JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 23.05 2018. godine

25.05.2018 01:26 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 23.05. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

***********

OPŠTINA DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

I -  U Opštinsku upravu Derventa u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove  prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:

- Stručni saradnik za uređenje građevinskog zemljišta puteve......................................................................................................1 izvršilac

Kategorija radnog mjesta: sedma, zvanje službenika: treće zvanje.

II - Opis poslova

- Opis poslova koje obavlja stručni saradnik za uređenje građevinskog zemljišta i puteve: učestvuje u izradi programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta za stambenu, privrednu i drugu vrstu izgradnje, njegovo opremanje komunalnim građevinama i instalacijama za zajedničko i pojedinačno korišćenje,

učestvuje u izradi rješenja o naknadi po programu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, izrađuje stručnu ocjenu izgradnje komunalne infrastrukture, za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, rukuje i čuva plansku i projektnu dokumentaciju, predlaže i učestvuje u izradi rješenja, propisa i drugih akata, informacija, izvještaja i programa iz oblasti uređenja građevinskog zemljišta i lokalnih puteva, vrši nadzor nad obavljanjem poslova i sprovođenje odredaba, zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti uređenja gradskog građevinskog zemljišta i puteva, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja.

         

III Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS odnosno BiH

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj odnosno opštinskoj upravi

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj odnosno opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi

Posebni uslovi za radno mjesto:

-        Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni uslovi su: SSS – srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju - građevinska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti fotokopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

1. diplomu odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi RS.

3. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:

- fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS odnosno BiH,

Sastavni dio prijave na javni konkurs je izjava da kandidat: 

a)       nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

b)      nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v)       nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

g)       ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na konkurs.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Konkursna komisija za popunu upražnjenog radnog mjesta za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Derventa, obaviće intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kao i ovjerene izjave:

a) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,

b) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,

v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, i

d) uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

VI - Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter sala ili na stranici opštine Derventa njnjnj.derventa.ba.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili putem pošte na adresu: Opština Derventa – načelnik opštine, Trg oslobođenja bb Derventa, sa naznakom Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Opštinsku upravu Derventa.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu "Glasu Srpske" i u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj 053/315-107.

****************

OPŠTINA MODRIČA

VIDOVDANSKA 1

74 480 MODRIČA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I Konkurs se raspisuje za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Modriča, na neodređeno vrijeme

1. Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove boračko-invalidske zaštite ...........................................................................................1 (jedan) izvršilac,

II Opis poslova radnog mjesta:

Zaposleni na radnom mjestu iz tačke I ima status službenika i obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča.

III      Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18. godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave.

IB      Posebni uslovi za radno mjesto:

 visoka stručna sprema, diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

 najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

 položen stručni ispit za rad u organu uprave,

 poznavanje rada na računaru,

V Potrebna dokumenta i postupak izbora:

(1)Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu "Prijava na javni konkurs" (obrazac broj 1.), koji je dostupan na internet stranici opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a isti se može preuzeti i lično u šalter sali Opštinske uprave Modriča.

(2) Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjavu da kandidat:

1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,

2. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

(3) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1. fotokopiju diplome o završenom fakultetu (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni ispit,

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i

4. ispravu-dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz o poznavanju rada na računaru vrši se provjera od strane stručne komisije opštinske uprave, prije obavljenog intervjua).

(4) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

(5) Prilikom popunjavanja upražnjenog radnog mjesta daje se prednost, pod istim uslovima, korisnicima prava u skladu sa propisima o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS.

(6) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz tačke V stav 2. podtačka 2., i ovjerenu izjavu za podtačke 1, 3 i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

VI    Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu:

Opština Modriča, ulica Vidovdanska 1. sa naznakom "Prijava na konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u opštinskoj upravi".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Olga Subotić, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181.

**********

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik hemije, (10 časova) - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

2. Profesor/nastavnik biologije - pripravnik (10 časova) - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu i

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Potrebna dokumentacija:

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

* Uvjerenje o državljanstvu,

* Izvod iz matične knjige rođenih,

* Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

* Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

* Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

* Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

* Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

* Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole sa naznakom javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora. Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i pripravnici.

Dana, 5.6.2018. godine, u 10 časova održaće se test i intervju.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

****************

JU OŠ "SVETI SAVA" KAKMUŽ

KAKMUŽ – BARE I BR. 11

74 317 PETROVO

 

KONKURS

za sljedeća upražnjena radna mjesta u školi

1.       Računovođa – na neodređeno vrijeme sa radnim iskustvom, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva - 1 izvršilac

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je punoljetan;

- da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi, i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

• Poslove računovođe u školi može da izvodi lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. uvjerenje o položenom državnom ispitu

9. odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva

10.     uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

11.     uvjerenja o radnom stažu izdata od ranijih poslodavaca kod kojih je kandidat bio zaposlen,

12.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; a sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće intervju dana, 1.6.2018. godine (petak), u 13 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom oglasu o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem maila).

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom "za konkurs".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica