ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 03. 2018. године

09.03.2018 00:04 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.03. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

************

****************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем на праксу приправника - волонтера

1. Приправник - волонтер, најдуже на период до двије године - 1 извршилац

Општи услови:

- да је држављанин БиХ, да је пунољетан, да се не води кривични поступак, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима, да има општу здравствену способност.

Посебни услови:

- Правни факултет (VII степен или 240 ECTS бодова), звање дипломирани правник.

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе овјерене копије сљедећих докумената: биографија (ЦВ), диплома о завршеном правном факултету, родни лист и увјерење о држављанству, овјерена изјава да није осуђиван на казну затвора или отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере.

Изабрани кандидат је дужан прије ступања на рад приложити доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Кандидати који испуне све опште и посебне услове огласа, Комисија за избор кандидата ће позвати на разговор (интервју), о чему ће исти бити обавијештени путем контакт телефона који су дужни навести у пријави на оглас.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објаве огласа.

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу Тужилаштва.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

**************

ОПШТИНА БРОД

СВЕТОГ САВЕ 17

74 450 БРОД

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I - На неодређено вријеме:

У Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију:

1) Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове (радно мјесто пете категорије, првог звања)...........................................................1 извршилац

У Одсјеку за локални развој:

2) Самостални стручни сарадник за стратегије, планове развоја општине и капитална и инвестициона улагања (радно мјесто пете категорије, првог звања) .................................................................................................. 1 извршилац

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Брод.

III - Општи услови

1) да је држављанин РС, односно БиХ,

2) да је старије од 18 година,

3) да има општу здравствену способност,

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

7) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ.

IV - Посебни услови

  за радно мјесто из тачке I подтачка 1):  

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова, правног смјера, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен правосудни испит и познавање рада на рачунару.

  за радно мјесто из тачке I подтачка 2):  

- Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова, друштвени смјер, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи, познавање рада на рачунару и активно познавање и употреба енглеског језика.

V - Потребна документа

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1)      дипломе о завршеној стручној спреми,

2) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће, у року од шест мјесеци од дана запослења, положити стручни испит за рад у управи (само за радно мјесто из тачке И подтачка 2) јавног конкурса),

3) доказа о положеном правосудном испиту (само за радно мјесто из тачке I подтачка 1) јавног конкурса),

4) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

5) доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда, овјерена изјава или други докази којим се доказује познавање рада на рачунару),

6) доказ о активном познавању и употреби енглеског језика (увјерење, свједочанство, диплома или други докази којим се доказује познавање и употреба енглеског језика), (само за радно мјесто из тачке И подтачка 2) јавног конкурса).

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити интервју на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке В став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

VI – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и у дневном листу "Глас Српске".

         Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу Општине са назнаком "Пријава на јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Брод".

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

         За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Марић Петранка, Стручни сарадник за персоналне послове, контакт телефон 053/610-169.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица