JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.08. 2018. godine

24.08.2018 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

                                                .                                                                

*********

**************

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

Nastavnik/profesor fizike, jedan izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, nepuna norma - 10 nastavnih časova:

USLOVI KONKURSA

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 3. tačka m) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Za radno mjesto pod tačkom 1. potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje dvanaest mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18).

III

U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova  konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto pod tačkom 1,

v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom “za konkurs”.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju i testiranje dana 31.8.2018. godine u 10.30 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

**************

JU SŠC “MIHAJLO PUPIN” DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Direktor Javne ustanove Srednjoškolski centar “Mihajlo Pupin” Derventa raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta i to:

-        Nastavnik stručnih predmeta za zanimanje tehničar mehatronike (diplomirani inženjer mehatronike, 240 ECTS ) – puna norma, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme ( do kraja školske 2018/19 godini, odnosno da 31.08.2019. godine )

Broj izvršilaca  1.

- Nastavnik stručnih predmeta za zanimanje tehničar mehatronike (diplomirani inženjer mašinstva, 240 ECTS) – 10 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja školske 2018/19. godine, odnosno do 31.8.2019. godine )

Broj izvršilaca  1.

- Nastavnik za predmet muzička kultura - 3 časa, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja nastave u školskoj 2018/19. godini, odnosno do 30.6.2019. godine)

Broj izvršilaca  1.

2. Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže izabrani kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

JU SŠC “Mihajlo Pupin”, ul. Svetog Save bb, Derventa, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana 4.9.2018. godine u 10 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

*************

JU ZAVOD ZA ZAPOŠLjAVANjE RS

FILIJALA DOBOJ

PONIŠTENjE KONKURSA

za izbor direktora škole

 

Dana 15.8.2018. godine usljed tehničke greške objavljen je Konkurs za izbor direktora JU “Ekonomska škola” Doboj te se isti ovom prilikom poništava.

*************

JU OŠ “LIJEŠĆE” BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

PONIŠTENjE DIJELA I IZMJENA KONKURSA

za upražnjena radna mjesta

          Vrši se izmjena javnog konkursa za prijem u radni odnos broj: 549/18 od 6.8.2018. godine, objavljenog dana 8.8.2018. godine u dnevnim novinama “Glas Srpske”, u podnaslovu, tačka 2. na način da se nakon riječi “Nastavnik/profesor engleskog jezika”, umjesto broja 6 upisuje broj 4.

Tačka 4. briše se.

          Svi opšti i posebni uslovi konkursa kao i termini intervjua i testiranja ostaju nepromijenjeni.

Prijave kandidata koji su se na konkurs prijavili za predmet engleski jezik prije objavljivanja ovih izmjena će se razmatrati a prijave kandidata za predmet njemački jezik će biti vraćene kandidatima.

*****************

OPŠTINA BROD

SVETOG SAVE BR. 17

74 450 BROD

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA

za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Brod

I

          U tekstu javnog konkursa za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Opštine Brod, broj: 02-123-20/18 od 10.8.2018. godine tačka IV - posebni uslovi, tačka b. mijenja se i glasi:

“IV – Posebni uslovi

b) Za poziciju pod I-b,

- redni broj 1:

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,

- redni broj 2:

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ECTS bodova,”

II

          Rok za prijavu na javni konkurs teče od dana objavljivanja ispravke javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, oglasnoj tabli i internet stranici opštine Brod. U slučaju da ispravka javnog konkursa ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

          Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja ispravke javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

************

JU OŠ “TODOR DOKIĆ” KALENDEROVCI

74 413 KALENDEROVCI

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik hemije 2 časa - radnik sa iskustvom na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja do 31.8.2019. godine.

Uslovi: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Sl.  glasnik RS” br. 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS br. 44/17 i 31/18). Prijem radnika izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 74/18) kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

- da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu.

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

- prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog boraca Odbrmbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ukoliko se na konkurs ne javi radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola “Todor Dokić” Kalenderovci

74413 Kalenderovci - Derventa

sa naznakom - prijava na oglas

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima će se obaviti 31.8.2018. godine u 11 časova u prostorijama škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

****************

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik stručnih predmeta - doktor medicine, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine, puna norma, 1 izvršilac.

2. Nastavnik stručnih predmeta - doktor medicine, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma. (Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave pripravnika)...1 izvršilac.

       Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni  glasnik  Republike Srpske” broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu  prijavu  kandidat  je  dužan dostaviti:

1. uvjerenje  o  državljanstvu,

2. izvod  iz  matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko  uvjerenje  o  psihofizičkoj  sposobnosti  za  rad  sa  učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci, kandidat  će  naknadno  dostaviti, ukoliko  bude  izabran, odnosno  primljen  u  radni  odnos,   

4. lice  koje  je  pravosnažnom  presudom  osuđivano  za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licima  ne  mogu  obavljati  rad  u školi,  a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

       Svi dokumenti  se  dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci  na  adresu škole,  Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

       Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

       Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak 3.9.2018. godine u 9 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

       Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         

      Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*************

JU OŠ “ŠAMAC” ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- nastavnik njemačkog jezika, na 16 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

- nastavnik informatike, na 6 časova, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne  i Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje  prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

5. Pravo učešća na konkurs imaju i:

- lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i

- lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrsti stručne spreme.

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sledeća dokumenta:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

- diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

- uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- uvjerenje o radnom stažu potpune izdato od ranijeg poslodavca,

  - uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “Šamac” Šamac, Dositeja Obradovića broj 4, 76230 Šamac.

          Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

          Neblagovremene i nepotpune prijave komisija ne razmatra.

          Komisija će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

          Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18).

*************

JU OŠ “SVETI SAVA” KAKMUŽ

KAKMUŽ – BARE I BR. 11

74 317 PETROVO

KONKURS

za sljedeće upražnjeno radno mjesto u školi

1. Profesor muzičke kulture - 10 časova, na neodređeno vrijeme, pripravnik – 1 izvršilac.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 44/17 i 31/18) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

- da je punoljetan, a to se okazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

- da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 01/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15), i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/18)

- Poslove profesora muzičke kulture može da izvodi:

1. Profesor muzičke kulture ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je muzička kultura samostalan ili ravnopravan predmet;

2. Akademski muzičar s položenom pedagoškom grupom predmeta;

3. Diplomirani muzičar - muzički pedagog ili diplomirani muzički pedagog;

4. Diplomirani muzičar - diplomirani muzikolog ili etnomuzikolog sa položenom pedagoškom grupom predmeta;

5. Nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa za muzičku kulturu;

6. Diplomirani crkveni muzičar (pedagog, pojac i dirigent crkvenog hora) ili profesor crkvene muzike i pojanja;

7. Diplomirani teoretičar umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta;

8. Diplomirani kompozitor sa položenom pedagoškom grupom predmeta;

9. Diplomirani muzički umjetnik sa položenom pedagoškom grupom predmeta;

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, imejl adresom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

7. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku ili didaktičko-metodičku grupu predmeta;

8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua; a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu i testiranju, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će obavijestiti sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs, u skladu sa čl. 113. stav 1. Zakona, o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem mejla).

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Kakmuž,

Bare I br. 11,

74 317 Petrovo

sa naznakom “za konkurs”

*********

JU SŠC “NIKOLA TESLA” BROD

KRALjA PETRA I OSLOBODIOCA BB

74 450 BROD

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Profesor engleskog jezika - 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 4 časa sedmično,

2. Profesor ruskog jezika - 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 2 časa sedmično,

3. Profesor mašinske grupe predmeta - 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja školske godine) za 10 časova sedmično,

4. Profesor praktične nastave za mašinsku grupu predmeta za IV stepen, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 3 časa sedmično.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS”, broj 102/12).

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

5. Uvjerenje o državljanstvu,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja koja su stekla radni staž van škole u trajanju najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odn. koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti 3. septembra 2018. godine u 8.30 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. glasnik RS” broj 102/14).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

*************

JU “TEHNIČKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos,

s iskustvom i položenim stručnim ispitom

1. Profesor srpskog jezika, 18 časova, sa položenim stručnim ispitom do 31.12.2018. godine,

2. Profesor fizičkog vaspitanja, 14 časova, do povratka radnika sa funkcije, sa položenim stručnim ispitom,

3. Profesor mašinske grupe predmeta, 7 časova, do kraja školske godine (31.8.2019) sa položenim stručnim ispitom,

4. Profesor fizike, 4 časa, na neodređeno radno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom,

5. Profesor hemije, 2 časa, na neodređeno radno vrijeme sa položenim stručnim ispitom.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 1/2016), kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” br. 29/2012, 80/2014 i 83/2015) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom izdate od poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen u traženom zvanju,

12. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 5. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole (putem pošte), ul. Cara Dušana br. 18. Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs” za koje radno mjesto se konkuriše i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se 3.9.2018. godine u 11 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”.

***************

JU SŠC “JOVAN CVIJIĆ” MODRIČA

BERLINSKA BB

74 480 MODRIČA

KONKURS

za prijem nastavnika

I – Na određeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, do kraja školske 2018/2019. godine – 31.8.2019. godine, i to:

1. Profesor filozofije i sociologije, 4 časa sedmično, jedan izvršilac

2. Profesor matematike, 5 časova sedmično, jedan izvršilac

2. Na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi:

      - Profesor psihologije, 4 časa sedmično, jedan izvršilac.

USLOVI

Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16) i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 42/16) koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15), i to:

1.       Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih  najmanje 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti,

2.       Da ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti  za rad sa učenicima,

3.       Da ima položen stručni ispit za rad u nastavi.

NAPOMENA:

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika (član 106. stav 9. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju).

Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata  koji nemaju položen stručni ispit, ali su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (član 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i član 104. stav 8).

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.       Uvjerenje o državljanstvu,

2.       Izvod iz matične knjige rođenih,

3.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno  zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

5.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida),

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije borca),

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od 6 mjeseci (dostavlja kandidat koji bude izbran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uvjerenje o neosuđivanosti, kojim se dokazuje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

U prijavi na konkurs, kandidati su obavezni navesti sva dokumenta koja prilažu uz prijavu.

Bodovanje kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:102/14 i 42/16).

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se 31.8.2018. godine u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rezultatima konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, dostaviti lično u sekretarijat škole ili slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Jovan Cvijić”, Berlinska bb, 74 480 Modriča, sa naznakom “prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

***************

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.       Direktor Javne ustanove osnovne škole “Petar Petrović Njegoš” iz Boljanića, raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

1.       Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2.       Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka ranika sa porodiljskog odsustva sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3.       Nastavnik/profesor razredne nastave – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka ranika sa porodiljskog odsustva - pripravnik.

4.       Matematika – 16 časova, pripravnik do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 ) kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. i 106. stav Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 , 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18 ).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

1        Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenom prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:

- Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon,

- diploma o završenom fakultetu,

- Uvjerenje o državljanstvu

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjene koji je kandidat ostvario tokom studiranja ili dodatak koji je izdat uz diplomu.

- Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata , a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijama radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

-        Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokane samouprave gdje je kandidat prijavljen.

2. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa imejl adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Petar Petrović Njegoš”, Boljanić 74322 Boljanić, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane direktora škole, ako se ne javi dovoljan broj kandidata sa radnim iskustvom u obzir će se uzeti i ostale prijave.

Dana 3.9.2018. godine, ponedeljak u 12 časova održaće se intervju i testiranje kandidata.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Napomene:

Škola će pismenim putem na imejl adresi obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

****************

JU OŠ “SVETI SAVA” DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1.       Nastavnik/profesor engleskog jezika – 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

2.       Nastavnik/profesor biologije – 8 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac, pripravnik – 1 izvršilac.

3.       Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 5 izvršilaca.

4.       Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik – 1 izvršilac.

5.       Nastavnik/profesor razredne nastave za rad u produženom boravku na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu – 4 izvršioca.

II

1. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:

a) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu za odgovarajući predmet, i to:

a)  Engleski jezik:

1) profesor engleskog jezika i književnosti ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je engleski jezik samostalni ili ravnopravni predmet,

2) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa engleski jezik i književnost ili drugu dvopredmetnu grupu u kojoj je engleski jezik upisan u diplomi o završenoj višoj školi,

3) nastavnik koji ima završen četvorosemestralni studij za dopunsko obrazovanje iz engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci,

4) diplomirani filolog – anglistika.

b)  Biologija:

1)  profesor biologije,

2)  profesor biologije i hemije,

3)  diplomirani biolog sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

4)  nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa biologija sa drugim nastavnim predmetom,

5)  diplomirani profesor biologije

3. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17).

4. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri prijema,  kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1.       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2.       uvjerenje o položenoj pedagoškoj-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5.       dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbranbeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

IV

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

V

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” posredstvom Zavoda za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja testiranje i intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj tabli škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

VIII

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na sledeću adresu:

JU Osnovna škola “Sveti Sava” Doboj, ul. Stevana Sinđelića broj 10, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

IX

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

X

Škola obavještava sve kandidate prijavljene na raspisani konkurs o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

**************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor nastavnika

1.       Nastavnik/profesor razredne nastave – produženi boravak – lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja a najdalje do 31.12.2018 godine – 1 izvršilac

2.       Nastavnik/biologije – na 4 časa - lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, na određeno vrijeme do 31.08.2019 god. – 1 izvršilac.

USLOVI:

1.       Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br. 1/16.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18.) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.) kao i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 74/18)

2.       Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju iz Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

(2)     Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom  ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,

5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

6. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla,

7. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. Kratku biografiju.

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

- Nakon zaključivanja javnog konkursa komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.

- Komisija provjerava blagovremenost i potpunost prijava, te evidentira svaki dostavljeni dokument i konstatuje da li kandidat formalnopravno zadovoljava uslove tražene javnim konkursom.

- Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

- Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua,

(Pravilnik o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 74/18.).

 - Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

 - Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Dositej Obradović” Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

**********

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik srpskog jezika 5 časova - na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

          Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,        1 izvršilac

2.       Nastavnik engleskog jezika 14 časova - na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom         1 izvršilac

3.       Nastavnik likovne kulture 5 časova - na određeno vrijeme do  31.8.2019. godine

          Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,        1 izvršilac

4.       Nastavnik fizike 8 časova - na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

          Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,        1 izvršilac

5.       Nastavnik biologije 8 časova - na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine

Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,        1 izvršilac

6.       Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do 9.5.2019. godine

          Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,        1 izvršilac

7.       Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice sa funkcije

          Sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,        1 izvršilac

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

- Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj  grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

- Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i /ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane) , na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić”, ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku “Prijava na oglas”- navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS”, br. 74/18).

***************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1. Voditelj produženog boravka - 3 izvršioca, profesor razredne nastave sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do završetka nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini, a najduže do 31.6.2019. godine.

1.       Uslovi konkursa

1.1 . Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba ispunjavati su:

a)       da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b)      da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v)       da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim  uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

 Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09,86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17)ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2.       Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema  radnika u radni odnos u osnovnoj školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a)       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje  podaci o prosjeku ocjena,

v)       uvjerenje o položenom stručnom ispitu

g)       izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d)      uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

đ)       uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

2.1.    Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

v)       Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

g)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog

invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3.       Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.       Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ “Dositej Obradović” 74275 Blatnica, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “prijava na konkurs – komisija za izbor voditelja produženog boravka - ne otvarati”

5.       Intervju:

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana 4.9.2018. u 11 časova u prostorijama JU OŠ “Dositej Obradović” Blatnica.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.       Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

************

JU OMŠ “MARKOS PORTUGAL” DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

KONKURS

za popunu radnih mjesta

Nastavnik muzike - Odsjek violina - (2) izvršioca na određeno vrijeme

-        (1) izvršilac - 24 časa / bez položenog stručnog ispita, do kraja nastavne 2018/2019.

-        (1) izvršilac - 12 časova / bez položenog stručnog ispita, do kraja nastavne 2018/2019.

Uslovi:

1)      Završena Akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzičar – violinista,

2)      Diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i člana 7. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 5/16).

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:

1.       Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spisak priložene dokumentacije,

2.       Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

6.       uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14. i 45/16.)  je:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u petak 31.8.2018. godine u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola “Markos Portugal” Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom “Za konkurs”.

************

PŠU KLUB ZA DJECU “MALA INDUSTRIJA” DOBOJ

VOJVODE MIŠIĆA 72

74 000 DOBOJ

OGLAS

za prijem radnika

Na neodređeno vrijeme:

1.       Medicinska sestra - 1 izvršilac

Mjesto rada: Doboj

Pol: Žensko

Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene zakonom.

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem telefona 065/791-730 ili lično na adresu poslodavca.

Konkurs je otvoren do 28.8.2018. godine.

SPISAK POSLODAVACA

1.       JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Teslić,

2.       JU SŠC “Mihajlo Pupin” Derventa,

3.       JU Zavod za zapošljavanje RS, Filijala Doboj

4.       JU OŠ “Liješće” Brod,

5.       Opština Brod,

6.       JU OŠ “Todor Dokić” Kalenderovci,

7.       JU “Medicinska škola” Doboj,

8.       JU OŠ “Šamac” Šamac,

9.       JU OŠ “Sveti Sava” Kakmuž,

10.     JU SŠC “Nikola Tesla” Brod,

11.     JU “Tehnička škola” Doboj,

12.     JU SŠC “Jovan Cvijić” Modriča,

13.     JU OŠ “Petar Petrović Njegoš” Boljanić,

14.     JU OŠ “Sveti Sava” Doboj,

15.     JU OŠ “Dositej Obradović” Doboj,

16.     JU OŠ “Vuk Stefanović Karadžić” Doboj,

17.     JU OŠ “Dositej Obradović” Blatnica,

18.     JU OMŠ “Markos Portugal” Doboj,

19.     PŠU Klub za djecu “Mala industrija” Doboj.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica