ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 02. 2018. године

09.02.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

                                                                                

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ"

ЈАЊА

објављује

  КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник њемачког језика - 14 часова редовне наставе - на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 31.8.2018.. године - лице без радног искуства - приправник, 1 извршилац,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

в) љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца,  ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаyбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаyбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаyбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 22.2.2018. године, у 11 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Меша Селимовић" Јања, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Меша Селимовић" Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*******************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАYИЋ"

БИЈЕЉИНА

доноси сљедећу:

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса број: 2006/17. од 18.12.2017. године

          Поништава се конкурс за радно мјесто наставник разредне наставна одређено вријеме, 1 извршилац, са радним искуством до повратка привремено одсутног радника, а најкасније до 31.8.2018. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Републички просвјетни инспектор, Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор просвјетне инспекције – Одјељење Бијељина, донијела је рјешење број: 24.120/616-287-6-3/18 од 31.1.2018. године у ком се налаже сљедеће: "Поништи конкурс о пријему наставника разредне наставе, одређено вријеме до 31.8.2018. године, пуна норма, један извршилац, са радним искуством, положеним стручним испитом који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 20.12.2017. године.

           У складу са наведеним Рјешењем Републичког просвјетног инспектора директор школе доноси одлуку о поништавању конкурса наставник разредне наставна одређено вријеме, 1 извршилац, са радним искуством до повратка привремено одсутног радника, а најкасније до 31.8.2018. године.

**************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

КОРАЈ - ЛОПАРЕ

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Педагог – до повратка раднице са боловања, а најдаље до 30.6.2018. године.

         

На радно мјесто се прима лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Лица која конкуришу за радно мјесто стручног сарадника морају испуњавати услове према члану 104. важећег Закона о основном васпитању и образовању, Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Закону о раду.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове као и лица која су испуњавала услове по прописима важећим до ступању на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаyбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаyбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 19. фебруара 2018. године у просторијама школе у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу у одређено вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа "Доситеј Обрадовић" 75247 Корај.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

**************

СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТ

расписује

 КОНКУРС

1. За избор наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област Математичка анализа и примјене - 1 извршилац;

2. За избор наставника у звање доцент, за ужу научну област Економија и пословање - 1 извршилац;

3. За избор наставника у звање доцент, за ужу научну област Маркетинг - 1 извршилац;

4. За избор наставника у звање доцент, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво и сви облици стваралаштва, за предмете Оркестарске дионице, Камерна музика, Методика наставе виолине;

5. За избор наставника у звање доцент, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво и сви облици стваралаштва, за предмет Вокална техника;

6. За избор сарадника у звање асистент, за ужу умјетничку област Менаyмент, 1 извршилац;

Уз пријаву доставити сљедећу документацију:

биографију,

библиографију,

диплому о стеченом звању,

увјерење о положеним испитима (за избор у сарадничка звања),

увјерење о држављанству,

родни лист,

доказ о претходном избору у звање (уколико га кандидат посједује).

Услови за избор наставника и сарадника дефинисани су Законом о високом образовању и Статутом Универзитета.

Пријаве са наведеном документацијом слати на адресу Слобомир П Универзитет, ПФ 70, Слобомир, 76 300 Бијељина.

Конкурс је отворен 7 дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ"

БИЈЕЉИНА

расписује:

КОНКУРС

 за пријем радника у радни однос:

1. Наставник математике, пуна норма часова, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са неплаћеног одсуства, 1 извршилац;

2. Наставник физике, 6 часова у настави - 30% норме, лице са искуством, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, 1 извршилац;

Услови конкурса

Уз својеручно потписану пријаву (са мјестом пребивалишта и бројем телефона) кандидат је дужан доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова, и то:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, које не може бити старије од шест мјесеци,

2) извод из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидате под редним бројем 2.);

3) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. Доказ о времену проведеном на евиденцији незапослених лица је увјерење или потврда издата од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види: (за кандидате под редним бројем: 2.)

- врста посла,

- степен стручне спреме и

- дужина радног стажа по врстама посла.

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаyбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаyбинског рата уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама ЈУ Гимназија "Филип Вишњић" у Бијељини дана, 20.2.2018. године, по сљедећем распореду:

- 11 часова – наставник математике,

- 12 часова – наставник физике;

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима у затвореној коверти, слати на адресу: ЈУ ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ", Рачанска 94, са назнаком "Комисији за пријем радника по конкурсу – НАСТАВНИК. ..." /навести за које упражњено радно мјесто се кандидат пријављује/.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица