JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.08. 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29.08. 2018. godine 31.08.2018 00:32 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 29.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

**********

“MEDITERAN INOKS”

PETRA KOČIĆA BB, 78240 ČELINAC

Telefon: 00387 51 491 170

 OGLAS

Preduzeću “Mediteran-inoks” potrebni su sljedeći radnici:

- Bravar -------------------------------------------------------- više izvršilaca

- Zavarivač argonom i CO2 ------------------------ više izvršilaca

- Pomoćni radnici ----------------------------------- više izvršilaca

Uslovi:

- radno iskustvo na istim i sličnim poslovima min. 12 mjeseci.

Prijave slati svaki dan od 8 do 16 časova na telefon 051 491 170.

*****

„ROBOT GENERAL TRADING CO” DOO

PJ BANjALUKA

ROBOT Glamočani raspisuje

KONKURS

za prijem zaposlenika za sljedeća radna mjesta:

- Mesar – 2 izvršioca

Uslovi:

• SSS poljoprivredna škola - odsjek - mesar

• radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 2 godine

- Radnik u skladištu – 2 izvršioca

Uslovi:

• SSS

• predanost radu i temeljitost

- Trgovac na odjeljenju prehrane – 5 izvršilaca

Uslovi:

• SSS trgovačkog smjera

• iskustvo od 2 godine na poslovima vezanim za trgovinu

- Trgovac na odjeljenju tehnike – 5 izvršilaca

Uslovi:

• SSS trgovačkog smjera

• iskustvo od 2 godine na poslovima vezanim za trgovinu

Zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu izvršiti:

Popunjavanjem formulara (koji možete pronaći na linku https://robot.ba/o-nama/zaposljavanje/aktivni-konkursi) te isti poslati putem E-mail adrese posao.robot@gmail.com

Popunjavanjem formulara aplikacije za posao koju možete popunjenu predati na info-pult u poslovnici u Glamočanima

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

***********

ZU SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA AMBULANTA

“DELTA DIJAGNOSTIKA”

JOVANA DUČIĆA 23 A, BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za radno mjesto:

- Medicinski predstavnik (1 izvršilac)

Za rad na području BiH

Opis poslova:

- Stručni, medicinsko-informativni rad sa ljekarima

- Izvještavanje o realizovanim posjetama i svim drugim aktivnostima iz opisa posla

- Izrada i prezentacija izvještaja o prodaji

- Definisanje prijedloga za unapređenje poslovnih strategija na teritoriji na kojoj je saradnik angažovan

- Konstantno stručno usavršavanje: prisustvo na kongresima, simpozijumima, seminarima, sekcijama ljekarskih društava, komora i udruženja ljekara, te praćenje stručne literature.

Opšti uslovi:

- VSS - medicinski fakultet

- Aktivno poznavanje engleskog jezika

- Poznavanje rada na računaru

- Sposobnosti organizacije posla

- Fleksibilnost u radu i sposobnost rada pod pritiskom

- Komunikacijske vještine

- Spremnost za rad na terenu, vozačka dozvola B kategorije

Biografiju sa fotografijom poslati najkasnije do 7.9.2018. godine na mail: info@deltadijagnostika.com.

Dodatno ćemo cijeniti ukoliko dostavite dokaze o radnom iskustvu, znanju stranog jezika i motivacino pismo.

*******

“ROUTING” DOO BANjALUKA

Ul. I krajiškog korpusa 16

78 000 Banjaluka,

elektronska pošta: info@routing.com

OGLAS

- Diplomirani inženjer građevinarstva, smjer hidrotehnika

1. Broj izvršilaca: 1

2. Rad na: neodređeno vrijeme

3. Oglas ostaje otvoren do: 15.9.2018. godine

Uslovi:

1. Položen stručni ispit,

2. Posjedovanje licence za izradu tehničke dokumentacije,

3. Poželjno je poznavanje engleskog jezika.

Uz prijavu treba priložiti:

1. CV

Prijave se mogu dostaviti lično, putem pošte ili elektronskim putem na navedene adrese sa naznakom “Prijava na oglas”.

*************

SŠC “GEMIT-APEIRON” BANjALUKA

PERE KRECE 13

KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme za školsku 2018/19. godinu

1. Prof. njemačkog jezika, na određeno vrijeme do završetka nastave u drugom polugodištu,...............................................................................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova, utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kandidati treba da ispunjavaju i uslove iz člana 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava na konkurs (sa kratkom biografijom, brojem telefona, adresom elektronske pošte i adresom stanovanja),

2. Diploma o završenom obrazovanju,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Izvod iz matične knjige državljana.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije.

Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj i psihofizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od prvog dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

O vremenu i mjestu intervjua, svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem elektronske pošte.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Srednjoškolski centar “Gemit-Apeiron”, Pere Krece 13, 78000 Banjaluka, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ne budu primljeni u radni odnos, svoja dokumenta mogu podići u našoj pravnoj službi svaki radni dan od 8 do 16 časova.

**********

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PRAVDE

Kazneno-popravni zavod Banjaluka

Blagoja Parovića 139b, Banjaluka

 raspisuje:

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini

1. Kazneno-popravni zavod Banjaluka raspisuje javni konkurs za prijem 5 (pet) pripravnika sa visokom stručnom spremom po Programu podrške zapošljavanja mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2018. godini na određeno vrijeme do 12 mjeseci, a kako slijedi:

1.1.    Službi za pravne, finansijske i opšte poslove:

-        diplomirani pravnik.....................................................................1 izvršilac,

-        diplomirani ekonomista...............................................................1 izvršilac,

1.2.    Služba tretmana:

-        diplomirani specijalni pedagog..................................................1 izvršilac,

-        diplomirani psiholog....................................................................1 izvršilac,

-        diplomirani sociolog...................................................................1 izvršilac.

2.       Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem pripravnika iz tačke 1. javnog konkursa, moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove, i to:

a) Opšti uslovi:

- da je državljanin RS odnosno BiH,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

- da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

- da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

b) Posebni uslovi:

- VSS odgovarajućeg zanimanja – diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, diplomirani specijalni pedagog, diplomirani psiholog i diplomirani sociolog,

- poznavanje rada na računaru.

3.       Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, kao dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

- biografiju,

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi (ne starije od tri mjeseca),

- diploma (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci),

- izjavu ovjerenu od nadležnog organa da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

- izjavu ovjerenu od nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

- ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

4. Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 dana računajući od dana objave.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresi: Kazneno-popravni zavod Banjaluka, ul. Blagoja Parovića 139b, za naznakom za “konkurs”.

U prijavi na konkurs potrebno je obavezno navesti potpunu i tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon, a u protivnom prijava će se smatrati nepotpunom.

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, neće se uzimati u razmatranje o čemu će se dostaviti pismeno obavještenje.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava i usmenog razgovora (intervjua), a o čemu će kandidati koji ispunjavaju formalne uslove biti blagovremeno obaviješteni.

5. Javni konkurs će se objaviti putem JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnom listu “Glas Srpske” i na njeb portalu Zavoda: www,zzzrs.net .

**********

                                                                            

“ENERGETIK” DOO

Dubička br.90

78 000 Banjaluka

Kontakt telefon: 051/386-214

E-mail adresa: info@energetik.ba

Na osnovu ukazane potrebe d.o.o. “Energetik” Banjaluka, raspisuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

1. Diplomirani građevinski inženjer 1 izvršilac

2. Diplomirani elektroinženjer 1 izvršilac

3. Moler              2 izvršioca

4. Zidar                                                     5 izvršilaca

5. Tesar                                                      5 izvršilaca

6. Armirač 2 izvršioca

7. NK radnik                                                       5 izvršilaca

8. Vozač 2 izvršioca

9. Električar 2 izvršioca

10. Rukovalac građevinskim mašinama 1 izvršilac

Od kandidata se očekuje sklonost timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju raznih zadataka.

Prijave sa biografijom i dokaze o ispunjenosti uslova (ne mora biti ovjerena dokumentacija, samo fotokopija) slati putem pošte, imejla ili doći lično na sljedeću adresu:

“Energetik” d.o.o.

Dubička br.90

78 000 Banjaluka

Kontakt telefon: 051/386-214

E-mail adresa: info@energetik.ba

Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

*********

TEHNIČKA ŠKOLA

BANjALUKA

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Tehnička škola Banjaluka, za radno mjesto pod br. 3 - profesor informatike, objavljen dana 22.8.2018. godine u dnevnom listu “Glas Srpske”.

U ostalom dijelu, javni konkurs ostaje neizmijenjen.

**************

JU GIMNAZIJA MRKONjIĆ GRAD

Sime Šolaje 91

70260 Mrkonjić Grad

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa odsustva 1.7.2019. godine – 18 časova

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. a) Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi – završen 1. ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje.

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine,

6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdatog od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi – vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom),

8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa) i/ili o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji ima utvrđenu ovu vrstu statusa) i/ili o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata uvjerenje o neosuđivanosti, a ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana, 7.9.2018. (petak) godine, u 16 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumenta dostaviti lično ili poštom na adresu škole.        

*********

JU GIMNAZIJA MRKONjIĆ GRAD

Sime Šolaje 91

70260 Mrkonjić Grad

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine – 4 časa;

2. Profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine – 2 časa

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu

3. a) Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi – završen 1. ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog programa i stečeno akademsko zvanje.

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine,

6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi – vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom),

8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa) i/ili o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji ima utvrđenu ovu vrstu statusa) i/ili o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (SG 41/18) kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata uvjerenje o neosuđivanosti, a ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci.

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. i 2. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana 7.9.2018. (petak) godine u 16 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima.

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumenta dostaviti lično ili poštom na adresu škole.

********

STAMBENA ZADRUGA “PROLETER” SA PO

KOTOR VAROŠ

Upravni odbor Stambene zadruge” Proleter” sa p.o. Kotor Varoš raspisuje

JAVNI KONKURS

Za izbor i imenovanje direktora Stambene zadruge “Proleter” sa p.o. Kotor Varoš

I Osnov

Upravni odbor Stambene zadruge “Proleter” sa p.o. imenuje direktora Zadruge

II Opis poslova

Nadležnost, poslovi, obaveze i odgovornost direktora Zadruge utvrđene su odredbama člana 58-64 Zadružnih pravila Stambene zadruge “Proleter” sa p.o. Kotor Varoš

III Mandat

Mandat direktora Zadruge je period od četiri godine.

IV Status

Aktom o imenovanju direktora Zadruge uređuje se radno-pravni status, a plata, ostala primanja i druge obaveza regulišu se menadžerskim ugovorom.

V Uslovi

1. da je stariji od 18 godina - izvod iz matične knjige rođenih

2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost – ljekarsko uvjerenje

3. da ima visoku ili višu stručnu spremu tehničkog ili društvenog smjera –diploma.

4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima – uvjerenje

5. da posjeduje stručne i organizatorske sposobnosti za rad - potvrda

6. da nije osuđivan za krivično djelo, privredni prestup ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koji ga čini nepodobnim za obavljanje dužnosti direktora Zadruge - potvrda

7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak - potvrda

VI Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova.

 Dokaz/dokumenti/ dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VII Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

 Stambena zadruga “Proleter”sa p.o. Kotor Varoš

 Sa naznakom: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora SZ “Proleter” sa p.o. Kotor Varoš

 Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u postupak izbora.

****************

 REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” KNEŽEVO

D. Komljenovića bb, Kneževo

KONKURS za slobodna radna mjesta

neodređeno vrijeme

 

1. Nastavnik hemije, nepuna norma 2 (dva) časa sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu) ................................................ 1 izvršilac

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su prije stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme u skladu sa članom 177. Zakona.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. da je radno sposoban, dokaz ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava – škola će službenim putem za izabranog kandidata zatražiti, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

b) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ako je raspisan konkurs za prijemu radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

g) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

d) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

đ) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

e) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom, ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca; z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nakon zaključenja javnog konkursa komisija razmatra dostavljene prijave i pregleda dokumentaciju.

Komisija provjerava blagovremenost i potpunost prijava, te evidentira svaki dostavljeni dokument i konstatuje da li kandidat formalno-pravno zadovoljava uslove tražene javnim konkursom.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Komisija pismenim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu škole: JU Osnovna škola “Dositej Obradović” Kneževo

Ul. Dujka Komljenović bb.

********

“INTER MCT” DOO

Ul. Dunavska bb, Banjaluka

Tel: 051/308-811, faks: 324-852

e-mail: intermct@gmail.com

 OGLAS

za prijem u radni odnos

Preduzeću INTER MCT DOO u Banjaluci potrebni radnici na radnom mjestu

- Vozač/dostavljač “B” kategorije – 2 izvršioca

- Radnik u skladištu - 2 izvršioca

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- poželjno radno iskustvo za vozače/dostavljače,

- da posjeduju dobru komunikaciju

- spremnost za timski rad

- rad na određeno vrijeme

Oglas ostaje otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

Prijavu i CV slati na e-mail: intermct@gmail.com  ili na adresu: INTER MCT DOO Dunavska bb Banjaluka

******

JU OŠ “MILOŠ CRNjANSKI”

POTOČANI 78435

IZMJENA OGLASA

koji je objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” od 22.8.2018. godine,

u dijelu opis radnog mjesta treba da glasi:

2. Profesor informatike, nepuna norma, 1 čas, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja, lice sa radnim iskustvom, položenim stručnim ispitom, najduže do 31.8.2019. godine”

Do promjene je došlo iz tehničkih razloga.

Ostali uslovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

***********

REPUBLIKA SRPSKA

JU CENTAR “ZAŠTITI ME” BANjALUKA

Poljokanov park bb

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

I Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme kako slijedi:

1. Nastavnik stručno-teoretske nastave u struci ostale djelatnosti za zanimanje frizer – nepuna norma od 4 časa stručno-teoretske nastave, 1 izvršilac – lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme radi izvršenja tačno određenog posla, do 30.6.2019. godine,

2. Nastavnik u osnovnoj školi, sa punim radnim vremenom, 1 izvršilac - lice sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka a najkasnije do 30.6.2019. godine.

II Opšti i posebni uslovi:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i:

- za radno mjesto pod tačkom 1: uslove propisane članom 104. stav 1) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ;

- za radno mjesto pod tačkom 2: uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prijem radnika će se vršiti:

- za radno mjesto pod tačkom 1: u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi;

- za radno mjesto pod tačkom 2: u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Kriterijumi za bodovanje kandidata:

1. prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2. vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

3. rezultati ostvareni na testu i intervjuu i

4. dužina radnog staža.

       U skladu sa odredbama čl. 7. i 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata u kojoj se mora navesti kontakt telefon, kandidati su za radno mjesto pod tačkom 1. dužni priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani inženjer tehnologije – smjer hemijski (VSS); diplomirani inženjer hemije (VSS ); diplomirani tehnolog, hemijskog smjera (VSS);

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedene dokumente, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

5. uvjerenje o državljanstvu;

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom;

7. uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

10.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu za radno mjesto pod tačkom 1. u skladu sa članom 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane ovim Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu za radno mjesto pod tačkom 1. imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 U skladu sa odredbama čl. 5. i 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata u kojoj se mora navesti kontakt telefon, kandidati su za radno mjesto pod tačkom 2. dužni priložiti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u kojoj je navedeno jedno od sljedećih stručnih zvanja: diplomirani defektolog – oligofrenolog (VSS); profesor specijalne edukacije i rehabilitacije – smjer razvojni poremećaji (VSS); diplomirani edukator i rehabilitator (VSS);

2. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

7. uvjerenje o državljanstvu;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi traženoj konkursom;

9. uvjerenje ranijeg poslodavca o radnom stažu, koje sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, takvo radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu za radno mjesto pod tačkom 2. u skladu sa članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju izuzetno imaju i lica koja ispunjavaju sve ostale uslove propisane ovim Zakonom, a stekla su radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, o čemu su kao dokaz dužni dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Pravo učešća na konkursu za radno mjesto pod tačkom 2. imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati za radno mjesto pod tačkom 1. i 2. koji budu izabrani po konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa će dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka će zatražiti od nadležnih organa nakon što kandidat za radno mjesto pod tačkom 1. i 2. bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

III U skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi testiranje i intervju sa kandidatima za radno mjesto pod tačkom 1. koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju obaviće se dana, 10.9.2018. godine, u prostorijama JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka, na adresi Poljokanov park bb, Banjaluka, sa početkom u 12 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na obavljanje testiranja i intervjua, a u slučaju da se kandidati ne pojave na testiranju i intervjuu u naprijed navedenom vremenu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

U skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi Komisija za prijem radnika će kandidate za radno mjesto pod tačkom 2. koji su dostavili potpune i blagovremene prijave pisanim putem obavijestiti o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

IVRok za podnošenje prijava kandidata je osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih traženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom predaju se u JU Centar “Zaštiti me” Banjaluka, Poljokanov park bb, Banjaluka, lično na protokol ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs”.

***************

JU OŠ “VASA ČUBRILOVIĆ” GRADIŠKA

Mihajla Pupina 10, 78400 Gradiška

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vasa Čubrilović” Gradiška

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Vasa Čubrilović” Gradiška raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola”Vasa Čubrilović” Gradiška.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Vasa Čubrilović” - Gradiška se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava,

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vasa Čubrilović” Gradiška može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 31/18),

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V - Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Diplomu o stečenom stepenu stručne spreme,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva u prosvjeti nakon sticanja diplome,

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 i 67/13), škola će službenim putem zatražiti od nadležnog CJB za kandidate koji su dostavili potpunu dokumentaciju,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovne škole “Vasa Čubrilović” Gradiška, Mihajla Pupina 10, 78400 Gradiška, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vasa Čubrilović” Gradiška.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Vasa Čubrilović” Gradiška u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*****************

JU TEHNIČKA ŠKOLA

78400 GRADIŠKA

Kosovke djevojke broj 18

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Obavještavamo vas da u JU Tehničkoj školi Gradiška raspolaže viškom časova redovne nastave za školsku 2018/19. godinu za predmet:

1. Diplomirani inženjer mašinstva - pripravnik  - 10 časova na određeno vrijeme do završetka pripravničkog staža.

          - mehanika - automehaničar i obrađivač metala rezanjem                     - 2 časa

          - mehanika - varilac                                                                       - 2 časa

          - konstruisanje - automehaničar i obrađivač metala rezanjem             - 2 časa

          - konstruisanje - varilac                                                                - 2 časa

          - tehnologija zanimanja obrađivač metala rezanjem                     - 2 časa

         

1. Uslovi za učešće na konkursu:

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju član 75. i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sljedeća dokumenta:

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Kandidat uz potpisanu prijavu u kojoj je obavezno navesti lične podatke, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno znanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove ovim konkursom dužni su pristupiti testiranju i intervju koji će se obaviti dana, 7.9.2018. godine, u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu smatrati će se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa naznakom “za konkurs” slati na adresu: JU Tehnička škola, ul. Kosovke djevojke broj 18, 78 400 Gradiška, ili dostaviti lično u školi.

************

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA RIBNIK

JU OŠ “NIKOLA MAČKIĆ”

DONjA PREVIJA

Donja Previja bb. 79287 Previja

raspisuje

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik istorije, 7 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, (do povratka radnika sa funkcije);

2. Voditelj jutarnjeg čuvanja u razrednoj nastavi, 50% norme (profesor razredne nastave) – na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa školske 2018/19 godine;

Na radno mjesto pod rednim brojem 1 prima se lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, a na radno mjesto pod rednim brojem 2 prima se pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi .

 Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (dostaviće kandidati koji konkurišu za radno mjesta pod rednim brojem 1.

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

10. Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ili statusu ratnog vojnog invalida ili statusu borca ukoliko se radi o kandidatu iz navedenih kategorija.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 12.9.2018. godine, u prostorijama škole.

Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije škole ili poštom na adresu: JU Osnovna škola “Nikola Mačkić” Donja Previja bb., 79287 Previja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***********

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

GORNjI RIBNIK

 objavljuje

PONIŠTENjE KONKURSA

za profesora razredne nastave objavljenog u “Glasu Srpske”,

20.6.2018. godine

Poništava se konkurs za radno mjesto profesora razredne nastave, broj 397/18, koji je objavljen u “Glasu Srpske” 20.6.2018. godine.

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”       

78 215 DRAGOČAJ

 Raspisuje :

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, rad u produženom boravku, na određeno vrijeme a najduže do 30.6.2019. godine, pola norme lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjem nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 Uz prijavu (sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom ) potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje određenoj oblasti ili ekvivalent,  odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (ovo uvjerenje škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca ,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom) koje ne može biti starije od 6 mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

         

Nakon zaključivanja konkursa Komisija za prijem radnika će pismenim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Desanka Maksimović” Dragočaj bb, 78 215 Dragočaj, sa naznakom “ZA KONKURS”.

***************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ” BANjALUKA    

Save Kovačevića bb

Tel. 051/254-071

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor razredne nastave, puna norma, rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 5 izvršilaca;

2. Nastavnik/profesor razredne nastave, pola norme, rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

3. Nastavnik/profesor razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

4. Nastavnik/profesor razredne nastave, na određeno vrijeme u PO Česma do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

5. Nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

6. Nastavnik/profesor informatike, 2 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Prava učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom (čl. 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

- Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u utorak, 11.9.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Vuk Stefanović Karadžić” Banjaluka, Save Kovačevića bb, 78000 Banjaluka, sa naznakom “ZA KONKURS”.

 *****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU CSŠ “IVO ANDRIĆ” PRNjAVOR

PRNjAVOR

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Pedagog na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Pravo učešća na konkursu imaju lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu profila znanja i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 - izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

 - uvjerenje o državljanstvu RS - BiH

 - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

- uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana, 10.9.2018. godine, u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola “Ivo Andrić” Prnjavor, Ul. Rade Vranješević br.1. Prnjavor, sa naznakom “prijava na konkurs”.

 ***************

 REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR ČELINAC

ČELINAC

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1)      Profesor stručno-teoretske nastave za elektro struku - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, puna norma – 1 izvršilac;

2)      Profesor stručno-teoretske nastave za elektro struku – pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 6 nastavnih časova sedmično – 1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane odredbom člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i tehničkim školama. Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni da prilože:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno–otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko– invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno– otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti (da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 10.9.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova u prostorijama škole će se obaviti testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole, JU Srednjoškolski centar Čelinac ul. Vojvode Mišića 36, Čelinac.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom list “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 *************

REPUBLIKA SRPSKA

JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANjALUKA

raspisuje:

 

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik fizike - 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, nepuna norma (2 časa) - pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

- Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi ili uvjerenje, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

U radni odnos se prima lice bez iskustva-pripravnik.

Lice koje ima manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nije ostvarilo

 uslove za polaganje stručnog ispita ima status pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama Građevinske škole u Banjaluci, dana, 10.9.2018. godine, u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Građevinska škola Banjaluka, Mladena Stojanovića 7, Banjaluka, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu

“Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**********

 OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

 RAZBOJ LIJEVČE 78429

PONIŠTAVANjE DIJELA KONKURSA

 Poništava se dio konkursa objavljenog u listu “Glas Srpske” dana, 22.8.2018. godine, za radno mjesto “voditelj produženog boravka i nastavnik fizike” u dijelu konkursa “Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos “ briše se rečenica “Za navedeno radno mjesto traži se profesor ili nastavnik razredne nastave sa položenim stručnim ispitom “. Ostali dio konkursa ostaje nepromijenjen.

*********

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

SRBAC

Na osnovu Odluke broj: 659/18 od 23.8.2018. godine, direktor Javne ustanove Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” Srbac, objavljuje

PONIŠTENjE DIJELA KONKURSA

Poništava se dio konkursa broj: 602/18 od 13.8.2018. godine, koji je objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske”, dana 15.8.2018. godine, za popunu sljedećeg radnog mjesta, navedenog pod tačkom 6. predmetnog konkursa:

“6. Nastavnik tehničkog obrazovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme školska 2018/2019 godina, 8 nastavnih časova;”

Ostali dijelovi konkursa ostaju nepromijenjeni.

************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

PRNjAVOR

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Nastavnik / profesor engleskog jezika (centralna škola, određeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, do povratka nastavnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže dok radnici, Draženki Vasić, miruje radni odnos u skladu sa članom 93. stav (2) Zakona o radu) – 4 časa.

Prijavljeni kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, uslove iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija)

2. Izvod iz matične knjige rođenih ( ili kopija lične karte),

3. Ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova, ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4. Uvjerenje o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti u skladu sa članom 105. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju škola će pribaviti službenim putem, za kandidate koji budu izabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom i to:

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

6. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta koji je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;

8. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

9. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;

11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida i

14. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (u slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Sva dokumentacija koju kandidati dostavljaju mora biti ovjerena (ovjerene kopije), i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se razmatrati.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u JU OŠ “Branko Ćopić” Prnjavor, ulica Rade Vranješević br.1A, u vremenu od 7 do 15 časova.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 *************

REPUBLIKA SRPSKA

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

BANjALUKA

 raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor stručno-teoretske nastave (Tehnološka grupa predmeta)

2 izvršioca:

a) 1 izvršilac - 21 čas (11 časova teorija i 10 časova praksa ), na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. god. – pripravnik.

b) 1 izvršilac – 16 (6 časova teorija i 10 časova praksa) na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. god. - pripravnik.

2. Profesor stručnih predmeta – prof. pedologije – 10 časova 1 izvršilac na neodređeno vrijeme. Lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim

 ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

3. Prof. demokratije i ljudskih prava - 6 časova, na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. god. Lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim

 ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

4. Profesor njemačkog jezika i književnosti - 12 časova, na određeno vrijeme, najduže 31.8.2019. god. (Pripravnik).

5. Profesor stručnih predmeta (Grafička grupa predmeta), 5 časova,

 na određeno vrijeme, najduže do 31.8.2019. god. (Pripravnik).

6. Profesor stručnih predmeta (Prof. dermatologije ), 6 časova, na određeno vrijeme najduže do 31.8.2019. god. (Pripravnik).

7. Profesor stručnih predmeta (Likovna grupa predmeta) 4 časa,

 na određeno vrijeme , najduže do 31.8.2019. godine (Pripravnik)

 Lica koja imaju manje od godinu dana radnog iskustva u struci i nisu ostvarila uslove za polaganje stručnog ispita imaju status pripravnika.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidat pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu na konkurs, u kojoj se obavezno mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (ovjerene kopije):

- Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi - završen prvi ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi ili uvjerenje, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi ili uvjerenje o radnom stažu u struci van škole u trajanju od najmanje 12 mjeseci;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu i

4) dužina radnog staža.

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu navedenog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

          Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti škola će zatražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija za prijem radnika će obaviti u prostorijama JU Tehnološke škole u Banjaluci, dana, 10.9.2018. godine, u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Tehnološka škola Banjaluka, Pilanska bb , Banjaluka, sa naznakom “Prijava na konkurs” .

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Na koverti potrebno naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuje kandidat.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu

 “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

********

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ŠIPOVO

JU OŠ “RADE MARIJANAC” STROJICE

70273 Strojice

Raspisuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor/nastavnik italijanskog jezika, 8 (osam) časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine - pripravnik, bez radnog iskustva.

2. Profesor/nastavnik tehničkog obrazovanja, 4 (četiri) časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine - sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača. Prijem kandidata će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom. Pravo učešća imaju i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti i posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. Da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban za rad sa učenicima, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti koje škola pribavlja službenim putem za izabranog kandidata a prije zasnivanja radnog odnosa;

5. Da imaju odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, što se dokazuje diplomom o stečenom stručnom zvanju;

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenosti opštih i posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od najmanje tri godine ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ( za radno mjesto nastavnik tehničkog obrazovanja);

6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža (za radno mjesto nastavnik tehničkog obrazovanja);

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu škole: JU Osnovna škola “Rade Marijanac”, Strojice, 70273 Strojice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i one se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće održano 10.9.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***************

JU EKONOMSKA ŠKOLA, BANjALUKA

Kralja Alfonsa XIII br.34

raspisuje :

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

Opis radnog mjesta

1) Profesor istorije – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 12 časova.

Uslovi: profesor istorije i diplomirani istoričar.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni da prilože:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke:

 1)     vrsta posla;

 2) stepen stručne spreme;

 3) dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o neosuđivanosti dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 11.9.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI                                              

objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

    

- Referent za poslove javnih nabavki i administrativno-tehničke poslove ekonomata, 1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

diplomirani ekonomista sa 240 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. fotokopiju lične karte ili pasoša;

2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

3. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od poslodavca,

4. fotokopiju uvjerenja, potvrde ili diplome o poznavanju rada na računaru,

5. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave i na osnovu ulaznog intervjua sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon ulaznog intervjua po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran, dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje, potvrdu ili diplomu o poznavanju rada na računaru i uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i njeb stranici suda njnjnj.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, biće odbačene.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

**************

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U BANjALUCI

objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 

    

- Radnik na održavanju čistoće, 1 (jedan) izvršilac

Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:

završena osmogodišnja škola i najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

1. fotokopiju lične karte ili pasoša,

2. fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

3. uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, izdatu od poslodavca,

4. za ispunjavanje opštih uslova iz tačaka 4. i 5. svi kandidati dužni su dostaviti pismenu izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa.

Izbor kandidata, vršiće se na osnovu dokumentacije priložene uz prijave i na osnovu ulaznog intervjua sa kandidatima.

Radni odnos će se zasnovati nakon ulaznog intervjua po ovom konkursu, na osnovu konačne odluke predsjednice suda.

Kandidat koji bude izabran, dužan je prilikom stupanja na rad dostaviti originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja i uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od 3 (tri mjeseca).

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i njeb stranici suda njnjnj.okruznisud-bl.com. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, biće odbačene.

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Okružni sud u Banjaluci, Ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 12.

***********

ZU APOTEKA “SANjA”

Ranka Šipke 80d

BANjALUKA

Telefon: 051/370-402

raspisuje

OGLAS

1. Magistar farmacije sa licencom .................... 1 izvršilac

2. Farmaceutski tehničar.................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Radni odnos se zasniva na određeno.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- Posjedovanje licence za rad u apotekarskoj ustanovi.

Oglas ostaje otvoren 20.9.2018.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na e-mail: apotekasanja@yahoo.com

********

UDRUŽENjE DISTROFIČARA REGIJE BANjALUKA

RAVNOGORSKA 1, 78 000 BANjALUKA

Telefon: 051-213-032, Mob: 065-641-423

OGLAS

Udruženju distrofičara regije Banjaluka potrebno dva muška personalna asistenta za lica sa invaliditetom.

Posao se odnosi na pomaganje licima sa invaliditetom kod obavljanja svakodnevnih životnih potreba.

Starosna dob radnika od 25 do 45 godina. Poslije probnog rada i dogovora, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme i u skladu sa Zakonom o radu.

Z sve dodatne informacije na telefon: 051-213-032 i 065-641-423

***********

JU OŠ “IVAN GORAN KOVAČIĆ”

Njegoševa 15

70260 MRKONjIĆ GRAD

 raspisuje:

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1.       Profesor razredne nastave – 2 izvršioca za voditelja produženog boravka, lice sa iskustvom, na određeno vrijeme - do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/19. godini

2.       Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, pripravnik, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/19. godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati uslove iz čl. 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

          Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

3. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Izvod iz matične knjige rođenih;

8. Uvjerenje o državljanstvu;

9. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

10. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

           Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove, koje ne može biti starije od 6 mjeseci.

          Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

          Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

           Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu škole.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica