JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 04.07. 2018. godine

06.07.2018 10:26 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 04.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

********

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE

I OBRAZOVANjE SOKOLAC

Ul. Gruja Novakovića b.b., 71350 Sokolac

 raspisuje

 JAVNI KONKURS

 za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

     

I - Radno mjesto

1. Vaspitač u predškolskoj grupi -  1 (jedan) izvršilac

2. Vaspitač tradicionalnih igara - 1 (jedan) izvršilac

II - Opis poslova

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac.

III - Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji/a od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak

IV - Posebni uslovi:

1. VSS - diplomirani vaspitač

2. VSS - diplomirani vaspitač tradicionalnih igara

V -  Potrebna dokumenta

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u vidu originala ili ovjerenih kopija, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

3. ovjerena fotokopija diplome,

4. uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

VI - Rok za podnošenje prijava

Prijave na javni konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac, Ul. Gruja Novakovića b.b., 71 350 Sokolac, Komisija za sprovođenje konkursne procedure, sa naznakom: “Prijava na javni konkurs”.

Radni odnos na određeno vrijeme zasnovaće se nakon sprovedenog postupka po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke o izboru između prijavljenih kandidata, a trajanje radnog odnosa zavisiće od potreba.

Komisija za sprovođenje konkursne procedure sastaviće listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnim novinama “Glas Srpske”.

****************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 objavljuje

 KONKURS

1. Za Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Posebne sociologije.................................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Teorijska sociologija................................................................................................1 izvršilac

3. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Metodologija socijalnih istraživanja..........................................................................................1 izvršilac

KATEDRA ZA SINOLOGIJU

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (sinologija)....................................................................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Računarske nauke....................................................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo..........................................................................................1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici .......1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

1. Za izbor nastavnika u sva nastavno-naučna zvanja za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke...............................................................................1 izvršilac

Stambulčić bb, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Muzička akademija Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Filozofija religije, teologija i religiozne studije............................................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1.  Za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Anatomija i morfologija..................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija...................3 izvršioca

3.  Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina......1 izvršilac             

Studentska br. 1, 73 300 Foča

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*************

                                                                               

PEKARA ĐUKOVIĆ

ČAJNIČE

Serdar Janka Vukotića 31

73 280 ČAJNIČE

raspisuje

JAVNI  KONKURS

  za sljedeće radno mjesto

- Pekar, muško/žensko 2 izvršioca, potrebni za rad u pekari

Uslovi:

 -  radno iskustvo u pekari

       

Konkurs se raspisuje do 10.7.2018. godine

      

Sve informacije na kontakt:

       +387 66 421 70

          pekaradjukovic@gmail.com© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica