ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 03. 2018. године

ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бањалука: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 03. 2018. године 09.03.2018 00:07 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.03. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

*********

**********

НОВИ ЈЕЛШИНГРАД АД БАЊАЛУКА

БРАНКА ПЕРДУВА 10А

78 000 БАЊАЛУКА

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

1. Машински техничар за обуку на машини                                   

2. Брусач                                                                                                     

3. Заваривач                                                                                                

4. Лимар - оператер на апкант преси      

5. Диспечер                                                          

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају посебне услове и то:

1. ССС са или без искуства.

2. КВ или ВКВ са и без искуства

3. КВ или ВКВ са и без искуства, вршење обуке за заваривача

4. КВ са искуством

5. ВШС или ССС са или без искуства

Рок за подношење пријава је до попуне радног мјеста.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на е-mail:  jovana.simic@novijelsingrad.com или на адресу:

"Нови Јелшинград" д.о.о., Бранка Пердува 10А, 78 000 Бањалука.

*************

ЈУ ОШ "ИВО АНДРИЋ" БАЊАЛУКА

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 16, 78000 БАЊАЛУКА

Расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Професор/наставник разредне наставе за рад у продуженом боравку – 1 (један) извршилац, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2. Професор/наставник српског језика – непуна норма - 8 часова, на одређено вријеме до краја наставне 2017/18. године односно до 30.6.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

         Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104, 105. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1.      да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2.      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3.      да је радно способан, а то се доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и члана 9. став 1) тачке 1), 2), 3) и 5) и став 2) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. У изузетним случајевима, ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити ове документе, просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса;

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији. За кандидате који се пријављују на конкурс рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

         Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

          Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

Са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, односно са кандидатима који испуњавају услове конкурса, дана 19.3.2018. године у 9.30 часова у просторијама школе обавиће се интервју са кандидатима за радно мјесто под редним бројем 1., а за радно мјесто под редним бројем 2. истог дана у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс, комисија неће разматрати. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана јавног објављивања.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ "Иво Андрић" Бањалука; Бранка Радичевића 16, 78000 Бањалука са назнаком "за конкурс".

**************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "НАША РАДОСТ" 

КАРАЂОРЂЕВА БР.1, ПРЊАВОР

расписује:

ОДЛУКУ

о расписивању јавног конкурса за пријем у радни однос:

1. Васпитач-приправник - 1 извршилаца, на одређено вријеме у трајању од 1 године.

Општи услови:

   1. Да је држављанин РС/БиХ;

   2. Да је старији од 18 година;

   3. Да има општу здравствену способност;

   4. Да се не води кривични поступак и да није правоснажно осуђен за кривична дјела која га чине неподобним за обављање послова и задатака предшколског васпитања и образовања, у складу са Законом.

Посебни услови:

- Висока стручна спрема, најмање први циклус студијског програма или еквивалент и да су стекли високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача.

Кандидати су дужни доставити:

   1. Пријаву;

   2. Извод из матичне књиге рођених;

   3. Увјерење о држављанству;

   4. Овјерену копију дипломе;

   5. Увјерење о некажњавању;

   6. Љекарско увјерење о општој здравственој способности (само за кандидата који буде примљен);

   7. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

   8. Увјерење издато од Завода за запошљавање Републике Српске, о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања одговарајуће стручне спреме.

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса биће обављен интервју 20.3.2018. године у просторијама Установе, са почетком у 9 часова. Кандидати се неће посебно звати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Пријаве се могу доставити лично у просторије Установе или путем поште на адресу: Јавна установа Дјечији вртић "Наша радост" Прњавор, Карађорђева бр.1, 78430 Прњавор, са назнаком: "КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР".

         Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати, а достављени документи се не враћају.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласу Завода за запошљавање и у дневном листу "Глас Српске".

***************

 ЈУ ОШ "БРАНКО ЋОПИЋ"    

 МИШЕ СТУПАРА 24, БАЊАЛУКА

расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом - 1 извршилац,

              

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурс имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Пријем у радни однос вршиће се у складу са чланом 115. Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Потребна документа:

-        Пријава  на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт телефон и списком приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

-   Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

-  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити љекарско увјерење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем  за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и  благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе у уторак, 20.3.2018. године, са почетком у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако не приступе на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе: Јавна установа Основна школа "Бранко Ћопић" Бањалука, Мише Ступара бр.24, 78000 Бањалука, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

*******************

ЈУ ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ

УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА 11А, БАЊАЛУКА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста наставника

- Професор стручно-теоретске наставе за електро струку - 1 извршилац, на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством.

Општи и посебни услови за пријем радника у радни однос:

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбом чл.75. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Кандидати  су дужни  приложити сљедећу документацију:

- Пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс) за конкурс са кратком биографијом и контакт телефон;

- Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

-        Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, односно ако кандидат не може из оправданих разлога прибавити додатак дипломи, просјек оцјена се може доказати овјереном фотокопијом индекса;

-        Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

-        Увјерење о држављанству РС и БиХ;

-        Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

-        Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прерачунати у пуно радно вријеме);

-        Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Кандидат који буде изабран, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о радној способности, које не може бити старије од шест мјесеци.

Увјерење о неосуђиваности (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 19.3.2018. године (понедјељак) са почетком у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са свим подацима и траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу школе: ЈУ Школа  ученика у привреди Бањалука,  ул. Николе Пашића 11А.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.        

*********************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

СИТНИЦА 23

79283 СИТНИЦА

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставник разредне наставе – приправник, на одређено вријеме – до повратка радника са породиљског боловања – 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидати су дужни да поред општих услова предвиђених законом о раду испуњавају и услове предвиђене и Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и занимања  наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Право учешћа на конкурсу имају лица из члана 104 став 6. Закона о основном васпитању и образовању. Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услова у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата у којој ће обавезно бити назначена адреса и контакт телефон кандидати достављају сљедећа документа:

1. Увјерење да је држављанин РС или БиХ не старије од 6 мјесеци,

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте којом се доказује да је кандидат пунољетан,

3. Увјерење о радној способности не старије од 6 мјесеци и које прилаже кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Увјерење о неосуђиваности из става 1 тачка 3. Овог члана за избрани кандидат је дужан доставити прије заснивања радног односа,

6.      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области или еквивалент,

7.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8.      Увјерење или потврду Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

9.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

10.    Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

-  Кандидати су дужни доставити копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

-  Дана, 20.3.2018. године, у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Петар Кочић" Ситница обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,

-        Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се узети у разматрање, а кандидати који се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

-        Пријаве се примају у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у "Гласу Српске", а шаљу се на адресу: ЈУ Основна школа "Петар Кочић" Ситница 23, 79283 Ситница.

  Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у раку од  8 (осам) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата. 

**************

ЈУ ОШ "ХОЛАНДИЈА"

УЛ. НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА БРОЈ 9,

78253 СЛАТИНА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1.      Наставник разредне наставе, приправник, за рад у ПО у Бошковићима на одређено вријеме до повратка наставнице са боловања, (најмање годину дана)                                                      1 извршилац

Уз пријаву је потребно доставити документе утврђене Законом о раду и   чланом 105. Закона о основном образовању и васпитању и то:

а) увјерење о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

в) љекарско увјерење (доставља кандидат који буде изабран),

г) увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног насиља и другог насиља над дјететом или малољетног лица, школа ће прибавити службеним путем, за изабраног кандидата.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњавање потребних услова из Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и документацију на основу које ће се вршити бодовање по критеријуму  утврђеним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној  школи и Правилника о измјени правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и  то: 

1.      Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу  студијског  програма или еквивалент,

2.      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена  током студирања, уколико у дипломи не постоји податак о просјеку оцјена,

3.      Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања траженог звања,

4.      Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

5.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

6.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.      Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се интервју   предвиђен Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној  школи и члана 115. Закона о основном   васпитању  и образовању,  дана 19.3.2018. године у  9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Холандија" у Слатини.

- Кандидати који испуњавају услове из конкурса, неће бити накнадно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Пријаве са документацијом  и контакт телефоном  доставити поштом на адресу школе:                                                        ЈУ Основна школа "Холандија"  Слатина, ул. Николаја Велимировића број 9, 78253 Слатина.

Конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*****************

"ПРИМА ИСГ" ДОО

ПАРТИЗАНСКА 37А, 78400 ГРАДИШКА

Због дугорочног повећања обима производње Творница тапацираног намјештаја "Прима ИСГ" д.о.о. Градишка расписује                                                                     

ОГЛАС

за заснивање радног односа

1. Радник у производњи намјештаја - 200 извршилаца

Услови: Општа радна и здравствена способност, без обзира на стручну спрему и радно искуство

Наглашавамо да сви запослени, поред редовних мјесечних примања, остварују и право на организовану исхрану и накнаду путних трошкова, у складу са прописима.

Оглас остаје отворен до попуњавања наведеног броја радних мјеста.

Пријаве доставити на адресу Друштва: Партизанска 37А; 78400 Градишка или на е-mail адресу: kadrovskasluzva@isg.ba.

***********

ГП "КРАЈИНА" АД БАЊАЛУКА

ТРГ СРПСКИХ ЈУНАКА БР. 4.

На основу  члана  26. члана 28. и члана 29. Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16), генерални директор, расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено вријеме

до 3 (три) мјесеца

1. Зидар..................... 3  - извршиоца

2. Тесар     ....................3  - извршиоца

3. Армирач         .............3  - извршиоца

4. Електричар.........3  - извршиоца

5. НК радник.........3  - извршиоца - мушкарци

Услови: Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и сљедеће посебне услове:

1. ВК или КВ зидар, завршена школа за ВК или КВ зидара са 6 мјесеци радног искуства; ПК зидар, са положеним испитом за ПК зидара са 6 мјесеци радног искуства.

2. ВК или КВ тесар, завршена школа за ВК или КВ тесара са 6 мјесеци  радног искуства; ПК тесар са положеним испитом за ПК тесара са 6 мјесеци радног искуства.

3. ВК или КВ армирач, завршена школа за ВК или КВ армирача са 6 мјесеци радног искуства; ПК армирач са положеним испитом за ПК армирача са 6 мјесеци радног искуства.

4. ВК или КВ електричар са 6 мјесеци радног искуства.

5. НК радник без квалификације

Рок за подношење пријава на оглас је до попуне радних мјеста

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на адресу,  

ГП "Крајина" а.д. Бањалука, Трг српских јунака бр. 4.

**************

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА "КЕВАЦ" БАЊАЛУКА

КНИНСКА 10, БАЊАЛУКА

Телефон: 065-580-242

ОГЛАШАВА

слободно радно мјесто

за рад на одређено вријеме

- Дипломирани правник за рад у адвокатској канцеларији ................................................................ 1 извршилац

Услови:

- дипломирани правник VII степен;

- правни факултет;

- приправник или дипломирани правник са радним искуством.

Мјесто рада Бањалука

Оглас је отворен 5 дана од дана објаве.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на оглас  путем горе наведеног контакт телефона.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица