JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.07. 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18.07. 2018. godine 20.07.2018 00:31 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 18.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

************

**************

TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI

raspisuje

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme:

1. Recepcioner...............................................1 izvršilac

Opšti uslovi: Opšta radna i zdravstvena sposobnost

Posebni uslovi:

• VSS/ mogućnost zaposlenja kandidata sa SSS koji ima iskustvo na istim poslovima;

• aktivno poznavanje stranog jezika, minimalno engleskog jezika;

• rad na računaru (MC Word, Excel, Outlook, internet obavezno);

• poznavanje pravopisa, opšte kulture, komunikacije;

• spretnost i sposobnost rada više poslova istovremeno;

• odgovornost i disciplina pri radu;

• sklonost timskom radu i težnja ka postizanju visokih standarda kvaliteta.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Prijava kandidata treba da sadrži pisanu biografiju sa potrebnom dokumentacijom. Sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa će se obaviti intervju.

Zainteresovani kandidati mogu prijave sa potrebnim dokazima predati neposredno na recepciju hotela “San” u Laktašima, dostaviti redovnom poštom na adresu Terme Laktaši d.o.o. Laktaši, Karađorđeva br. 44, ili putem e-maila na terme@termelaktasi.com.

 **********

KOMERCIJALNA BANKA AD BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na radno mjesto:

Šef Službe kontrolinga i planiranja

Osnovne dužnosti:

Izrada internih i eksternih izvještaja;

Izrada strateških planova, godišnjih poslovnih planova, izvještaja o poslovanju i projekcija ostvarenja poslovanja;

Praćenje primjene propisa i saradnja sa organizacionim dijelovima Banke u cilju davanja instrukcija;

Saradnja sa eksternim i internim kontrolama u procesu vršenja kontrole i revizije poslova;

Organizacija poslova iz domena kontrolnih postupaka za sastavljanje izvještaja;

Provodi aktivnosti na poboljšanju i unapređenju organizacije rada.

Uslovi za obavljanje posla:

VŠS/VSS VI/VII - ekonomskog usmjerenja

Minimum 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima u bankarstvu ili finansijskim organizacijama

Ostali uslovi: Motivisanost i timski rad, organizacione sposobnosti i orijentisanost cilju.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

kratku biografiju i

motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren do 19.7.2018. godine.

Prijave dostaviti na adresu: Komercijalna banka AD Banjaluka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka ili na e-mail: posao@kombank-bl.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Obavezno navesti naziv radnog mjesta na koje se prijavljujete.

*********

SREDNjOŠKOLSKI CENTAR “LjUBIŠA MLADENOVIĆ”

DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA BB, 78 000 BANjALUKA

KONKURS

za prijem na radna mjesta

1. Profesor srpskog jezika, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 9 časova sedmično.

2. Profesor matematike, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 12 časova sedmično.

3. Profesor engleskog jezika, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 6 časova sedmično.

4. Profesor fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/19. godine, za 6 časova sedmično.

5. Profesor fizike, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 2 časa sedmično.

6. Profesor istorije i latinskog jezika, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 4 časa sedmično.

7. Doktor medicine, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 12 časova sedmično.

8. Profesor informatike ili diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer računarstvo i informatika ili diplomirani inženjer informacionih tehnologija, 2 izvršioca na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, puna norma.

9.  Profesor filozofije i sociologije, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 4 časa sedmično.

10.     Diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer informacionih tehnologija ili profesor informatike, 1 izvršilac sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 18 časova sedmično.

11.     Diplomirana medicinska sestra, 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za realizaciju praktične nastave.

12.     Profesor hemije ili diplomirani hemičar, 1 izvršilac, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2018/2019. godine, za 4 časa sedmično.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu i posebnih uslova propisanih Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu vrste stručne spreme koja je propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama.

Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- diplomu o završenom obrazovanju,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od 30 dana,

- ljekarsko uvjerenje, ne starije od 7 dana,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumenti koji nisu originalni dostavljaju se u ovjerenim kopijama.

Prijave se podnose na adresu: Srednjoškolski centar “Ljubiša Mladenović”, Despota Stefana Lazarevića bb, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

*******

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PRAVDE

CENTAR ZA PRUŽANjE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

BANjALUKA     

Ul. Slavka Rodića 4

raspisuje

 

KONKURS

za prijem pripravnika na određeno vrijeme

I Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, Sektor sa sjedištem u Banjaluci

1.1. Pripravnik - diplomirani pravnik ............................................................... 1 izvršilac

Pripravnikom se smatra lice koje nakon završenog fakulteta prvi put zasniva radni odnos, u tom stepenu školske spreme i prima se na period od 12 (dvanaest) mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

II Opis posla

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje stručne spreme i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita.

III Opšti uslovi

1. da je državljanin RS ili BiH;

2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost i

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave;

IV Posebni uslovi

- VII stepen stručne spreme, pravni fakultet,

- poznavanje rada na računaru,

- da nema ostvareno radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja.

V Pravo učešća

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva fizička lica koja ispunjavaju uslove iz javnog konkursa.

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju. Javno testiranje podrazumijeva razgovor-intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.

Rezultati javnog konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

VI Način podnošenje prijave i rok

Prijava na javni konkurs dostavlja se u pismenom obliku. U prijavi kandidati su obavezni navesti tačan podatak o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, da je bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja za mjesto pripravnik-diplomirani pravnik, dodatne sposobnosti i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k, Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

- diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van RS i BiH, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;

- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da nema radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda;

- uvjerenja o poznavanju rada na računaru;

Ispunjenje drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio pismene prijave na konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji - u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, ulica Slavka Rodića 4, Banjaluka ili putem e-mail adrese: infoŽmpr-centar.org

Kandidat koji podnosi prijavu putem e-mail adrese obavezan je dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja pismene prijave.

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana, od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog konkursa, dostavi originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

- diplome o završenoj školskoj spremi;

- uvjerenja Zavoda za zapošljavanje da nema radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;

- uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

- uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

- uvjerenja o poznavanju rada na računaru.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske” .    

***********

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA MAŠINSKA ŠKOLA MRKONjIĆ GRAD

adresa: Sime Šolaje 91

raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Mašinska škola Mrkonjić Grad

I - Predmet

Školski odbor JU Mašinska škola Mrkonjić Grad raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Mašinska škola Mrkonjić Grad.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi, ministru i Školskom odboru. Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Mandat direktora JU Mašinska škola Mrkonjić Grad traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Mašinska škola Mrkonjić Grad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o uslovima i načinu izbora direktora škole i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2) da je državljanin BiH/RS,

3) da je stariji od 18 godina

2. Posebni uslovi:

1) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem

4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

5) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu RS/BiH,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Dokaz, odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada,

- Dokaz o radnom iskustvu u vaspitno-obrazovnom radu u školi, kao nastavnik ili stručni saradnik nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Dokaz o ispunjavanju uslova za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše,

- Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Druge dokaze o sprovođenju znanja i sposobnosti.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerene fotokopije u skladu sa zakonom i ne mogu biti stariji od šest mjeseci.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Mašinska škola Mrkonjić Grad, Sime Šolaje 91, 70260 Mrkonjić Grad, sa naznakom “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole” (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Mašinska škola Mrkonjić Grad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja škole.

************

PRIVREDNO DRUŠTVO “NOVA DI VRBAS” DOO IZ BANjALUKE

Braće Pišteljić 4

koje se bavi proizvodnjom namještaja

raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme uz mogućnost

zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, za rad na poslovima:

1. Vatrogasac - 1 izvršilac

Uslovi:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Pod 1.

KV/SSS, položen vozački ispit B kategorije.

Oglas ostaje otvoren dok se ne popune radna mjesta, a prijave se dostavljaju na adresu “Nova DI Vrbas”d.o.o. Banjaluka, Braće Pišteljić 4, lično ili putem pošte.

Kontakt tel. 051/348-620.

**********

POANTA H20 UVOZ, TRGOVINA I SERVIS DOO

UL. BRAĆE MAŽAR I MAJKE MARIJE 27A, 78000 BANjALUKA

Raspisuje oglas za:

PRODAVAC/MENAGER NA TERENU M/Ž  1 IZVRŠILAC

Mjesto rada: Svi gradovi u Bosni i Hercegovini

Opis glavnih zadataka:

Osmišljavanje prodajnih i marketinških aktivnosti - direktni marketing

Rukovođenje prodajnim timom

Potrebna znanja i kvalifikacije:

Visoka ili viša stručna sprema

Minimalno 3 godina iskustva u prodaji

Razvijene prodajne i komunikacijske vještine

Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

Da su pouzdani i motivisani za rad,

Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,

Da su spremni da rade u timovima,

Da su spremni na naporan rad,

Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

NUDIMO:

Radni odnos na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz mogućnost produženja,

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,

Stimulacije za postignute rezultate,

Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.

Motivisaće Vas:

Stabilna i stimulativna primanja

Prilika za lični i profesionalni razvoj

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem novom timu na području BiH u distribuciji proizvoda za kućanske i komercijalne sisteme pročišćavanja vode, dostavite svoju biografiju iz koje se vidi da ispunjavate uslove za prijavu, najkasnije do 15.8.2018. godine, putem elektronske pošte na adresu: slavica.kozjan@gmail.com

Biografije koje ne sadrže sve potrebne informacije neće biti razmatrane.

***********

POANTA H20 UVOZ, TRGOVINA I SERVIS DOO

UL. BRAĆE MAŽAR I MAJKE MARIJE 27A,

78000 BANjALUKA

zapošljavamo:

1. VOĐA (direktor) PRODAJE M/Ž

Mjesto rada: Banjaluka

Opis glavnih zadataka:

Osmišljavanje prodajnih i marketinških aktivnosti - direktni marketing

Rukovođenje prodajnim timom

Potrebna znanja i kvalifikacije:

Visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera - može i drugog smjera

Minimalno 3 godina iskustva u prodaji

Razvijene prodajne i komunikacijske vještine

Znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Kandidati, osim uslova za prijavu, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

Da su pouzdani i motivisani za rad,

Da su fleksibilni u smislu radnog vremena i mjesta rada,

Da su spremni da rade u timovima,

Da su spremni na naporan rad,

Da su komunikativni, samostalni, te spremni na kontinuiran aktivni doprinos.

NUDIMO:

Radni odnos na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz mogućnost produženja,

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,

Stimulacije za postignute rezultate,

Efikasnu tehničku i materijalnu podršku.

Motivisaće Vas:

Stabilna i stimulativna primanja

Prilika za osobni i profesionalni razvoj

2. KOZMETIČARKA /Ž

Mjesto rada: Banjaluka

Vještine i osobine koje bi trebalo da posjeduje:

* očekuje se znanje sve u struci kozmetičarke

* Minimalno 3 godina iskustva

• Savjesnost i pedantnost;

• Komunikativnost i ljubaznost;

• Upornost i stidljivost;

• Promišljenost, povjerljivost, odmjerenost diskretnost;

NUDIMO:

Radni odnos na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz mogućnost produženja,

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,

Stimulacije za postignute rezultate,

Efikasnu tehničku i materijalnu podršku

3. FIZIOTERAPEUT-MASER /M

Mjesto rada: Banjaluka

Vještine i osobine koje bi trebalo da posjeduje:

* očekuje se znanje sve u struci fizioterapije i masaže

* Minimalno 3 godina iskustva

• Savjesnost i pedantnost;

• Komunikativnost i ljubaznost;

• Upornost i stidljivost;

• Promišljenost, povjerljivost, odmjerenost diskretnost;

NUDIMO:

Radni odnos na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz mogućnost produženja,

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca sa mogućnošću produženja do maksimalno 6 mjeseci,

Stimulacije za postignute rezultate,

Efikasnu tehničku i materijalnu podršku

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite našem novom timu u Banjaluci, dostavite svoju biografiju iz koje se vidi da ispunjavate uslove za prijavu, najkasnije do 15.8.2018. godine, putem elektronske pošte na adresu: slavica.kozjan@gmail.com

Biografije koje ne sadrže sve potrebne informacije neće biti razmatrane.

********

ASTRA DOO

ALEJA SVETOG SAVE

“MERKATOR”

Raspisuje oglas za radno mjesto:

Trgovac (ž)

Od kandidata očekujemo:

obavezno radno iskustvo minimalno 6 mjeseci

želja za napredovanjem i sticanjem novih znanja

smisao za rad u timskom okruženju

prijatne karakterne osobine i ljubaznost

profesionalan odnos i odgovornost

poželjno je da je kandidat ženska osoba do 35 god. starosti

Nudimo:

rad u modernom i prijatnom okruženju

zanimljiv, dinamičan i kreativan posao

mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja

stabilan posao uz redovna primanja

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, te želite postati dio našeg tima, Vaše prijave možete donijeti

Lično u MERKATOR centar

Lokacija: BANjALUKA

Broj pozicija: 3

**********7

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ” SRBAC

Ulica Mome Vidovića br. 14, 78 420 Srbac

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik za rad u posebnom odjeljenju, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma.

Opšti i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca na navedenim poslovima, za radna mjesta za koje je potrebno radno iskustvo,

5) ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6) uvjerenje opštinskog (gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca ili kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana 30.7.2018. godine u 9 časova u prostorijama JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Srbac, Ulica Mome Vidovića br. 14, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Ulica Mome Vidovića br. 14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*************

GATARIĆ DOO

JOVANA DUČIĆA 23A, BANjALUKA

TELEFON: 051-926-790

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

Skladištar ........................................................................................ 1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju zadovoljavati i posebne uslove:

- skladištar,

- srednja stručna sprema,

- sa ili bez radnog iskustva.

Kandidati zainteresovani za rad koji ispunjavaju uslove mogu dostaviti biografiju lično na adresu Multishop Banjaluka, Jovana Dučića 23A, kod “Konzuma” ili na e-mail: sretko.tatomirŽgataric.net

Oglas ostaje otvoren sedam dana.

*********

“MON AMIE Lovnica DREAM” d.o.o.

Krupa na Vrbasu bb, 78000 Banjaluka

Telefon: 065/942-518

Raspisuje

OGLAS

za rad na određeno vrijeme

Kalupar....................................................................................2 izvršioca

Uslov: lica do 35 godina starosti.

Mjesto rada: Krupa na Vrbasu, Banjaluka

Poželjno radno iskustvo. Radnike bez iskustva (metalske struke ili bez kvalifikacija) mi bismo obučavali u našim pogonima.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 10.8.2018. god.

 ______________________________________

“FRIZERLAND” SP

KRALjA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA, BANjALUKA

Telefon: 066/999-271

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

1. Kozmetičar.............................................................................1 izvršilac

2. Frizer.........................................................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 10.8.2018. god.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica