ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18. 04. 2018. године

20.04.2018 00:21 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 18.04. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**********

"ALPHA SECURITY" ДОО ПЈ ДОБОЈ

НИКОЛЕ ПАШИЋА 16/18

74 000 ДОБОЈ

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на пуно радно вријеме

(радно мјесто на подручју општине Брод)

1. Радник физичког обезбјеђења - чувар (м) ...........................3 извршиоца

Услови:

 ССС

 Држављанство БиХ

 Посједовање сертификата за обављање послова физичког обезбјеђења

 Возачка дозвола Б категорије

 Да није кривично осуђиван, да се против њега не води кривични поступак

 Да је психофизички способан за обављање послова приватног обезбјеђења

 Висок ниво одговорности према послу и активан приступ дужностима, преданост и педантност.

Предност имају кандидати из општине Дервента и Брод.

Додатне информације на тел: 053/242-239.

Уз пријаву на оглас кандидати су обавезни доставити биографију и копију сертификата за обављање послова физичког обезбјеђења.

Пријаве доставити на адресу предузећа или на еmail: pjdoboj@aplha-security.org

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на интервју.

Конкурс остаје отворен до попуне радних мјеста.

************

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА

"СВЕТИ САВА" ТЕСЛИЋ

МАРКА ПЕЈИЋА 8

74 270 ТЕСЛИЋ

КОНКУРС

за пријем доктора медицине у радни однос на одређено радно вријеме

I

- Доктор медицине.................1 (један) извршилац са радом на одређено радно вријеме до једне године.

II

Поред општих услова утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- Завршен медицински факултет.

- Положен стручни испит.

III

Уз пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни приложити доказ о испуњавању општих и посебних услова, односно овјерене копије код надлежног органа:

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

2. Извод из матичне књиге рођених.

3. Увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци)које ће доставити изабрани кандидат у року од 5 дана.

4. Овјерена копија личне карте (не старија од 6 мјесеци).

5. Овјерена копија дипломе о завршеном факултету,

6. Овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту.

7. Посједовање лиценце за рад доктора медицине.

8. Положен возачки испит "Б" категорије.

IV

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

V

Пријаве на конкурс са траженом документацијом, могу се доставити лично на протокол управе или путем поште на адресу.

****************

ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА АМБУЛАНТА

МЕДИЦИНЕ РАДА "ЧУМИЋ" ДОБОЈ

КАРАЂОРЂЕВА 28 А

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

1. Медицинска сестра - техничар ......................................................1 (један) извршилац

На конкурс се могу пријавити кандидати који поред општих услова прописаних Законом, испуњавају и сљедеће посебне услове:

- завршен средња медицинска школа - општи смјер

- положен стручни испит

Уз пријаву кандидати су дужни да доставе сљедећу документацију: 

- пријаву и ЦВ (обавезно навести контакт телефон)

- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци

- извод из матичне књиге рођених

- диплому о завршеној медицинској школи

- увјерење о положеном стручном испиту

Пријаве с потребном документацијом (оригинал или овјерене фотокопије) могу се доставити лично или поштом на адресу амбуланте с назнаком "Пријава на конкурс".

Рок за подношење пријаве је 10 (десет) дана од дана објављивања.

Са кандидатима ће по затварању конкурса бити обављен интервју.

***************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

КОНКУРС

 1. Секретар - 1 извршилац (60% радног односа), у ЈУ ОШ "Вук Караџић" Петрово, на одређено вријеме, а најдуже до 31.8.2019. године, са радним искуством

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављују на конкурс за пријем у радни однос, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном и васпитном образовању РС, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

На конкурс доставити:

1. Овјерену фото копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, код којег је кандидат био запослен на радном мјесту који одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног стажа;

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе дана, 3.5.2018. године, у 14 часова.

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу школе.

*********************

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник стручно-теоријске и практичне наставе у струци машинство и обрада метала - 18 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године,

2. Најмање 12 мјесеци радног искуства.

Општи услови:

1. да је држављанин РС и БиХ, што доказују увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4. Увјерење о радном стажу издато од претходних послодаваца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак, 30.4.2018. године, у 12 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуисање, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе, или донијети лично, са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС" (назначити за који конкурс).© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица