ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21. 02. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21. 02. 2018. године 23.02.2018 00:53 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

***********

************

 

"АРКОН" С.П. БАЊАЛУКА

КОНКУРС

Област: Прерада и обрада дрвета

Рад на: одређено вријеме, могућност запослења на неодређено вријеме

Регија: Бања Лука

Отворено до: 13.3.2018.

Број извршилаца: 1

Опис радног мјеста

Монтажер намјештаја

Општи и посебни услови

Потребне квалификације:

•        ССС

•        возачка дозвола Б категорије (пожељно, није неопходно)

•        спремност за тимски рад, флексибилност и одговорност.

Сви заинтересовани кандидати могу послати CV на адресу: о.milanovic@arkon.ba или лично на адресу Булевар војводе Степе Степановића 200, Бања Лука.

Конкурс остаје отворен 30 дана.

****************

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент

Деспота Стефана Лазаревића бб, Бања Лука

КОНКУРС

за радно мјесто

 Маркетинг менаџер

 Број извршилаца: 1

Опис послова:

1.      Утврђивање маркетиншких циљева,

2.      Израда маркетинг планова,

3.      Планирање, развој и имплементација маркетиншких кампања,

4.      Припрема, организација, координација и реализација маркетинг активности,

5.      Надгледање и анализа оглашавања и промоције,

6.      Извјештавање о маркетиншким активностима,

7.      Истраживање и анализа тржишног потенцијала,

8.      Развијање и праћење кључних индикатора оглашавања,

9.      Комуникација с медијима.

Потребни услови:

-        ВСС - Економски факултет, смјер Маркетинг,

-        Посједовање вјештина рада на друштвеним мрежама, оглашавању и сл.

-        Познавање енглеског језика и рада на рачунару,

-        Возачка дозвола Б категорије.

Нудимо:

-        Рад у професионалном, пријатном и динамичном окружењу,

-        Сталну обуку и усавршавање,

-        Пробни рад 6 мјесеци.

Потребна документа:

-        Писмо намјере,

-        Радна биографија (CV)

-        Доказ о стеченом високом образовању,

-        Препоруке.

Пријаву на конкурс са потребним документима доставити на адресу: Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент, Деспота Стефана Лазаревића бб, Бања Лука.

Конкурс је отворен 10 дана од дана објаве.

Непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

**********

ОПШТИНА ГРАДИШКА

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

78 411 ДУБРАВЕ

КОНКУРС

за пријем радника

- Секретар школе - на неодређено вријеме - са положеним стручним испитом, са завршеним првим циклусом студијског програма у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент са завршеним правним факултетом - 1 извршилац

Уколико за поменуто радно мјесто не буде пријављен кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, бодоваће се кандидати без радног искуства и положеног стручног испита.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова који су прописани Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, члана 129. став 2. Закона о основном васпитању и образовању, као и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. (Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа. Уколико је изабрани кандидат рођен на територији Федерације БиХ и иностранства, увјерење о неосуђиваности прибавиће кандидат, а прије заснивања радног односа).

Уз пријаву на конкурс (потписане од стране кандидата са назначеном адресом пребивалишта и бројем телефона) поред документације којом се доказује испуњавање општих услова кандидати су дужни доставити и документацију на основу које се доказује испуњавање посебних услова и на основу које се врши бодовање:

а) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) увјерење о положеном стручном испиту за лица са радним искуством;

в) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачку-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у понедјељак 05.03.2018. године у 12.00 часова, у просторијама Школе.

- Кандидати који испуњавају услове неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачну адресу становања и број контакт телефона (по могућности број мобилног телефона). Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати и закључком комисије биће одбачене. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске" Бања Лука.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, препоручено или директно у школу.

Адреса је:  

ЈУ Основна школа Свети Сава

Дубраве б.б. 78 411 Дубраве

са назнаком – пријава на конкурс, не отварати

*****************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" КОЛА

БАЊАЛУКА, 78 207 КОЛА ББ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставни предмет математика, 1 извршилац, 4 часа у ПШ Стричићи, на одређено вријеме, до 31.8.2018. године;

За наведено радно мјесто тражи се лице са искуством, са положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 1/16) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 104. 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17) и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14, и 76/15).

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, потребно је доставити сљедеће документе:

1.      Увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.      Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

3.      Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

4.      Љекарско увјерење о радној способности - не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

5.      Увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата прије заснивања радног односа).

Документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17) и члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14. и 45/16.) је:

1.      Овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

4.      Овјерена фото-копија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим конкурсом и Законом о основном васпитању и образовању - чл. 104. став (6) ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 06.3.2018. године у 11.00 часова у просторијама централне школе у Колима, обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: Јавна установа Основна школа "Петар Кочић" Кола, Бањалука, 78 207 Кола б.б, са назнаком "за конкурс".

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА СРБАЦ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Општине Србац

I - Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста:

1. Самостални стручни сарадник за послове у области занатско-предузетничке дјелатности - 1 извршилац,

2. Самостални стручни сарадник за развој и подстицање развоја привреде - 1 извршилац,

3. Самостални стручни сарадник за просторно планирање - 1 извршилац,

4. Ветеринарски инспектор – 1 извршилац,

5. Стручни сарадник – матичар у теренским мјесним канцеларијама – 1 извршилац и

6. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице – 1 извршилац.

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Србац.

III – Статус: службеник, осим Старјешине Територијалне ватрогасне јединице који има статус намјештеника.

- Службеници и намјештеници остварују права из радног односа у складу са Законом.

IV - Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2. да је старије од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ и

7. да није у сукобу интереса, односно да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

V - Посебни услови

За радна мјеста:

1. Самостални стручни сарадник за послове у области занатско-предузетничке дјелатности:

Правни факултет или први циклус студија – дипломирани правник са 240 ECTS бодова, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару,

2. Самостални стручни сарадник за развој и подстицање развоја привреде:

Четворогодишњи студиј друштвеног или техничког смјера или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару,

3. Самостални стручни сарадник за просторно планирање:

Четворогодишњи студиј, дипломирани просторни планер или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару,

4. Ветеринарски инспектор:

Четворогодишњи студиј, доктор ветерине или први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, положен возачки испит Б категорије и познавање рада на рачунару,

5. Стручни сарадник – матичар у теренским мјесним канцеларијама:

Средња стручна спрема у четворогодишњем трајању друштвеног смјера, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у општинској управи, положен испит за матичара, непостојање сигурносних сметњи за обављање послова матичара и познавање рада на рачунару.

6. Старјешина Територијалне ватрогасне јединице – 1 извршилац.

ВШС или завршен студиј првог циклуса техничког смјера са најмање 180 ECTS бодова, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара и познавање рада на рачунару.

VI – Неспојивост

Кандидати не могу обављати функцију у политичкој странци, дужност, активност или бити на положају који је неспојив са њиховим службеним дужностима у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VII - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

Биографију, фото-копију дипломе/свједочанства о завршеној стручној спреми, фото-копију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, фото-копију увјерења о положеном испиту за матичара, исправу којом се доказује да не постоје сигурносне сметње за обављање послова матичара, исправу којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), фото-копију увјерења о положеном стручном испиту за руководиоца акције гашења пожара (радно мјесто под 6), фото-копију доказа о положеном возачком испиту Б категорије (радно мјесто под 4), фото-копију увјерења о држављанству, фото-копију извода из матичне књиге рођених, доказ о познавању рада на рачунару.

Изјаве кандидата: да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона, саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

VIII - Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњених радних мјеста у Општинској управи обавиће интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавања начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавања послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. Кандидати ће бити благовремено обавијештени о термину интервјуа.

         Прворангирани кандидат, по приједлогу комисије је дужан да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерене изјаве из тачке седам конкурса и Увјерење о општој здравственој способности.

         Прворангирани кандидат који је у изборној процедури доставио оригиналну документацију или овјерене фото-копије није обавезан по пријему обавјештења од комисије достављати поново исту документацију.

IX - Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања конкурса.

Џ - Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу "Пријава на јавни конкурс", који се може преузети у шалтер сали општине Србац и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, уз коју се прилажу докази о испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс, кандидат потврђује потписом. Пријава на јавни конкурс са доказима, доставља се лично или поштом, на адресу: Општина Србац, Конкурсна комисија за спровођење поступка попуне упражњених радних мјеста, 78420 Србац, Трг бораца број 1.

Контакт особа: Гордана Зељковић, телефон: 051/740-152, локал 223.

***********

ЈУ ЦСШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СРБАЦ

Ул. Данка Митрова 5, 78420 Србац

К О Н К У Р С

за пријем радника

1.      Библиотекар (1/2 радног времена), са радним искуством и положеним испитом за библиотекара на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства.

2.      Професор математике (пуна норма) са радним искуством на одређено вријеме, до повратка радника са породиљског одсуства.

         Поред услова предвиђених Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 1/16) кандидати треба да испуњавају услове у складу са Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Сл. гласник РС" број 34/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у стручним техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС" број 29/12 и 80/14).

         Пријем радника врши се у складу с Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14 и 42/16).

Потребна документа:

1. пријава на конкурс потписана од стране кандидата који се пријављује

2. извод из матичне књиге рођених

3. увјерење о држављанству

4. овјерена фото-копија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

5. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу ако се конкурсом тражи радно искуство и положен стручни испит

6. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством (увјерење треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла). Уколико је кандидат радио с непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које не може бити старије од шест мјесеци прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерење да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетног лица, Школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити овјерене фотокопије приложених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју 2.3.2018. у 13 часова у просторијама Школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања у дневним новинама.

         Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: ЈУ Центар средњих школа "Петар Кочић" Србац, Улица Данка Митрова 5, 78420 Србац.

         Контакт телефон 051/740-135.

*************

ХОБИ АРТ ЦЕНТАР "БУБАМАРА"

БАЊАЛУКА

ОГЛАС

Хоби арт центар Бубамара објављује оглас за пријем 1 радника на позицији трговца

Опис посла:

- Рад у малопродаји, савјетовање купаца, пружање информација о производима, пријем робе, декларисање и цјеновно означавање, излагање и вођење бриге о попуњености одјела

- Рад на онлајн наруџбама, електронска комуникација са купцима, припрема, паковање и слање пакета поштом.

- Асистирање на креативним радионицама и осталим пројектима у организацији Хоби арт центра Бубамара

- Одржавање хигијене и уредности продајног и помоћног простора

Потребне квалификације и вјештине:

- Средња стручна спрема (ССС)

- Минимум три године радног искуства на сличним пословима

- Познавање рада на фискалној каси, (издавање фискалних рачуна, жиралних фактура, вођење трговачке књиге...)

- Познавање рада на рачунару (Ворд, Ексел, друштвене мреже...)

- Возачка дозвола Б категорије (пожељно али није неопходно)

- Комуникативност и добре организацијске способности

- Способност прилагођавања динамичном и креативном окружењу

- Жеља за стицањем нових знања из области хоби техника

Биографију са фотографијом слати искључиво на адресу bubamarahobby@gmail.com

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Оглас је отворен до 28.2.2018.

*****

"TRGOPROMEX" ДОО

БАЊАЛУКА

 расписује

КОНКУРС

за позицију:

1. Грађевински техничар ........................................................7 извршилаца

Потребне квалификације:

- најмање ССС

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

2. Грађевински радник ...........................................................7 извршилаца

Потребне квалификације:

- најмање ССС

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

3. Грађевински радник - Монтер ..........................................7 извршилаца

Потребне квалификације:

- најмање ССС

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

4. Економски техничар..............................................................7 извршилаца

- најмање ССС

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

5. Економски техничар.......................................................7 извршилаца

Потребне квалификације:

- најмање ССС

- познавање њемачког језика

- возачка дозвола Б категорије

- спремност за тимски рад, флексибилност и добра комуникација

Уколико желите постати дио нашег успјешног тима пошаљите Ваш CV на:

Адреса: Бранка Поповића 41, Бања Лука

Е-mail: predrag@alumina.rs

Конкурс остаје отворен 30 дана

*************

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"

БАЊАЛУКА    

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставника/професора српског језика и књижевности, пуна норма, одређено вријеме до повратка раднице са боловања, са радним искуством – 1 извршилац.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 5. тачка в) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

-        Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списак приложене документације,

-        Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе, у понедјељак 05.03.2018. године у 12 часова и 30 минута.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Ђура Јакшић" Бања Лука, Суботичка 28, 78 000 Бања Лука, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

*************

ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА

БАЊАЛУКА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Дипломирани инжењер машинства – 2 извршиоца, пуна норма, до краја школске 2017/2018 године, приправник

1.      Услови за учешће на конкурсу:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове утврђене Законом о раду РС, Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

         Уз пријаву (потписану од стране кандидата) кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци):

- увјерење о држављанству

- извод из матичне књиге рођених

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, увјерење треба да садржи сљедеће податке (врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла)

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца

-        увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење надлежне здравствене установе о општој способности за рад и о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци), док ће школа за кандидата који буде изабран прије заснивања радног односа прибавити увјерење о неосуђиваности.

         Достављена документација и други докази ће се бодовати од стране комисије на начин и у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

         Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ул. Ђуре Даничића 2А, Бањалука, са назнаком "Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста".

         Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

         Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата, неће се узети у разматрање.

         Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су да приступе на интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Интервју и тестирање са кандидатима ће се одржати дана, 2.3.2018. године, са почетком у 11 часова, у просторијама школе.

         Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

***********

ЈУ ОШ "ДАНИЛО БОРКОВИЋ"

ГРАДИШКА

расписује се

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник/професор њемачког језика - 1 извршилац - 4 часа, на одређено радно вријеме, до повратка наставнице са породиљског боловања, лице са искуством, положен стручни испит.

2. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац за рад у продуженом боравку, на одређено вријеме до 30.6.2018. год., лице са искуством, положен стручни испит.

3. Наставник/професор разредне наставе - 1 извршилац за рад на одређено вријеме , до повратка наставнице са породиљског одсуства, лице са искуством, положен стручни испит.

Уз потписану пријаву са кратком биографијом доставити документа којима се доказује да кандидат испуњава опште и посебне услове за пријем у радни однос (оригинал или овјерену фотокопију):

Општи услови:

1. Увјерење о држављанству (да је држављанин РС, БиХ);

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте (да је пунољетан);

3. Љекарско увјерење да је радно способан (прилаже само изабрани кандидат прије заснивања радног односа, увјерење не може бити старије од шест мјесеци);

4. Увјерење о неосуђиваности (школа ће за изабраног кандидата тражити службеним путем, прије заснивања радног односа);

Поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању.

Посебни услови:

1.  Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стечено звање у одређеној области или еквивалент;

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији;

4.      Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је стекао радни стаж;

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8.      Увјерење о положеном стручном испиту.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. Став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавале услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Позивају се кандидати да на Пријави тачно наведу која документа достављају уз пријаву.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. ( ЈУ Основна школа "Данило Борковић", ул. Мајора Милана Тепића бр.19 ; 78 400 Градишка)

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни документа која нису овјерена комисија неће узети у разматрање.

Интервју са кандидатима биће обављен у петак, 2.3.2018. године, са почетком у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Данило Борковић" Градишка. Кандидати се неће позивати посебно на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

**************

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"

78404 ТУРЈАК, ГРАДИШКА

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне установе

Основна школа "Вук Стефановић Караџић" Турјак

I Предмет

Школски одбор ЈУ Основне школе "Вук Стефановић Караџић" Турјак расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

За свој рад одговара Влади РС, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III Мандат

Директор ЈУ Основне школе "Вук Стефановић Караџић" Турјак бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основне школе "Вук С. Караџић" Турјак може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине и Републике Српске, Законом о раду, Законом о основном образовању и васпитању, Статутом школе и то:

1. Општи услови

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин БиХ/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови

- има завршен први циклус студија у трајању од 4 године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан 9. став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од стране Међународног суда правде за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавају општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ, односно увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година),

- препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

- увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, издато од надлежног суда,

- овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске ("Службени гласник РС" број 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 и 67/13),

- докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом и неће се враћати кандидатима.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на адресу:

ЈУ ОШ "Вук Стефановић Караџић", 78404 Турјак, Градишка, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора школе".

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Напомена:

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ ОШ "Вук С. Караџић" Турјак у року од 8 дана од дана достављања рјешења школи.

***********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

НОВА ТОПОЛА

БАЊАЛУЧКИ ПУТ 108

доноси

 

ОДЛУКУ

о поништењу јавног конкурса

ЈУ ОШ "Петар Кочић" Нова Топола, поништава јавни конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 10. јануара 2018. год., за пријем у радни однос професора физичког васпитања, непуна норма - 18 часова, 1 извршилац, на неодређено вријеме.

***********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

78418 НОВА ТОПОЛА

Бањалучки пут 108

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник физичког васпитања, непуна норма - 18 часова, 1 извршилац, на неодређено вријеме, лице са радним искуством.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Пријављени кандидати морају да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, услове из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, а пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Потребна документа:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона), кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих услова и то:

1. Увјерење о држављанству (овјерена копија)

2. Извод из матичне књиге рођених (или копија личне карте),

3. Љекарско увјерење које је издала надлежна здравствена установа, не старије од шест мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

4. Увјерење о осуђиваности односно неосуђиваности у складу са чланом 105. став 1. Закона о основном васпитању и образовању школа ће прибавити службеним путем, за кандидате који буду изабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију из члана 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника и то:

5. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. Увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца,

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида и

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 6.3.2018. године, у просторијама ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Нова Топола, са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сва документација коју кандидати достављају мора бити овјерена (овјерене копије), и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се разматрати.

Пријаве са потпуном документацијом доставити у ЈУ ОШ "Петар Кочић" Нова Топола, 78418 Нова Топола.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина 13.

Бањалука

расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

 I Предмет:

Школски одбор расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Гимназије Бањалука

 II Мандат:

1.      Именовање се врши на период од четири (4) године и по истеку мандата може бити поново изабран на још један мандат у истој школи.

2.      Након избора директор школе мора проћи обавезну едукацију по програму који прописује министар

 III Услови за избор:

За директора школе може да буде изабрано лице које задовољава сљедеће услове:

Општи услови:

1. Да је лице старије од 18 година

2. Да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

3. Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

Посебни услови:

1. Има завршен први циклус студијског програма стечен након четири године студија или еквивалент

2. Има најмање пет година радног искуства у васпитно-образовном раду у школи

3. Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

5. Да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада школе

IV Потребна документа уз пријаву:

1. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте

2. Увјерење о држављанству

3. Љекарско увјерење (изабрани кандидат ће приложити након избора, не старије од 6 мјесеци)

4. Диплома о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент)

5. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно- образовног рада

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора (затражиће школа по службеној дужности за кандидата који буде изабран по конкурсу)

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци)

8. Доказ о дужини радног искуства у васпитно- образовном раду у школи

9. Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

10.    Приједлог програма рада за четворогодишњи (мандатни) период

11.    Друге доказе о потврђивању знања и способности

V Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве:

1. Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, Школски одбор ће обавити интервју. О термину одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

2. Пријаве са доказима о испуњавању услова и контакт телефоном доставити у секретаријат школе или поштом на адресу школе: ЈУ Гимназија Змај Јовина 13, 78 000 Бањалука, са назнаком за конкурс за избор директора школе.

Достављена документа неће се враћати кандидатима, те је потребно доставити овјерене копије истих.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***********

ЈУ ГИМНАЗИЈА

Змај Јовина 13.

Бањалука

ОДЛУКА

о поништењу конкурса за избор и именовање

директора школе

1. Поништава се конкурс за избор и именовање директора школе, број: 01-2749/17 од 30.11.2017. године који је објављен у "Гласу Српске" 1.12.2017. године из разлога што Школски одбор није усвојио приједлог кандидата за директора школе, односно школа није добила сагласност министра за било којег кандидата са достављене листе, сходно одредбама члана 97. став 8. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14)

2. Одлука о поништењу конкурса из тачке 1. биће објављена у "Гласу Српске".

*************

"НОВА ДИПО" ДОО

ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ

расписује

ОГЛАС

за заснивање радног односа

-        Радник на кројењу и шивању – КВ текстилне струке

на одређено вријеме (пробни рад) 3 мјесеца ............................ 6 извршилаца

Право учешћа под 1. имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове:

 Завршена текстилна школа смјер кројач или шивач

 Радно искуство од 2 год. на пословима кројења или шивања,

 Изражене комуникацијске способности, самоиницијативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и фотокопију дипломе.

Са кандидатима који уђу у ужи избор ће се обавити интервју.

Своје пријаве можете слати на Е -mail : novadipo@teol.net или на адресу "Нова ДИПО" д.о.о. Г. Подградци 78 405.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица