JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 03. 2018. godine

JU ZZZ RS - Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 03. 2018. godine 09.03.2018 00:07 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.03. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

*********

**********

NOVI JELŠINGRAD AD BANjALUKA

BRANKA PERDUVA 10A

78 000 BANjALUKA

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Mašinski tehničar za obuku na mašini                                   

2. Brusač                                                                                                     

3. Zavarivač                                                                                                

4. Limar - operater na apkant presi      

5. Dispečer                                                          

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

1. SSS sa ili bez iskustva.

2. KV ili VKV sa i bez iskustva

3. KV ili VKV sa i bez iskustva, vršenje obuke za zavarivača

4. KV sa iskustvom

5. VŠS ili SSS sa ili bez iskustva

Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na e-mail:  jovana.simic@novijelsingrad.com ili na adresu:

"Novi Jelšingrad" d.o.o., Branka Perduva 10A, 78 000 Banjaluka.

*************

JU OŠ "IVO ANDRIĆ" BANjALUKA

BRANKA RADIČEVIĆA 16, 78000 BANjALUKA

Raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave za rad u produženom boravku – 1 (jedan) izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

2. Profesor/nastavnik srpskog jezika – nepuna norma - 8 časova, na određeno vrijeme do kraja nastavne 2017/18. godine odnosno do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

         Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1.      da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3.      da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 9. stav 1) tačke 1), 2), 3) i 5) i stav 2) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena. U izuzetnim slučajevima, ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti ove dokumente, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji. Za kandidate koji se prijavljuju na konkurs računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

         Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 19.3.2018. godine u 9.30 časova u prostorijama škole obaviće se intervju sa kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem 1., a za radno mjesto pod rednim brojem 2. istog dana u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave slati na adresu: JU OŠ "Ivo Andrić" Banjaluka; Branka Radičevića 16, 78000 Banjaluka sa naznakom "za konkurs".

**************

JU DJEČIJI VRTIĆ "NAŠA RADOST" 

KARAĐORĐEVA BR.1, PRNjAVOR

raspisuje:

ODLUKU

o raspisivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos:

1. Vaspitač-pripravnik - 1 izvršilaca, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine.

Opšti uslovi:

   1. Da je državljanin RS/BiH;

   2. Da je stariji od 18 godina;

   3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

   4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:

- Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

Kandidati su dužni dostaviti:

   1. Prijavu;

   2. Izvod iz matične knjige rođenih;

   3. Uvjerenje o državljanstvu;

   4. Ovjerenu kopiju diplome;

   5. Uvjerenje o nekažnjavanju;

   6. Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za kandidata koji bude primljen);

   7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

   8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 20.3.2018. godine u prostorijama Ustanove, sa početkom u 9 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić "Naša radost" Prnjavor, Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: "KOMISIJI ZA IZBOR".

         Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu "Glas Srpske".

***************

 JU OŠ "BRANKO ĆOPIĆ"    

 MIŠE STUPARA 24, BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac,

              

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Potrebna dokumenta:

-        Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt telefon i spiskom priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o državljanstvu,

-   Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u utorak, 20.3.2018. godine, sa početkom u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako ne pristupe na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola "Branko Ćopić" Banjaluka, Miše Stupara br.24, 78000 Banjaluka, sa naznakom "ZA KONKURS".

*******************

JU ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI

UL. NIKOLE PAŠIĆA 11A, BANjALUKA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika

- Profesor stručno-teoretske nastave za elektro struku - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom.

Opšti i posebni uslovi za prijem radnika u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove propisane odredbom čl.75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kandidati  su dužni  priložiti sljedeću dokumentaciju:

- Prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs) za konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon;

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

-        Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

-        Uvjerenje o državljanstvu RS i BiH;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Kandidat koji bude izabran, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti (da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 19.3.2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa svim podacima i traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu škole: JU Škola  učenika u privredi Banjaluka,  ul. Nikole Pašića 11A.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.        

*********************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ"

SITNICA 23

79283 SITNICA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavnik razredne nastave – pripravnik, na određeno vrijeme – do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zanimanja  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Pravo učešća na konkursu imaju lica iz člana 104 stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslova u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata u kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin RS ili BiH ne starije od 6 mjeseci,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje o radnoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci i koje prilaže kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1 tačka 3. Ovog člana za izbrani kandidat je dužan dostaviti prije zasnivanja radnog odnosa,

6.      Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti ili ekvivalent,

7.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8.      Uvjerenje ili potvrdu Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

9.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

10.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

-  Kandidati su dužni dostaviti kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

-  Dana, 20.3.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Petar Kočić" Sitnica obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,

-        Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje, a kandidati koji se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

-        Prijave se primaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", a šalju se na adresu: JU Osnovna škola "Petar Kočić" Sitnica 23, 79283 Sitnica.

  Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u raku od  8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. 

**************

JU OŠ "HOLANDIJA"

UL. NIKOLAJA VELIMIROVIĆA BROJ 9,

78253 SLATINA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavnik razredne nastave, pripravnik, za rad u PO u Boškovićima na određeno vrijeme do povratka nastavnice sa bolovanja, (najmanje godinu dana)                                                      1 izvršilac

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokumente utvrđene Zakonom o radu i   članom 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i to:

a) uvjerenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

v) ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran),

g) uvjerenje o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog nasilja i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica, škola će pribaviti službenim putem, za izabranog kandidata.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje potrebnih uslova iz Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje po kriterijumu  utvrđenim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj  školi i Pravilnika o izmjeni pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i  to: 

1.      Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu  studijskog  programa ili ekvivalent,

2.      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena  tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoji podatak o prosjeku ocjena,

3.      Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja traženog zvanja,

4.      Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

5.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju   predviđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj  školi i člana 115. Zakona o osnovnom   vaspitanju  i obrazovanju,  dana 19.3.2018. godine u  9 časova u prostorijama JU Osnovne škole "Holandija" u Slatini.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove iz konkursa, neće biti naknadno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

Prijave sa dokumentacijom  i kontakt telefonom  dostaviti poštom na adresu škole:                                                        JU Osnovna škola "Holandija"  Slatina, ul. Nikolaja Velimirovića broj 9, 78253 Slatina.

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*****************

"PRIMA ISG" DOO

PARTIZANSKA 37A, 78400 GRADIŠKA

Zbog dugoročnog povećanja obima proizvodnje Tvornica tapaciranog namještaja "Prima ISG" d.o.o. Gradiška raspisuje                                                                     

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa

1. Radnik u proizvodnji namještaja - 200 izvršilaca

Uslovi: Opšta radna i zdravstvena sposobnost, bez obzira na stručnu spremu i radno iskustvo

Naglašavamo da svi zaposleni, pored redovnih mjesečnih primanja, ostvaruju i pravo na organizovanu ishranu i naknadu putnih troškova, u skladu sa propisima.

Oglas ostaje otvoren do popunjavanja navedenog broja radnih mjesta.

Prijave dostaviti na adresu Društva: Partizanska 37A; 78400 Gradiška ili na e-mail adresu: kadrovskasluzva@isg.ba.

***********

GP "KRAJINA" AD BANjALUKA

TRG SRPSKIH JUNAKA BR. 4.

Na osnovu  člana  26. člana 28. i člana 29. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 1/16), generalni direktor, raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

do 3 (tri) mjeseca

1. Zidar..................... 3  - izvršioca

2. Tesar     ....................3  - izvršioca

3. Armirač         .............3  - izvršioca

4. Električar.........3  - izvršioca

5. NK radnik.........3  - izvršioca - muškarci

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

1. VK ili KV zidar, završena škola za VK ili KV zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK zidar, sa položenim ispitom za PK zidara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

2. VK ili KV tesar, završena škola za VK ili KV tesara sa 6 mjeseci  radnog iskustva; PK tesar sa položenim ispitom za PK tesara sa 6 mjeseci radnog iskustva.

3. VK ili KV armirač, završena škola za VK ili KV armirača sa 6 mjeseci radnog iskustva; PK armirač sa položenim ispitom za PK armirača sa 6 mjeseci radnog iskustva.

4. VK ili KV električar sa 6 mjeseci radnog iskustva.

5. NK radnik bez kvalifikacije

Rok za podnošenje prijava na oglas je do popune radnih mjesta

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu,  

GP "Krajina" a.d. Banjaluka, Trg srpskih junaka br. 4.

**************

ADVOKATSKA KANCELARIJA "KEVAC" BANjALUKA

KNINSKA 10, BANjALUKA

Telefon: 065-580-242

OGLAŠAVA

slobodno radno mjesto

za rad na određeno vrijeme

- Diplomirani pravnik za rad u advokatskoj kancelariji ................................................................ 1 izvršilac

Uslovi:

- diplomirani pravnik VII stepen;

- pravni fakultet;

- pripravnik ili diplomirani pravnik sa radnim iskustvom.

Mjesto rada Banjaluka

Oglas je otvoren 5 dana od dana objave.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas  putem gore navedenog kontakt telefona.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica