ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21. 03. 2018. године

23.03.2018 13:01 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.03. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

************

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ"

ЈАЊА

доноси сљедећу

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса број: 166/18 од 26.2.2018. године

         Поништава се конкурс за радно мјесто наставника разредне наставе - пуна норма, ПО Глоговац - до повратка раднице са боловања - лице без радног искуства - приправник

              Образложење

Републички просвјетни инспектор, Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор просвјетне инспекције - Одјељење Бијељина, донијела је рјешење број: 24.120/616-287-13-3/18 од 13.3.2018. године у ком се налаже сљедеће: да директор школе поново распише конкурс за пријем наставника разредне наставе, пуна норма, ПО Глоговац - до повратка раднице са боловања - лице без радног искуства - приправник у складу са Законом о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17) који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 28.2.2018. године.

          У складу са наведеним Рјешењем Републичког просвјетног инспектора директор школе доноси одлуку о поништавању конкурса за наставника разредне наставе - пуна норма, ПО Глоговац - до повратка раднице са боловања - лице без радног искуства - приправник.

*********

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

УГЉЕВИК

расписује

КОНКУРС

за избор директора ЈУ ОШ "Алекса Шантић" Угљевик

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС", број 1/16), испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању "Службени гласник РС", број 44/17) и Правилником о условима и начину избора директора школе ("Службени гласник РС", број 112/09) има:

- завршен први циклус одговарајућег студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе наставника, или стручног сарадника,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена.

Уз пријаву кандидати су дужни поднијети:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да је држављанин БиХ,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

- овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми,

- овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада,

- увјерење да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак,

- приједлог програм рада у наредном четворогодишњем мандату,

- изјаву да није запослен на радном мјесту које може утицати на сукоб интереса,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве са потребном документацијом могу се предати лично код секретара школе или путем поште на адресу: ОШ "Алекса Шантић", ул. Ћирила и Методија 44, 76330 Угљевик.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

*********

 Слобомир П Универзитет

 расписује

                 

КОНКУРС

1. За избор наставника у звање доцент, за ужу научну област "Социологија" - 1 извршилац;

2. За избор сарадника у звање асистент, за ужу научну област "Историја умјетности";

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

-        биографија,

-        библиографија,

-        диплома о стеченом звању,

-        увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

-        увјерење о држављанству,

-        родни лист,

-        доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен седам (7) дана од дана објављивања.

За све остале информације можете се обратити на телефоне: 055/231-196, 053/209-621.

****************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ЗАБРЂЕ

76330 УГЉЕВИК  

расписује

КОНКУРС

за избор директора Јавне установе Основна школа

"Вук Караџић" Забрђе - Угљевик

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који, поред општих услова прописаних Законом о раду ("Сл. гласник РС" бр. 1/16 ), испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС" бр 44/17 ) и Правилником о условима и начину избора директора школе ("Сл. гласник РС" бр. 112/09):

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи, након стицања дипломе из тачке 1),

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати су дужни, уз пријаву на конкурс, приложити овјерене копије или оригинале сљедећих докумената:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да је држављанин БиХ и РС,

- љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

- диплому о завршеној стручној спреми (овјерена фотокопија),

- потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора школа ће службеним путем затражити од ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак,

- приједлог програма рада директора школе у наредном четворогодишњем мандату,

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен и

- кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду.

Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања.

Мандат директора школе траје четири године и почиње од дана ступања на дужност.

Кандидати за директора школе могу документа доставити лично или путем поште на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Забрђе, Забрђе бр. 57, 76 330 Угљевик, са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора".

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о избору директора школе у року од 8 (осам) дана од дана пријема обавјештења.

Непотпуне и неблаговремено пристигле пријаве неће се разматрати.

**********

ОСНОВНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

Број: 080-0-Су-18-000 262

објављује

              ЈАВНИ КОНКУРС

  За пријем судијског приправника - волонтера за рад на одређено вријеме, ради оспособљавања за самосталан рад и полагање правосудног испита, односно ради стицања одговарајућег радног искуства………..……...5 извршилаца

 Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове за пријем предвиђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста овог суда, и то:

 - завршен правни факултет VII1 степен стручне спреме

 Уз пријаву приложити сљедеће доказе:

 - увјерење о држављанству,

 - родни лист ,

 - доказ о завршеном правном факултету (оригинал или овјерена копија),

 - доказ о просјеку оцјена постигнутих на факултету,

 - доказ о пријављености на биро за запошљавање.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 Након избора кандидата, суд ће по службеној дужности за изабраног кандидата од надлежних органа затражити доказ о невођењу кривичног поступка и доказ да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органима правосуђа, а изабрани кандидати су дужни прије ступања на рад доставити љекарско увјерење.

 Приликом избора кандидата водиће се рачуна о просјечној оцјени постигнутој на факултету, дужини студирања, дужини пријављености на биро и просјечној оцјени постигнутој на интервјуисању пред образованом комисијом суда.

Предсједник суда задржава право попуне мањег или већег броја извршилаца од расписаног броја.

Пријаве доставити лично или на адресу: Основни суд у Бијељини, улица Вука Караџића 3, са назнаком "Пријава на јавни конкурс".

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и копије тражене документације које нису овјерене, неће бити разматране.

**********

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ"

БИЈЕЉИНА

 објављује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

 1. Наставник разредне наставе - пуна норма - на одређено вријеме - 1 извршилац, са радним искуством, до повратка привремено одсутног радника

        

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 10.4.2018. године у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Вук Караџић" Бијељина обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караџић" Бијељина, улица Војводе Степе број 4.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА

"КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ"

БИЈЕЉИНА

   

расписује јавни

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1.      Наставник српског језика, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, један извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Уз пријаву на расписани конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

д) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 2.4.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Кнез Иво од Семберије" Бијељина обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Кнез Иво од Семберије" Бијељина, Незнаних јунака 46, 76300 Бијељина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

"ДУШКО РАДОВИЋ"

УГЉЕВИК

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Рачуновођа ..................................................... 1 извршилац

Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске и БиХ,

- да је пунољетан,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови

- завршен најмање први циклус или еквивалент студијског програма у области финансија и рачуноводства и стечена академска титула и стручно звање дипломирани економиста

Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Увјерење о општој здравственој способности накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са траженом документацијом доставити лично или путем поште на адресу Вртића (ЈУ Дјечији вртић "Душко Радовић" Угљевик, Јована Дучића бр. 5, 76330 Угљевик, са назнаком "Комисија за избор радника". Контакт телефон: 055/419-063).

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се интервју о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица