ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31. 01. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31. 01. 2018. године 02.02.2018 02:01 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 31.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину

"КОСМОС" БАЊАЛУКА, Цетињска бр. 1

 расписује

ОГЛАС

 

I  За пријем радника на одређено вријеме, и то:

1.      Дипломирани инжењер електротехнике, ВСС, 2 извршиоца,

2.      Електротехничар - електроничар, 10 извршилаца.

        

II  Општи услови:

1.      Да је држављанин РС или БиХ,

2.      Да је старији од 18 година,

3.      Да има општу здравствену способност за рад.

III Посебни услови:

Ад 1:

- да имају завршен електротехнички факултет, VII степен стручне спреме, ВСС,

- пожељно радно искуство у струци.

Ад 2:

- да имају завршену средњу електротехничку школу - електроника,

- пожељно радно искуство у струци.

IV Уз пријаву на оглас са адресом пребивалишта и бројем телефона кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

V Пријаве на оглас подносе се на адресу: Акционарско друштво за производњу, ремонт и трговину "Космос" Бањалука, ул. Цетињска бр. 1.

VI Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

**************

"НОВОГРАДЊА" ДОО

ЦЕРСКА 14, БАЊАЛУКА

 расписује

КОНКУРС

за запошљавање

радника грађевинске струке (армирачи, зидари, тесари, молери, фасадери)

Све заинтересоване молимо да нас контактирају путем телефонског броја 051/432-902 сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Напомена: Разматраће се и пријаве радника са искуством у наведеним занимањима, а без одговарајуће стручне спреме.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ МАШИНСКА ШКОЛА МРКОЊИЋ ГРАД

Симе Шолаје 91.

Телефони: 050/212-976, 220-540

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Професор енглеског језика, за 8 часова, до повратка радника са изабране функције (најдуже до 31.1.2019. године), са радним искуством, извршилаца 1.

     Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду - Пречишћени текст кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

       Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

     

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1. Пријаву на конкурс (потписану) са кратком биографијом и контакт телефоном;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Извод из матичне књиге рођених;

6. Увјерење о држављанству;

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца;

11.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способност за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности, прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и      благовремене пријаве ће се обавити дана, 14.2.2018. године, у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у Секретаријат школе или поштом на адресу:

ЈУ Машинска школа Мркоњић Град

Симе Шолаје 91

70 260 Мркоњић Град, са назнаком Комисији за пријем.

*********

"MILTEX" ДОО БАЊАЛУКА

Књаза Милоша бб

Телефон: 051-300-328

КОНКУРС

за пријем у радни однос

- Шивачи................................................5 (пет) извршилаца

(радни однос на одређено)  

Услови:

- текстилна струка

- са искуством

- доћи лично у просторије фирме како бисте попунили наш образац,

у улици Књаза Милоша бб, Бањалука

Оглас остаје отворен до попуне радног мјеста.

*************

ЈУ ОШ "МИРОСЛАВ АНТИЋ" БИСТРИЦА

БАЊАЛУКА    

Бистрица бб

Тел. 051/277-057

расписује:

 

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Наставник разредне наставе, пуна норма рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац;

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Права учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом (чл. 104. став (6) Закона о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном  васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

- Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године  или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у понедјељак, 12.2.2018. године, са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном  документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

                          ***********

ЈУ ЦСШ "ИВО АНДРИЋ" ПРЊАВОР

Ул. Раде Врањешевић бр.1. Прњавор

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор машинске групе предмета за 20 часова на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац са радним искуством.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

  - извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

  - увјерење о држављанству РС - БиХ

  - овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент,

  - додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

  - увјерење о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

 - увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана, 13.2.2018. године, у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци доставља само онај кандидат који буде први на листи, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван школа ће службеним путем тражити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на горе наведену адресу адресу са назнаком "пријава на конкурс".

************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "НИКОЛА ТЕСЛА" ПРЊАВОР

Цара Лазара 26, 78430 Прњавор

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор разредне наставе за водитеља продуженог боравка - 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до завршетка наставног процеса шк.2017/18. године, са пуним радним временом.

2. Наставник у специјалном одјељењу - 1 извршилац са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања.

         За наведена радна мјеста уз потписану пријаву на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду,  Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се извршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа не старије од 6 мјесеци (кандидати су дужни доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла),

9. увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве  обавиће се интервју у понедјељак, 12.2.2018. године, са почетком у 8 часова у просторијама ЈУ ОШ "Никола Тесла" Прњавор.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или на адресу школе  у времену од  7 до 15 часова.

Оглас остаје отворен  8 дана од дана објављивања.

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БАЊАЛУКА

Благоја Паровића 139б, Бањалука

тел: 051/366-600, факс 051/388-301,

Е-mail kpzbanjaluka@mpr.vladars.net

 расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Казнено-поправни завод Бањалука расписује јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста на период од 5 (пет) година уз могућност поновног постављања, а како слиједи:

1.1.   Помоћник руководиоца установе у Служби за правне, финансијске

      и опште послове......................................................................................1 извршилац,

1.2.   Помоћник руководиоца установе у Привредно-инструкторској

      служби......................................................................................................1 извршилац,

1.3.   Помоћник руководиоца установе у Здравственој

      служби.....................................................................................................1 извршилац.

2. Кандидати који се пријављују на јавни конкурс за упражњена радна мјеста из тачке 1. јавног конкурса, морају да испуњавају опште и посебне услове, и то:

а) Општи услови:

- да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи,

- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

- да испуњава друге услове утврђене законом или другим прописима

б) Посебни услови:

Радно мјесто 1.1.

- ВСС - правног или економског смјера,

- најмање 3 (три) године радног искуства у том степену образовања на пословима извршења кривичних санкција, послије завршеног првог циклуса студија у трајању од четири године са 240 ECTS бодова или еквивалент,

- положен стручни испит за рад у органима државне управе, и

- познавање рада на рачунару.

Радно мјесто 1.2.

- ВСС - економски факултет или факултет за економију и инжењерски менаџмент,

- најмање 3 (три) године радног искуства у том степену образовања на пословима извршења кривичних санкција, послије завршеног првог циклуса студија у трајању од четири године са 240 ECTS бодова или еквивалент,

- положен стручни испит за рад у органима државне управе, и

- познавање рада на рачунару.

Радно мјесто 1.3.

- ВСС - медицински факултет и звање доктор медицине,

- најмање 1 (једну) годину радног искуства у струци након стицања високе стручне спреме,

- положен стручни испит из области здравства,

- лиценцу за обављање здравствене дјелатности и

- познавање рада на рачунару.

3.      Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни приложити сљедећу документацију, као доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

- извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци),

- увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у установи (не старије од три мјесеца),

- диплому о школској спреми (оригинал или овјерена копија не старија од шест мјесеци),

- увјерење о радном искуству,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,

- изјаву овјерену од надлежног органа да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- изјаву овјерену од надлежног органа да се на њега не односи члан IX. став 1. Устава БиХ,

- доказ о општој здравственој способности достављају изабрани кандидати након завршетка изборне процедуре.

4.      Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана рачунајући од дана посљедње објаве.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адреси: Казнено-поправни завод Бањалука, ул. Благоја Паровића 139б, за назнаком за "конкурс".

У пријави на конкурс потребно је обавезно навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, а у противном пријава ће се сматрати непотпуном.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање о чему ће се доставити писмена обавијест.

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава и усменог разговора (интервјуа), а о чему ће кандидати који испуњавају формалне услове бити благовремено обавијештени.

5.      Јавни конкурс ће се објавити путем ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у дневном листу "Глас Српске" и на њеб порталу Завода: www.zzzrs.net, те у Службеном гласнику Републике Српске.

*****************

СПАРТА ДОО БАЊАЛУКА

КАРАЂОРЂЕВА 370

тел: +387 51 288-808

факс: +387 51 288-801

                                                         

ОГЛАС

за рад на одређено вријеме

 

Фирма Спарта д.о.о из Бањалуке, због повећаног обима посла, прима у радни однос шиваче као и особе заинтересоване за обуку на шиваћим машинама.

Услови за пријем кандидата су:

•        познавање рада на шиваћим машинама,

•        степен школске спреме није битан.

Број потребних радника: 15

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ" МРКОЊИЋ ГРАД

Његошева 15; 70260 Мркоњић Град

  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град

I - Предмет

Школски одбор школе расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Основне школе "Иван Горан Ковачић".

II - Опис послова

         Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

         Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

         Директор Јавне установе Основна школа "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град се бира на период од 4 (четири) године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава. На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

         За директора Јавне установе Основна школа "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе.

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске и

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

         Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан  IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

V - Потребна документација

 Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву - у којој кандидат, између осталог, таксативно наводи сву документацију коју прилаже како доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 и 67/13), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

         Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа "Иван Горан Ковачић"

Његошева 15, 70 260 Мркоњић Град са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора основне школе (НЕ ОТВАРАТИ)".

         Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

         Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

         Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

VII - Напомена

         Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Основне школе "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град, у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

****************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НЕВЕН" ЧЕЛИНАЦ

Војводе Мишића бр.2

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста – дипломирани васпитач предшколске дјеце

у ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац

1.      Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста:

1.1.   Дипломирани васпитач предшколске дјеце – приправник – 1 извршилац

1.2.   Дипломирани васпитач предшколске дјеце на одређено вријеме

 до 31.8.2018. године – 1 извршилац

2.      Опис послова

Радник обавља послове утврђене Законом о предшколском васпитању и образовању и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац.

3. Општи услови за кандидате

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

- да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са дјецом

4. Посебни услови за кандидате

1.1.   - висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму  предшколског васпитања и образовања или програму за образовање  васпитача

 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене    фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому,

- Изјаву да се не води кривични поступак,

- Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

- Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се пријављује

- Биографију,

1.2.   - висока стручна спрема, дипломирани васпитач предшколске дјеце, најмање први циклус студијског програма или еквивалент на студијском програму  предшколског васпитања и образовања или програму за образовање  васпитача

   Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе (овјерене фотокопије потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Диплому,

- Потврду о положеном стручном испиту,

- Изјаву да се не води кривични поступак,

- Изјаву да није осуђиван за кривична дјела која га чине недостојним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања у складу са Законом,

- Изјаву да има општу здравствену и психичку способност за посао на који се пријављује

- Биографију,

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Са свим кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса Комисија за избор ће обавити интервју 13.2.2018. године у 13 часова.

         Документи приложени уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

         Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата, по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

         Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Дјечији вртић "Невен" Челинац за Комисију за избор, Војводе Мишића бр.2, или лично предати на протокол Дјечијег вртића.

         Све информације на телефон 051/551-345.

**********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ" ЛАКТАШИ

Карађорђева 105, Лакташи

ШКОЛСКИ ОДБОР

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Лакташи

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Лакташи расписује јавни конкурс за избор и именовање директора јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Лакташи.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад је одговоран Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Лакташи се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Лакташи може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/РС,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године н остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

- Пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на наведену адресу са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Лакташи.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју РС и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомена

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору н именовању директора Јавне установе Основне школе "Младен Стојановић" Лакташи у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*************

"НОВА ДИ ВРБАС"ДОО БАЊАЛУКА

 Браће Пиштељић 4

расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос радника на одређено вријеме уз могућност заснивања радног односа на неодређено вријеме, за рад на пословима:

1. Руковалац машинама у погонима за примарну обраду дрвета

2. Помоћни радник

Укупно 10 извршилаца.

Услови:

Поред општих услова утврђених Законом кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

Под 1.

Завршен III или IV степен стручне спреме, дрвопрерађивачке, металске, електро или друге струке, са или без радног искуства.

Оглас остаје отворен док не буду попуњена радна мјеста, а пријаве се достављају на адресу "Нова ДИ Врбас" д.о.о. Бањалука, Браће Пиштељић 4, лично или путем поште.

***********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЗАЛУЖАНИ

НЕНАДА КОСТИЋА 7

 78214 ЗАЛУЖАНИ

        

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани

I - Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава,

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/Републике Српске

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент;

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

 - Извод из матичне књиге рођених,

 - Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава БиХ,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске, школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на наведену адресу са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и БиХ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основна школа "Јован Дучић" Залужани у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ" БАЊАЛУКА

Ул. Бранка Загорца бр. 1

78000 БАЊАЛУКА

Тел: 051/431-770

расписује

КОНКУРС

за попуну радног мјеста

1.      Професор разредне наставе - на одређено радно вријеме до повратка раднице с породиљског боловања....... без искустава приправник

Општи услови:

         Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и услове прописане чланом 104. Закона о основном образовању и васпитању, Уредбе о педагошким стандардима и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

         Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

1)      Потписану пријаву за конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном;

2) Диплому или овјерену копију дипломе;

3) Извод из матичне књиге рођених;

4) Увјерење о држављанству;

Кандидати који буду изабрани накнадно ће доставити љекарско увјерење о способности за рад и увјерење о неосуђиваности.

Документација потребна за бодовање приликом утврђивања листе кандидата за пријем у радни однос:

1.      Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

4.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца;

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу школе:

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и оне се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса биће одржан 12.2.2018. године са почетком у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

"НОВИ ЈЕЛШИНГРАД" ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА БАЊАЛУКА

БРАНКА ПЕРДУВА 10А

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

1. Машински инжењер ........................................... 1 извршилац

2 Машински техничар за обуку на машини ............. 1 извршилац

3. Глодач ........................................................................... 2 извршиоца

4. Заваривач ................................................................... 5 извршиоца

5. Оператер на апкант преси ........................................ 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

1. ВСС машинске струке, са искуством, познавање рада на рачунару, положен возачки испит "Б" категорије и познавање енглеског језика.

2. ССС са или без искуства.

3. КВ или ВКВ са и без искуства

4. КВ или ВКВ са и без искуства, вршење обуке за заваривача

5. КВ са искуством

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из Огласа доставити на е-mail: jovana.simić@novijelsingrad.com или на адресу:

"Нови Јелшинград" д.о.о., Бранка Пердува 10А, 78 000 Бањалука.

**********

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина бр. 13, 78 000 Бањалука

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.      Професор ликовне културе, 1 извршилац на одређено вријеме, до 31.8.2018. године - непуна наставна норма  16 часова у националном програму

2.      Професор хемије, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања - пуна наставна норма у националном програму и програму међународне матуре

3.      Професор рачунарства и информатике, 1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са боловања - пуна наставна норма

4.      Радни однос из тачке 1.2. и 3. конкурса ће засновати лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

         Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Законом о средњем образовању и васпитању, Законом о раду, Правилником о критеријумима и процедури за пријем радника у радни однос у средњој школи и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији.

         Уз пријаву, потписану од стране кандидата, потребно је доставити:

         1. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

         2. Увјерење о држављанству,

3. а) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

         б) Увјерење о завршеном другом циклусу студијског програма достављају кандидати који имају завршен други циклус студијског програма и стечено академско звање,

         4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена односно уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном копијом индекса.

5. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима ће доставити кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од шест мјесеци,

         6. Увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем затражити за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа),

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

         8. Увјерење о времену проведеном на евиденцији Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

9. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види:

         - врста посла,

         - степен стручне спреме,      

         - дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- непуно радно вријеме прерачунато у пуно радно вријеме (уколико је кандидат радио са непуним радним временом)

         10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску          заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту    статуса),

         11. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС (за кандидата који имају утврђену ову врсту статуса),

         12. Увјерење општинског органа о утврђеном статусу РВИ Одбрамбено-отаџбинског        рата РС (за кандидате који имају утврђену ову врсту статуса).

Тестирање и интервју са кандидатима из тачке 1. конкурса (ликовна култура), који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 12.2.2018. године, са почетком у 12.40 часова; са кандидатима из тачке 2. конкурса (хемија) обавиће се дана 13.2.2018. године, са почетком у 12.40 часова; са кандидатима из тачке 3. конкурса (рачунарство и информатика) обавиће се дана 14.2.2018. године са почетком у 12.40 часова, у просторијама ЈУ Гимназије Бањалука, Змај Јовина 13.

         Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Документе доставити лично у секретаријат школе или поштом на наведену адресу.

                    

***********

"NETCOM SERVIS " СП БАЊАЛУКА

ФЕДЕРИКА Г. ЛОРКЕ 17

расписује

ОГЛАС

за рад на неодређено вријеме

Радник у сервису рачунара и фискалних система .......... 1 извршилац

Пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објаве.

Пријаве слати на и-мејл: netcomservis@blic.net

****************

"ЕЛНАР" ДОО БАЊАЛУКА

ВЕЉКА МЛАЂЕНОВИЋА ББ

ТЕЛЕФОН: 051-450-220

расписује

ОГЛАС

- Дипломирани инжењер електротехнике, смјер енергетика ................................ 1 извршилац

Нудимо:

Стално запослење уз претходни пробни рад у трајању од 3 мјесеца

Рад у растућем и пријатном окружењу

Могућност напредовања и усавршавања

Квалификације:

Диплома инжењера електротехнике, смјер енергетика

Пожељно претходно радно искуство (није услов)

Обавезно посједовање возачке дозволе

Обавезно основно познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на оглас на наведене контакте.

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објаве.

***************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

78400 ГРАДИШКА

Косовке дјевојке број 18

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.  Дипломирани инжењер мехатронике

 - практична настава - 3 часа у трећем разреду техничар мехатронике,

2. Дипломирани инжењер електротехнике

- апликативни програми - 2 часа у првом разреду техничар информационих технологија.

На одређено вријеме од 12.2.2018. год. до краја редовне наставе, тј. до 30.6.2018. године

1. Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду, Законом о средњем образовању и васпитању члан 75. и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама. Уз пријаву кандидати су дужни да приложе сљедећа документа:

Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Кандидат уз потписану пријаву у којој је обавезно навести личне податке, адресу и контакт телефон, потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и то:

7.      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно знање у одређеној области или еквивалент.

8.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

9.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен, за кандидате који испуњавају услове (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

10.    Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

11.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

12.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидати су дужни да на пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и неовјерене фотокопије комисија неће узети у разматрање. Кандидати који се пријављују на конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати који испуњавају услове овим конкурсом дужни су приступити тестирању и интервју који ће се обавити дана 12.2.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу сматрати ће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са назнаком "а конкурс" слати на адресу школе или доставити лично у школи.

*****************

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ        

  расписује

КОНКУРС

I За избор наставника:

За уже умјетничке области:

1. Снимање (наставни предмети: Фотографија 1-8; Фотографија I и II ) – 1 извршилац

За уже научне области:

2.      Електроенергетика – 1 извршилац

3.      Аутоматика и роботика – 1 извршилац

4.      Механика флуида и хидропнеуматски системи (наставни предмети: Механика флуида I; Механика флуида II; Хидраулика и пнеуматика; Хидраулика и пнеуматика мобилних машина; Пропорционална и серво техника) – 1 извршилац

5.      Мотори и моторна возила (наставни предмети: Моторна возила – теорија кретања; Опрема мотора; Увод у системе возила; Натпуњени мотори; Системи преноса снаге и управљања на возилима) – 1 извршилац

6.      Дерматовенерологија – 1 извршилац

7.      Дјечија и превентивна стоматологија – 1 извршилац

8.      Ауторско право и право индустријске својине (наставни предмет: Право интелектуалне својине) – 1 извршилац

9.      Физичка географија – 1 извршилац

10.    Атомска, молекуларна и хемијска физика (физика атома и молекула, укључујући сударе, интеракција са радијацијом, магнетна резонанца, Месбауеров ефекат) – 1 извршилац

11.    Експлоатација флуида – 1 извршилац

II За избор сарадника:

За ужу умјетничку област:

1.      Продукција (наставни предмети: Позоришна и радио продукција 1-8; Филмска и ТВ продукција 1-8; Менаџмент у култури 1-4) – 1 извршилац

За уже научне области:

2.      Хирургија – 10 извршилаца

3.      Сестринство – 3 извршиоца

4.      Радиологија – 1 извршилац

Општи услови:

1.1    Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је старији од осамнаест (18) година;

- да има општу здравствену способност;

- да се против кандидата не води кривични поступак.

1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, као доказ о испуњености општих услова:

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених;

- увјерење о радној способности (не старије од шест мјесеци);

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци);

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 конкурса не подносе кандидати који су у радном односу на Универзитету у Бањалуци.

 Посебни услови

2.1    Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).

Кандидати за избор у научно-наставна, умјетничка и умјетничко/наставна звања на уже научне области, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити сљедећу документацију:

Под римским бројем I:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука или магистра наука или мастера из научне области за коју се врши избор,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор,

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Напомена:

- Уговор о раду закључиваће се у складу са чланом 9, став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа ("Службени гласник Републике Српске", број: 84/14 и 38/17).

- За радна мјеста за избор наставника под редним бројем: 7. Дјечија и превентивна стоматологија – 1 извршилац и за избор сарадника под редним бројевима 2. Хирургија – 10 извршилаца; 3. Сестринство – 3 извршиоца и 4. Радиологија - 1 извршилац, са изабраним кандидатима закључиће се уговор о допунском раду. 

         Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:

За избор наставника:

- Под редним бројем 1. Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 2. и 3. Електротехничком факултету, Патре бр. 5, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 4. и 5. Машинском факултету, Булевар војводе Степе Степановића 71, 78000 Бањалука

- Под редним бројевима 6. и 7. Медицинским факултету, Саве Мркаља 14, 78000 Бањалука

- Под редним бројем 8. Правном факултету, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 9. и 10. Природно-математичком факултету, Младена Стојановића

- Под редним бројем 11. Рударском факултету, Саве Ковачевића бб, 79 101 Приједор

За избор сарадника:

- Под редним бројем 1. Академији умјетности, Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бањалука

- Под редним бројевима 2, 3. и 4. Медицинским факултету, Саве Мркаља 14, 78000 Бањалука

                                                                                                               © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица