" Пале, М Симовића 26. Пале, са назнаком "Пријава на конкурс" путем поште или лично у секретаријат школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                     © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица