JU ZZZ RS - Filijala Bijeljina: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 03. 2018. godine

09.03.2018 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.03. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

************

****************

JU DJEČIJI VRTIĆ

"DUŠKO RADOVIĆ"

UGLjEVIK

raspisuje

JAVNI KONKURS

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Vaspitač......................1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice sa bolovanja, u JU Dječijem vrtiću "Duško Radović" Ugljevik

I - Opis poslova:

Vaspitač u JU Dječijem vrtiću "Duško Radović" Ugljevik obavlja poslove i zadatke određene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i to:

- planira vaspitno-obrazovni rad kroz podršku razvoju i učenju putem igre,

- realizuje neposredni vaspitno-obrazovni rad - 30 časova sedmično,

- vrši pripremu za vaspitno-obrazovni rad - 10 časova sedmično,

- kreira okruženje za učenje i razvoj,

- kreira didaktička sredstva, igračaka i održavanje materijala za učenje,

- sarađuje sa roditeljima i društvenom sredinom,

- vodi grupni roditeljski sastanak,

- prati stručnu literaturu iz oblasti vaspitno-obrazovnog rada i radi na stručnom usavršavanju,  

- vrši dokumentovanje i evaluaciju vaspitno-obrazovnog rada,

- timski rad i rad u stručnim organima

- vodi evidencije predviđene u oblasti vaspitno-obrazovnog rada i stručnog usavršavanja,

- učestvuje u organizaciji svečanosti i manifestacija,

- obezbjeđuje partnerstvo sa porodicom i okruženjem,

- brine o urednosti dječijeg prostora,

- brine o dezinfekciji igračaka i njihovom pravilnom korišćenju,

- radi i druge poslove za koje se ukaže potreba i koje mu naloži direktor vrtića.

II Opšti uslovi

- da je državljanin Republike Srpske i BiH,

- da je punoljetan

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela,

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

III - Posebni uslovi

- završen prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača,

- ima položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad,

- ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom.

IV Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti naknadno će dostaviti kandidat sa kojim će se zasnovati radni odnos.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu vrtića (JU Dječiji vrtić "Duško Radović" Ugljevik, Jovana Dučića br.5, 76330 Ugljevik, sa naznakom "Komisija za izbor radnika", Kontakt telefon: 055/419-063).

Kandidati su u prijavi na konkurs dužni navesti kontakt telefon. 

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti razmatrane.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

**********************

SLOBOMIR P UNIVERZITET

raspisuje

KONKURS

1. Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Krivično pravo - 1 izvršilac;

2. Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo i svi oblici stvaralaštva, za predmete Klavir, Kamerna korepeticija i Metodika klavira;

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- biografiju,

- bibliografiju,

- diplomu o stečenom zvanju,

- uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

- uvjerenje o državljanstvu,

- rodni list,

- dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone: 055 231 196, 053 209 621                

*************

JU OŠ "FILIP VIŠNjIĆ"

DONjA TRNOVA

Raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik srpskog jezika – pripravnik sa 12 časova srpskog jezika sedmično, 1 izvršilac, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa bolovanja.

Uz prijavu na raspisani konkurs, sa biografijom i potpisom od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:

a) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

b) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 20.3.2018. godine (utorak), u 11 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Filip Višnjić" Donja Trnova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Filip Višnjić", Donja Trnova 76335.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

******************

JU GIMNAZIJA "FILIP VIŠNjIĆ"

BIJELjINA

Raspisuje:

 KONKURS

za prijem radnika u radni odnos:

1.      Nastavnik fizike, 6 časova u nastavi – 30% norme, pripravnik, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, 1 izvršilac;

Uz svojeručno potpisanu prijavu (sa mjestom prebivališta i brojem telefona) na raspisani konkurs za prijem u radni odnos nastavnika, kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to

1)      da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, koje ne može biti starije od šest mjeseci,

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica je uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 42/16)

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama JU Gimnazija "Filip Višnjić" u Bijeljini dana, 19.3.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti, slati na adresu: JU Gimnazija "Filip Višnjić", Račanska 94, sa naznakom "Komisiji za prijem radnika po konkursu – nastavnik fizike".                                                                                  © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica