JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21. 02. 2018. godine

23.02.2018 00:23 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

***********

                              

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1.      Nastavnik srpskog jezika, 1 izvršilac - na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - pripravnik (puna norma časova)

2.      Sekretar škole, 1 izvršilac - na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja - diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom

1.      Uslovi konkursa

1.1. Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2.      Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu

g) izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

đ) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje izdaje nadležni sud (ne starije od 3 mjeseca),

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

2.1.   Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog

invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3.      Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

4.      Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju poštom na adresu škole ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "prijava na konkurs - komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI" za radno mjesto nastavnika, a za radno mjesto sekretara "prijava na konkurs - komisija za izbor sekretara - NE OTVARATI".

5.      Intervju:

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana 6.3.2018. u 10.30 časova za radno mjesto nastavnika razredne nastave, a u 11.30 časova za radno mjesto sekretara škole u prostorijama JU OŠ "Dositej Obradović" Blatnica.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.      Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

**************************

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10A

74 270 TESLIĆ

ODLUKA

o poništenju konkursa

I

Poništava se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljen dana 14.2.2018. godine u "Glasu Srpske" nastavnik za časove informatike - 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2018. godine - pripravnik iz tehničkih razloga.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Odluku objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Obrazloženje

U javnom konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta objavljenom dana 14.2.2018. godine u "Glasu Srpske" nastavnik za časove informatike - 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2018. godine - pripravnik došlo je do tehničke greške prilikom sačinjavanja konkursa, te je na osnovu navedenog direktor škole donio odluku o poništenju predmetnog konkursa.

********

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10A

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik za časove informatike - 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

U slučaju da je na konkursu traženo radno iskustvo, a ne prijavi se kandidat sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave kandidata bez radnog iskustva - pripravnika.

Opšti uslovi:

1.      da je državljanin RS ili BiH, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2.      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3.      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.      ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2.      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3.      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4.      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

5.      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko se kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6.      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7.      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8.      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave se mogu dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom "prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje)".

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 5.3.2018. godine u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

****************

JU OŠ "IVO ANDRIĆ" ĐULIĆI

ĐULIĆI 515

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, 10 časova sedmično.

Uslovi konkursa:

1. Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, uvjerenje o neosuđivanosti će dostaviti kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Posebni uslovi:

Članom 3. tačka s. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pod 1. Nastavnik likovne kulture, najmanje jedna godina radnog iskustva, na poslovima nastavnika likovne kulture,

-        položen stručni ispit.

2.      Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu dostaviti original ili ovjerene fotokopije:

1.      Diplomu o vrsti stručne spreme (ovjerena fotokopija),

2.      Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja ili dodatkom diplomi,

3.      Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od tri mjeseca),

4.      Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),

5.      Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, koje izdaje nadležni sud (ne starije od tri mjeseca),

6.      Kopiju lične karte,

7.      Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji lica nezaposlenih koju vodi Zavod za zapošljavanje - biro rada gdje je kandidat prijavljen,

8.      Rješenje o utvrđenom statusu socijalno ugroženog lica od nadležnog centra za socijalni rad, ukoliko je kandidatu utvrđen takav status.

9.      Kopiju radne knjižice, ukoliko je kandidat zasnivao radni odnos ili je u radnom odnosu.

Rok za podnošenje prijava:

Javni konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Adresa dostavljanja prijava:

Prijave sa prilozima se dostavljaju poštom na adresu škole ili neposredno u kancelariju sekretara škole.

Intervju i testiranje:

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju i testiranje, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni putem broja telefona koji budu naveli na prijavi za konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

***********

JU OŠ "NIKOLA TESLA" DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 10

74 400 DERVENTA

KONKURS

1. Nastavnik klavira - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja

Uslovi: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće:

*da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu i to:

Pod tačkom 1. - profesor klavira

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

*da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova, kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,

*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom - prijava na oglas, ne otvarati -

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Intervju kandidata obaviće se 5.3.2018. godine u 9 časova u prostorijama škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

**********

JU "MEDICINSKA ŠKOLA" DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik stručnih predmeta - doktor medicine, sa radnim iskustvom u struci, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma............................................................................................................. 1 izvršilac.

2. Nastavnik stručnih predmeta - doktor medicine, sa radnim iskustvom u struci, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, 8 časova.............................. 1 izvršilac.

3. Nastavnik stručnih predmeta - diplomirani farmaceut, sa radnim iskustvom u struci, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, 10 časova.............. 1 izvršilac.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom, razmatraće se i prijave pripravnika.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne može obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti "za konkurs", za koje radno mjesto se konkuriše i isti se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak, 5.3.2018. godine, u 8 časova u učionici broj 12, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

        

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica