JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.06 2018. godine

JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 13.06 2018. godine 15.06.2018 01:10 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 13.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*************

“KOSMOS” AD

CETINjSKA BR. 1,

BANjALUKA

Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” Banjaluka, Cetinjska br. 1, raspisuje

OGLAS

I Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, i to:

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike, VSS, slaba struja,

1 izvršilac

2. Diplomirani inženjer elektrotehnike, VSS, jaka struja,

 1 izvršilac

         

II Posebni uslovi:

Ad 1

- da imaju završen elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, VSS, smjer elektronika i komunikacije

Ad 2

- da imaju završen elektrotehnički fakultet, VII stepen stručne spreme, VSS, smjer elektroenergetski i industrijski sistemi

III  Uz prijavu na oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova.

IV  Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

V  Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

*************

“TREND M&V” DOO

VELjKA MLAĐENOVIĆA BB

BANjALUKA 

OGLAS

Carpisa shopu potrebna je:

- Prodavačica

Opis posla:

• Komunikacija i koordinacija sa timom Caprisa

• Prodaja i rad sa kupcima

• Prijem robe, naplata i učestvovanje u drugim sličnim radnim aktivnostima

• Održavanje higijene radnog prostora

Uslovi:

• Minimum 1 godina radnog iskustva sa međunarodnim modnim brendovima,

• Iskustvo u prodaji je obavezno,

• Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine

• Savesno obavljanje posla

• Kompjuterske veštine (rad u MS Office)

• Poznavanje engleskog jezika

Nudimo:

Fiksnu mjesečnu platu plus bonusi.

Rad u mladom i dinamičnom okruženju.

Molimo da šaljete vaše biografije na engleskom jeziku u EUROPASS formatu isključivo ako ispunjavate tražene uslove.

E-mail: 

Shop06u8@reatailcarpisa.com

carpisa@teol.net

Kontakt:  051/314-360

Oglas otvoren do 1.7.2018. god.

***************

“SPARTA” DOO

KARAĐORĐEVA 370

BANjALUKA

OGLAS

Tekstilna  firma “Sparta” d.o.o iz Banjaluke, zbog povećanog obima posla, prima u radni odnos šivače, pomoćne tekstilne radnike kao i radnike na mašinama na kojima se ne šije.

Uslovi za prijem kandidata:

• stepen stručne spreme nije bitan,

• starosna dob od 20 - 60 godina.

Broj potrebnih radnika:

- šivača: 10

- pomoćnih tekstilnih radnika: 10

- radnika na mašinama na kojima se ne šije: 10

Kontakt telefon: 051/ 492-795

**************

JU GIMNAZIJA MRKONjIĆ GRAD

SIME ŠOLAJE 91

70 260 MRKONjIĆ GRAD

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Sekretar škole, 1 izvršilac, sa najmanje godinu dana radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, na neodređeno vrijeme.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji.

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

1. Prijavu na konkurs (potpisanu) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom;

2.  Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

3.  Uvjerenje o državljanstvu;

4.  Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

6. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom  studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

7. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koji treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža;

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnost za rad, izdato od nadležne ustanove (ne starije od 6 mjeseci).

Škola će za kandidata koji bude izabran od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti, prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji  su dostavili potpune i blagovremene prijave za radno mjesto sekretara škole obaviće se dana, 22.6.2018. godine, petak, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati.

Škola zadržava pravo da zatraži od prethodnih poslodavaca usmenu ili pismenu preporuku o kompetencijama prijavljenih kandidata.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Dokumente dostaviti lično u školu ili poštom na adresu škole.

***************

FIRMA “RADIS” DOO BANjALUKA

JOVANA BIJELIĆA 240

 raspisuje

KONKURS

za zapošljavanje radnika na radnom mjestu

- Vođa maloprodaje i skladišta.

Opis poslova:

- Direktna prodaja robe kupcima

- Rukovođenje skladištem tehničke robe

- Izdavanje i prijem robe

- Rad sa fiskalnom kasom i dr.

Uslovi:

- SSS mašinskog ili trgovačkog smjera

- Poželjno radno iskustvo u prodaji i skladištenju robe

- Poznavanje rada na računaru

- Vozačka dozvola B kategorije

Od radnika očekujemo:

- Motivisanost za rad

- Odgovornost

- Izraženu komunikativnost

- Spremnost za rad u timu

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografije putem maila na adresu officeŽradis.ba ili lično u prostorije firme, Jovana Bijelića 240, najkasnije do 16.6.2018. godine.

**************

JU OŠ “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

SRBAC

Direktor škole

raspisuje:

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavni predmet muzička kultura, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma;

2. Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma; 

3. Nastavnik za rad u posebnom odjeljenju, jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom, puna norma.

Opšti  i posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava

Opšti uslovi

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela  učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a  prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnim školama.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) dodatak diplomi  koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili  uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca na navedenim poslovima, za radna mjesta za koje je potrebno radno iskustvo,

5) ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6) uvjerenje opštinskog (gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi  o kandidatu iz porodice poginulog borca ili kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Dana, 22.6.2018. godine,  u 11 časova u prostorijama JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Srbac, ulica Mome Vidovića br.14, obaviće se  testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno  koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na  testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, ulica Mome Vidovića br.14, 78 420 Srbac, Republika Srpska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

**************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ”

RAZBOJ LIJEVČE BB, 78429

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor  razredne  nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, PO u Prijebljezima, položen stručni ispit, početak rada je 1.9.2018. godine

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

     Za navedeno radno mjesto traži se profesor ili nastavnik razredne nastave sa položenim stručnim ispitom.

     Prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju, uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača a prijem kandidata će se vršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi  odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Potrebna dokumentacija:

           Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, uz naznačene adrese prebivališta i broja telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova, i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),

2. IMK rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od šest mjeseci) o radnoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove – prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem – navedeno škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

       Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanu Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije porodice poginulog borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije ratnih vojnih invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, za kandidate iz kategorije boraca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju i testiranje dana, 25.6.2018. godine, u prostorijama JU OŠ “Dositej Obradović” Razboj Lijevče, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko ne pristupe intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom “za konkurs” dostaviti na sljedeću adresu:

JU OŠ “Dositej Obradović” Razboj Lijevče bb, 78429.

 Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u listu “Glas Srpske”.

 ************

JU “NARODNA BIBLIOTEKA” ŠIPOVO

Trg patrijarha srpskog Pavla 2

 raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Higijeničar, na neodređeno vrijeme ............................................1 izvršilac.

I

Opšti uslovi:

1. da su državljani RS ili BiH,

2.  da su stariji od 18 godina,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,

II

Posebni uslovi:

1. NK, KV

III

Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. svjedočanstvo o završenoj osnovni školi ili diplomu o završenoj školi,

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest mjeseci.

Biblioteka će za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa, pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u  originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

IV

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 29.6.2018. godine u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

V

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

VI

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova “Narodna biblioteka” Šipovo, Trg patrijarha srpskog Pavla 2, 70 270 Šipovo, sa naznakom “ZA KONKURS.”

******************

“WINDOR PLAST ” DOO

Veljka Mlađenovića bb, Banjaluka

Telefon: 051/450-214

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

- Radnik u proizvodnji i ugradnji PVC i aluminijumskih prozora i vrata .............................................................................3 izvršioca

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte.

Oglas je otvoren do 20.6.2018. god.

*************

“NOVI JELŠINGRAD” DOO

BRANKA PERDUVA 10A

78 000 BANjALUKA

Na osnovu čl. 39. Odluke o organizovanju Fabrike alatnih mašina “Novi Jelšingrad” d.o.o. Banjaluka donosim

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

                                                                         

- Zavarivač                                                                                                 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

- KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na

e-mail: jovana.simic@novajelsingrad.com ili na adresu:

“Novi Jelšingrad” d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka.

********

KOMERCIJALNA BANKA AD BANjALUKA

VESELINA MASLEŠE BR. 6, 78000 BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika na radno mjesto:

- Stručni saradnik za poslove sa klijentima u Agenciji Šipovo u Komercijalnoj banci AD u Banjaluka

- 2 izvršioca

Osnovne dužnosti:

- Izvršava sve operativne i novčane transakcije sa klijentima (devizno-valutne, depozitne, mjenjačke, kao i poslove sa hartijama od vrijednosti), u skladu sa tarifom naknada Banke, uputstvima i instrukcijama nadležnih organizacionih dijelova Banke;

- Pruža informacije klijentima o vrstama proizvoda i usluga iz aktuelne ponude Banke,  kao i o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz pojedinačan zahtjev i upoznaje klijente sa opštim uslovima poslovanja Banke;

- Otvara redovne i namjenske račune i formira dosije klijenta i vodi ažurnu evidenciju o istima;

- Unosi i ažurira matične podatke klijenata u informacioni sistem;

- Vrši prijem, kontrolu, obuhvat i izvršava gotovinske i bezgotovinske naloge platnog prometa;

- Vrši prijem zahtjeva za izdavanje kartica, distribuciju svih vrsta platnih kartica klijentima, kao i druge poslove vezane za platne kartice u saradnji sa nadležnim službama za rad sa karticama;

- Odgovara za smještaj i čuvanje gotovog novca u svojoj blagajni i agenciji, vrši provjeru primljenih novčanica i postupa u skladu sa propisanim procedurama;

- Priprema gotov novac i učestvuje u snabdijevanju bankomata gotovim novcem;

- Saldira blagajnu, usklađuje stanje gotovog novca sa utvrđenim blagajničkim maksimumom i vrši primopredaju gotovog novca sa trezorom agencije/nadležnom službom Banke/eksternim finansijskim institucijama po nalogu nadležnog rukovodioca;

- Učestvuje u formiranju zapisnika o blagajničkom manjku/višku;

- Razvrstava, pakuje i vrši preradu gotovog novca;

- Sprovodi aktivnosti vezane za rad sa neurednim dužnicima;

- Odlaže, čuva i priprema dokumentaciju za arhiviranje;

- Sačinjava redovne i povremene informacije i izvještaje i blagovremeno izvještava nadležnog rukovodioca o poslovima koji se obavljaju u agenciji.

Uslovi za obavljanje posla:

 - SSS/VŠS - IV/VI stepen, ekonomskog, pravnog ili srodnog usmjerenja,

 - Bez obzira na radno iskustvo,

 - Orijentisanost cilju, vještina komunikacije, motivisanost i timski rad.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

- kratku biografiju i

- motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren do 18.6.2018. godine.

Prijave dostaviti na adresu: Komercijalna banka AD Banjaluka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banjaluka ili na e-mail: posao@kompank-bl.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Obavezno navesti na koje radno mjesto se prijavljujete.

*****************

UNIVERZITET U BANjALUCI

Na osnovu člana 139. stav (3) Statuta Univerziteta u Banjaluci, Senat Univerziteta  raspisuje

KONKURS

I Za izbor nastavnika:

      Za uže naučne oblasti:

1. Saobraćajnice* - 1 izvršilac

2. Teorijska ekonomija - 1 izvršilac

3. Menadžment - 1 izvršilac

4. Elektronika i elektronski sistemi - 1 izvršilac

5. Proizvodno mašinstvo - 1 izvršilac

6. Inženjerstvo i zaštita radne sredine - 1 izvršilac

7. Otorinolaringologija* - 1 izvršilac

8. Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac

9. Farmaceutska hemija** - 2 izvršioca

10. Ishrana i fiziologija biljaka - 1 izvršilac

11. Anatomija i fiziologija životinja - 1 izvršilac

12. Zoohigijena i zdravstvena zaštita životinja - 1 izvršilac

13. Stočarstvo (gajenje životinja, ishrana životinja) - 1 izvršilac

14. Zaštita životne sredine - 1 izvršilac

15. Socijalna politika - 1 izvršilac

16. Područja socijalnog rada - 1 izvršilac

17. Specifične književnosti – angloamerička književnost (nastavni predmeti: Književnost engleskog klasicizma i romantizma; Viktorijanska književnost, Renesansna drama; Uvod u proučavanje engleske književnosti; Viktorijanska poezija i poetika) - 1 izvršilac

18. Specifični jezici – srpski jezik - 1 izvršilac

II Za izbor saradnika:

Za uže naučne oblasti:

1. Geodetski referentni sistemi - 1 izvršilac

2. Geoinformatika - 1 izvršilac

3. Termotehnika - 1 izvršilac

4. Interna medicina* - 1 izvršilac

5. Oralna hirurgija - 1 izvršilac

6. Fizikalna medicina i rehabilitacija* - 1 izvršilac

7. Onkologija i radioterapija* - 1 izvršilac

8. Farmakognozija - 1 izvršilac

9. Higijena - 1 izvršilac

10. Međunarodno pravo - 1 izvršilac

11. Nacionalna istorija - 3 izvršioca

12. Opšta istorija - 1 izvršilac

13. Opšta pedagogija - 1 izvršilac

14. Metodika vaspitno-obrazovnog rada - 1 izvršilac

15. Specifični jezici – ruski jezik - 1 izvršilac

16. Specifični jezici - njemački jezik (nastavni predmeti: Savremeni njemački jezik 1; Savremeni njemački jezik 2; Savremeni njemački jezik 3; Savremeni njemački jezik 4) - 1 izvršilac

Opšti uslovi:

1.1  Opšti uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- da je stariji od osamnaest (18) godina;

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

1.2 Kandidati za izbor pod rimskim brojem I i II dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti opštih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

- izvod iz matične knjige rođenih;

- uvjerenje o radnoj sposobnosti (uvjerenje o radnoj sposobnosti dostavljaju kandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora);

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci);

1.3 Navedena dokumenta iz tačke 1.2 konkursa ne podnose kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu u Banjaluci.

 Posebni uslovi

2.1 Izbor u zvanje nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osoblje propisani su odredbama članova od 76 - 83. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16).

Kandidati za izbor u naučno-nastavna, nastavna i saradnička zvanja,  uz prijavu na konkurs i dokaz o ispunjenosti opštih uslova, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Pod rimskim brojem I:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji

Pod rimskim brojem II:

- ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o naučnom stepenu magistra nauka, mastera ili o završenoj VSS iz naučne oblasti za koju se vrši izbor,

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članom 77. i 78. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Napomena:

*  Sa kandidatima za izbor nastavnika pod rednim brojevima 1, 7, 8. i sa kandidatima za izbor saradnika (poglavlje II) pod rednim brojevima 4, 6, i 7. zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

** Sa jednim od izvršilaca pod rednim brojem 9. za izbor nastavnika (poglavlje I) zaključiće se ugovor o dopunskom radu.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta:

Za izbor nastavnika:

- Pod rednim brojem 1. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka

- Pod rednim brojevima 2. i 3. Ekonomskom fakultetu, Majke Jugovića 4, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 4. Elektrotehničkom fakultetu, Patre 5, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 5. i 6. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 7, 8. i 9. Medicinskim fakultetu, Save Mrkalja 14, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 10, 11, 12. i 13. Poljoprivrednom fakultetu Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 14. Prirodno-matematičkom fakultetu, Mladena Stojanovića 2, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 15. i 16. Fakultetu političkih nauka, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 17. i 18. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

Za izbor saradnika:

- Pod rednim brojevima 1. i 2. Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000  Banjaluka

- Pod rednim brojem 3. Mašinskom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 71, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 4, 5, 6, 7, 8. i 9. Medicinskim fakultetu, Save Mrkalja 14, 78000 Banjaluka

- Pod rednim brojem 10. Pravnom fakultetu, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 77, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 11, 12, 13. i 14. Filozofskom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

- Pod rednim brojevima 15. i 16. Filološkom fakultetu, Univerzitetski grad - Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banjaluka

***********

“AUTOPREVOZ GS” DOO BANjALUKA

UL. PUT SRPSKIH BRANILACA BR.35

78000 BANjALUKA

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

 

“Autoprevoz” GS Banjaluka raspisuje oglas za prijem radnika u Službi održavanja i snabdijevanja na radno mjesto:

Rukovodilac Službe održavanja i snabdijevanja ..................................1 izvršilac

Pored opštih uslova da su:

- državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

- stariji od 18 godina,

- opšta  zdravstvena sposobnost,

potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove :

- stručna sprema: VŠS/VSS mašinski inž./dipl. maš. inž. (smjer motori i motorna vozila)

- vozačka dozvola (minimalno “B” kategorije)

- znanje rada na računaru

- znanje engleskog ili njemačkog jezika

- poželjno radno iskustvo u održavanju motornih vozila

Potrebna dokumenta:

        1.  Biografija

        2.  Ovjerena kopija diplome

       

Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom “Oglas za prijem u radni odnos” ili lično na adresu :

“Autoprevoz GS” d.o.o. Banjaluka

Ul. Put srpskih branilaca br.35

78000 Banjaluka

ili na mail: info@auzoprevoz.org

 ******************

JU OŠ “BRANKO ĆOPIĆ”

PRNjAVOR

Na osnovu Rješenja republičkog prosvjetnog inspektora br. 24.120/616-266-39-3/18. od 4.6.2018. godine direktor JU Osnovna škola “Branko Ćopić” Prnjavor                         

d o n o s i

ODLUKU

o poništenju konkursa

I

Na osnovu Rješenja republičkog prosvjetnog inspektora br. 24.120/616-266-39-3/18. od 4.6.2018. godine direktor škole poništava  konkurs za popunu radnog mjesta broj: 27/18. objavljenog dana 10.1.2018. godine u dijelu:

- nastavnik/profesor tehničkog obrazovanja (centralna škola i PŠ Štrpci, određeno radno vrijeme, sa položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu) – 20 časova.

II

Odluka direktora škole o poništenju dijela konkursa, broj: 27/18. objavljenog 10.1.2018. godine u “Glasu Srpske”, stupa na snagu danom donošenja.

III

Navedena odluka je dostavljena JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Banjaluka, Biro Prnjavor, i ista će biti objavljena u dnevnom listu “Glas Srpske”.

*********

“CABLEX BH ” DOO

ALEKSANDROVAC - LAKTAŠI

OGLAS

za prijem novih radnika

Preduzeću “Cablex BH” d.o.o. Aleksandrovac - Laktaši potreban veći broj radnika na poslovima montaže kablovske konfekcije.

Zbog specifičnosti poslova, prednost imaju kandidati ženskog pola.

Prijave lično, radnim danom od 8 do 16 sati, na adresi poslodavca: Ljevčanski put 3, Aleksandrovac (industrijska zona).

************

JU TEHNOLOŠKA ŠKOLA

PILANSKA BB, BANjALUKA

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništenje konkursa JU Tehnološke škole Banjaluka za izbor radnika na radno mjesto profesor fizičkog vaspitanja na neodređeno vrijeme

Konkurs JU Tehnološke škole Banjaluka za prijem radnika na radno mjesto – profesor fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme - puna norma - 20 časova sedmično, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” dana 16.5.2018. godine, poništava se iz formalnih i tehničkih razloga.

*********

SŠC “GEMIT-APERION ” BANjALUKA

PERE KRECE 13

78000 BANjALUKA

KONKURS

za izbor direktora škole

I  Mandat

1. Imenovanje se vrši na period od četiri godine

II  Uslovi za izbor (opšti uslovi)

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

2. Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

III Posebni uslov

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava

3. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak

5. Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV Potrebna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

3. Ljekarsko uvjerenje (priložiti nakon izbora kandidata)

4. Diplomu o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent)

5. Uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

8. Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi

9. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period

10. Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

V Rok za učešće na konkursu i dostavljanje prijave

1. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekretarijat škole ili putem pošte na adresu: SŠC “Gemit-Apeiron” Banjaluka, Pere Krece 13, 78000 Banjaluka, sa naznakom: “Konkurs za izbor direktora škole”.

3. SŠC “Gemit-Apeiron” će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa, o odluci o imenovanju direktora u roku od osam (8) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.

*********

D G R DOO

UL. DUNAVSKA BB

BANjALUKA 

OGLAS

za prijem radnika

Preduzeće DGR d.o.o. poslovna jedinica u Banjaluci, potreban jedan (1) radnik na radno mjesto

1. Poslovođe (rukovodilac) Poslone jedinice Banjaluka......... 1 izvršilac

Posebni uslovi:

- viša ili srednja stručna sprema

- poznavanje rada na računaru

- radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- položen vozački ispit “B” kategorije

2. Radnik za utovar istovar robe  1 izvršilac

3. Vozač/ dostavljač “C” kategorije  1 izvršilac

4. Vozač “E” kategorije   1 izvršilac

Posebni uslovi:

- radno iskustvo na istim poslovima najmanje tri godine i položen državni ispit

Opšti uslovi za sva radna mjesta

- Da posjeduje dobru komunikaciju

- Spremnost za timski rad

- Rad na određeno vrijeme 

Radni odnos se zasniva putem oglasa.

Prijavu i CV slati na e- mail: dagorinfo@gmail.com ili na adresu:

Jaroslava Plecitija 17 

***********

PREDUZEĆE ZA ELEKTRO MONTAŽNE RADOVE

“ELMORAD” DOO BANjALUKA,

UL. IVANA FRANjE JUKIĆA BR. 11

OTVARA

Konkurs za prijam radnika u stalni radni odnos za rad na neodređeno vreme u poslovnoj jedinici Banjaluka. 

1. KV elektroinstalater                      3  izvršioca

2. VKV elektroinstalater                    3  izvršioca

Uslovi :   -     Vozačka dozvola B kategorije,

Za radno  mesto pod red. br. 1, min. 1 god.  iskustva

Za radno  mesto pod red. br. 2, min. 3 god.  iskustva

Spremnost  za  rad na terenu

Prijave sa CV-om, slati  na  gore navedenu adresu, ili na email: office@elmorad.com

Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja.

*******

“INTERMEZZO” SP

BULEVAR VOJVODE STEPE

STEPANOVIĆA 82, BANjALUKA

TELEFON: 065/220-693

E mail: davorskocic@gmail.com

Raspisuje

OGLAS

za rad na neodređeno vrijeme:

- Kuvar....................................................................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Banjaluka

Zainteresovani kandidati mogu se javiti na gore navedene kontakte ili putem e-maila: davorskocic@gmail.com

Oglas je otvoren do 5.7.2018. godine.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica