ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31. 01. 2018. године

02.02.2018 01:44 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 31.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

        

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Министарство правде

Казнено-поправни завод Бијељина

Број: 01-120-09/18

На основу члана 14. а у вези са чланом 23. Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 12/10, 117/11, 98/13, 44/16) и члана 27. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Казнено-поправном заводу Бијељина, по прибављеној сагласности министра правде на одлуке о пријему радника број. 08.030/120-657/17 од 15.1.2018. г., директор Казнено-поправног завода Бијељина, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос

- Кувар инструктор - приправник (мушки пол)..............1 извршилац

Радни однос се заснива на период од 6 (шест) мјесеци ради обављања приправничког стажа у Служби за правне, финансијске и опште послове у осуђеничкој кухињи.

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену подобност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело која га чини неподобним за обављање послова у установи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ

7. да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима

Посебни услови:

- ВКВ/ССС, V/IV степен образовања угоститељског смјера – кувар

Потребна документа:

 Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да се не води кривични поступак,

- увјерење о неосуђиваности по мјесту рођења,

- диплому о школској спреми и свједочанства за завршене разреде средње школе,

- увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених,

- овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- доказ о општој здравственој способности доставиће изабран кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

Документација која се доставља уз пријаву на јавни конкурс мора бити у оригиналу или у овјереној копији.

За кандидата који испуни услове конкурса вршиће се само провјера радних способности.

Провјеру радних способности кандидата који испуне услове конкурса вршиће Комисија именована од стране директора завода.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Кандидат који испуни услове конкурса радиће провјеру радних способности (писмено тестирање опште информисаности, провјера рада на рачунару и интервју).

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о датуму провјере психофизичких способности и радних способности поштом или телефонским путем на контакт телефон, који су дужни навести у пријави.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом у затвореној коверти се могу доставити лично на протокол Завода или путем поште на адресу: Казнено-поправни завод Бијељина, ул. Шабачких ђака бр.9. са назнаком "Пријава за конкурс".

***********

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН "

БИЈЕЉИНА

Расписује

  КОНКУРС

 за упражњено радно мјесто

  - Наставника  математике............1 извршилац, 9 часова, одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице без искуства - приправник.

   

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1)      да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а доказује се изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3)да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела.

Увјерење о неосуђиваности из тачке 4) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", бр.29/12, 80/14 и 83/15),  

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе - Рачанска улица дана, 13.2.2018. године (уторак) у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима, а на пријави тачно навести која документа  се достављају уз пријаву.

 Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања .

  Пријаве са потребним документима достављати у ковертама са назнаком "конкурс за наставника" лично или поштом на адресу ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин" Бијељина, Рачанска бб.

**********

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

БИЈЕЉИНА

Расписује 

 КОНКУРС

за попуну радних мјеста

1. Професор математике, 1 извршилац, непуна норма од 10 часова, на неодређено вријеме, лице са искуством у струци.

2. Наставник стручних предмета – прехрамбена група, 1 извршилац, пуна норма часова, на неодређено вријеме, лице без искуства у струци - приправник.

3. Професор медицинске психологије, 1 извршилац, непуна норма од 6 часова, на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, лице без искуства у струци – приправник.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела.

Увјерење о неосуђиваности из тачке 4) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама,

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (само за радно мјесто под тачком 1)

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа (само за радно мјесто под тачком 1)

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

  

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе – Семберских ратара 1, дана 14.2.2018. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком "за конкурс" на адресу Јавна установа Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, Семберских ратара 1

*******************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"

БИЈЕЉИНА

објављује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

- Наставник биологије - пуна норма – на одређено вријеме - 1 извршилац, приправник, до повратка привремено одсутног радника, а најкасније до 31.8.2018. године.

        

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 13.2.2018. године, у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Вук Караџић" Бијељина, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Бијељина, улица Војводе Степе број 4.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

БИЈЕЉИНА

расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Наставник математике, 4 часа седмично, на одређено вријеме до 30.6.2018. г. лице без  радног искуства, 1 извршилац.

- Наставник физике, 2 часа седмично, на одређено вријеме до 30.6.2018. г. лице без радног искуства, 1 извршилац.

- Наставник ликовне културе, 2 часа седмично, на одређено вријеме до 30.6.2018. г. лице без радног искуства, 1 извршилац.

- Наставник информатике, 8 часова седмично, на одређено вријеме до 30.6.2018. г. лице без радног искуства, 1 извршилац.

- Вјероучитељ исламске вјеронауке, 8 часова седмично, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства, лице без радног искуства, 1 извршилац.

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- за наставника математике:

а) професор математике,

б) професор математике и информатике,

в) дипломирани математичар са положеном педагошком групом предмета,

г) наставник који има завршену педагошку академију, група математика са другим наставним предметом.

- за наставника физике:

а) професор физике,

б) дипломирани физичар са положеном педагошком групом предмета

в) дипломирани астрофизичар са положеном педагошком групом предмета

г) наставник који има завршену педагошку академију, група физика са другим наставним предметом.

- за наставника ликовне културе:

а) професор ликовне културе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је ликовна култура самосталан или равноправан предмет,

б) дипломирани сликар примијењеног сликарства или дипломирани сликар примијењене умјетности са положеном педагошком групом предмета,

в) академски сликар, односно дипломирани сликар са положеном педагошком групом предмета,

г) академски вајар, односно дипломирани вајар са положеном педагошком групом предмета,

д) академски графичар, односно дипломирани графичар са положеном педагошком групом предмета,

ђ) наставник који има завршену педагошку академију, група за ликовну културу.

- за наставника информатике:

а) професор информатике,

б) професор групе предмета од којих је један информатика,

в) дипломирани инжењер информатике са положеном педагошком групом предмета

г) наставник који има завршену вишу школу или факултет и завршен двосеместрални студиј за допунско образовање из информатике на Електротехничком факултету Универзитета у Бањалуци,

д) дипломирани математичар или професор математике који је у току студија имао информатику у трајању најмање од четири семестра,

ђ) дипломирани инжењер електротехнике, смјер за рачунарску технику са положеном педагошком групом предмета,

е) дипломирани инжењер организације рада, смјер за информационе системе са положеном педагошком групом предмета,

ж) дипломирани инжењер информационих технологија са положеном педагошком групом предмета,

з) дипломирани инжењер рачунарства и информатике са положеном педагошком групом предмета,

и) дипломирани информатичар са положеном педагошком групом предмета.

- за вјероучитеља исламске вјеронауке

а) имам са завршеним одговарајућим исламским теолошким факултетом,

б) имам са завршеном одговарајућом средњом исламском вјерском школом  који се затекао у радном односу у школи,

в) лице са завршеним факултетом или вишом школом неке друге струке, положеном педагошком групом предмета и исламским вјероучитељским испитом.

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У складу са чланом 115. став 10. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 44/17) кандидат за радно мјесто вјероучитеља исламске вјеронауке је дужан доставити претходно прибављену сагласност надлежне вјерске заједнице.

Дана, 13.2.2018. године, у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, обавиће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*********************

ИГМ "РИНА" АД

БИЈЕЉИНА

Расписује

 ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на

Хитно потребан радник за радно мјесто:

- Главни технички руководилац копа.............................1 извршилац, на неодређено вријеме

Радник треба да испуњава сљедеће услове:

1. да је држављанин Републике Српске и БиХ

2. да је старији од 18 година

3. да има општу здравствену способност

4. ВСС - Дипломирани инжењер рударства, 3 године радног искуства у струци и стручни испит за техничко руковођење

Радни однос се заснива на неодређено вријеме.

Радници који конкуришу за наведено радно мјесто треба да се јаве у Правну службу ИГМ "ДРИНА" а.д. Бијељина, Ул. Пантелинска бр.102 (Обријеж), Бијељина, радним даном у периоду од 7 до 15 часова.

************

ЈУ СШЦ "МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС"

УГЉЕВИК

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Дипломирани инжењер електротехнике, енергетски смјер, 1 извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

 

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем радника у радни однос наставника или стручног сарадника);

Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс за пријем у радни однос лица са искуством

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити 13.2.2018. године у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар "Михаило Петровић Алас" Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком "За конкурс".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица