JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 21. 02. 2018. godine

23.02.2018 00:20 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 21.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******************

***********

OKRUŽNI SUD U BIJELjINI

 raspisuje:

JAVNI KONKURS
 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
  sa probnim radom u skladu sa zakonom

1. Stručni savjetnik - 1 izvršilac

 Opšti uslovi:
- da je državljanin Republike Srpske ili BiH
- da ima prebivalište u Republici Srpskoj
- da je stariji od 18 godina
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu

 Posebni uslovi:
- završen pravni fakultet, VII stepen stručne spreme,
- položen pravosudni ispit

 Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
- izvod iz matične knjige rođenih
- uvjerenje o državljanstvu
- dokaz o završenom pravnom fakultetu
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.
- uvjerenje o nekažnjavanju

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.
Svi dokumenti prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je ovjerena u opštini.
U pismenoj prijavi za konkurs obavezno je navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon.


Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene konkursom obaviće se intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem.
Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova slati na adresu: Okružni sud Bijeljina ul. Vuka Karadžića br.3. sa naznakom "Prijava na konkurs".
Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje.

**********
 

JU OŠ "DVOROVI" DVOROVI - BIJELjINA

 

raspisuje sljedeći:

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

 

1. Defektolog, na 95,83% norme, lice sa radnim iskustvom na poslovima koji se traže javnim konkursom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 30.6.2018. godine, izvršilac............................................. 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom koja mora biti potpisana, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

I - Opšti uslovi

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, (ne starijim od 1.10.2011. godine, odnosno od početka izdavanja izvoda sa trajnim rokom važenja), ili ovjerenom kopijom lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan;

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela (uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti po službenoj dužnosti, a prije zasnivanja radnog odnosa).

II - Posebni uslovi

Kandidati su dužni da dostave  i dokumentaciju na osnovu koje se  dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to: 
 

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na  evidenciji nezaposlenih lica;

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom;

 Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

1. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

2. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

3. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti),  dostaviće kandidat koji bude izabran,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i  i vaspitanju (škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Kandidati prijave na konkurs sa adresom prebivališta, telefonskim brojem i dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju na adresu škole: JU Osnovna škola ", Dvorovi" Dvorovi, Karađorđeva broj 111, 76311 Dvorovi, sa naznakom "Komisija za izbor radnika" ili lično donosi u sekretarijat škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se naknadno pozivati telefonski na intervjuu i ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje, jer ne ispunjavaju uslove konkursa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervjuu u sljedećim terminima:

1. Intervju  kandidata za radno mjesto defektologa će se obaviti 6.3.2018. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole;

Izbor radnika će se izvršiti nakon testa i intervjua sa članovima komisije i bodovanja u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Sl. gl. RS", broj 102/14 i 45/16 ).© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica