JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 02. 2018. godine

09.02.2018 00:04 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

"MP PANDUREVIĆ" DOO MODRIČA

POLOJ 131a

74 480 MODRIČA

OGLAS

za posao

1. Projektant (m/ž)

Opis radnih aktivnosti:

- dizajniranje narudžbi u skladu sa zahtjevima kupca,

- priprema programa za laser,

- izrada ponuda za kupce,

- priprema tehničke dokumentacije za proizvodnju,

- koordinacija sa timom iz tehničke pripremi u proizvodnji,

- saradnja i koordinacija sa ostalim sektorima u kompaniji,

- rad po izdatim nalozima i instrukcijama pretpostavljenog,

- predlaganje idejnih rješenja za nove proizvode.

Uslovi:

- SSS/VSS - poželjno tehničkog, mašinskog ili građevinskog usmjerenja,

- poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)

- poznavanje softvera za 3D modeliranje (AutoCad ili SolidWorks)

- vozačka dozvola B kategorije,

- sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,

- sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima,

- postojan smisao za tehničke probleme i prostorne odnose,

- osoba treba da je komunikativna, spremna na timski rad, rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoinicijativna, kreativna.

Nudimo:

- Stalni radni odnos,

- Mogućnost napredovanja,

- Obuka i usavršavanje,

- Rad u mladom i stručnom timu.

Zainteresovani kandidati motivacijsko pismo i CV mogu slati na:

e-mail: info@pandurevicmp.com ili

telefon: 053/870-117; 053/250-508

***************

JU OŠ "OZREN" DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

KONKURS

- Profesor tehničkog obrazovanja – 1 izvršilac, sa radim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 4 časa, na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 105. i 106. stav 1, 2. i 3. Zakona o osnovnom i vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi:

1) profesor tehničkog obrazovanja ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je tehničko obrazovanje samostalni ili ravnopravni predmet,

2) profesor fizike i osnovna tehnike,

3) profesor tehnike i informatike,

4) profesor tehnike,

5) profesor tehnike i mašinstva,

6) nastavnik tehničkog obrazovanja,

7) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa tehničko obrazovanje sa drugim nastavnim predmetom,

8) profesor politehnike.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ("Službeni glasnik RS" br. 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjerene kopije dokumenata:

- prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom

- diplomu o završenom fakultetu

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

- uvjerenje o radnom stažu

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja ili dodatak koji je izdat uz diplomu

- uvjerenje ili potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje na području lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje od opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje od opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- kandidat koji bude izabran naknadno će donijeti uvjerenje o zdravstvenoj fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad u prosvjeti,

- uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Napomena: Kandidat je dužan dostaviti kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

U slučaju da se na konkurs ne jave lica sa radnim iskustvom, biće uzete u razmatranje i prijave osoba bez radnog iskustva.

Intervju sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.2.2018. godine u prostorijama centralne škole sa početkom u 12.15 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa dokumentacijom slati na adresu škole u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

***************

"EFT - RUDNIK I TERMOELEKTRANA STANARI"

STANARI BB

74 208 STANARI

OGLAS

za prijem na radna mjesta

1. Pomoćnik rukovaoca kotlovskog postrojenja, SSS mašinskog smjera

- 3 izvršioca

2. Precizni mehaničar, SSS - V/IV stepen, elektro ili mašinskog smjera

- 1 izvršilac

3. Zidar - šamoter, SSS – V/III stepen - 1         izvršilac

4. Vatrogasac, SSS/KV tehničkog smjera - 2 izvršioca

5. Referent za ZNR i PPZ, VŠS/SSS tehničkog smjera - 1 izvršilac

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Redni broj 1:

- Radno iskustvo na energetskim objektima od najmanje 3 godine

Redni broj 2:

- Radno iskustvo u radu sa hidrauličkim i pneumatskim elementima regulacionih sistema od najmanje 3 godine

Redni broj 3:

- Radno iskustvo na izvođenju radova vatrostalnih obzida od najmanje 3 godine

Redni broj 4:

- Radno iskustvo od najmanje 2 godine, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, ispunjavanje uslova propisanih članom 50. Zakona o zaštiti od požara

Redni broj 5:

- Radno iskustvo od najmanje 3 godine, položen stručni ispit zaštite na radu i zaštite od požara, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, poznavanje rada na računaru

Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu: "EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i/ili na e-mail: posao@eft-stanari.net.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama i kopijom diplome.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim ukoliko to kandidat izričito ne zahtijeva.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Objavljivanje oglasa ne obavezuje na prijem.

Rok za dostavljanje prijava je 22.2.2018. godine.

**********

ZU SC "KUĆA ZDRAVLjA" AMBULANTA VUKOSAVLjE

MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 165A

74 470 VUKOSAVLjE

JAVNI KONKURS

za sljedeće radno mjesto

1. Laboratorijski tehničar, 1 izvršilac

Potreban za rad u ambulanti Vukosavlje.

Uslovi:

Završena SSS - smjer laboratorijski tehničar, položen stručni ispit. Poželjno radno iskustvo.

Konkurs se raspisuje 8 dana od dana objavljivanja.

Sve informacije na kontakt:

aleksandraostojickucazdravlja@gmail.com, tel: 066/999-004, 

***********

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor računovođe

1. Računovođa - na određeno vrijeme - pripravnik, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova – 1 izvršilac

Uslovi:

1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

2. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja se po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje se prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i dokumentacije iz člana 7. ovog pravilnik potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

4. uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

8. kratku biografiju,

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

- Komisija za prijem radnika po raspisanom konkursu, će izvršiti bodovanje svih kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa. U (ponedjeljak) 19.2.2018. g. u 12  časova biće obavljen intervju sa kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom za konkurs – računovođa.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica