JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.08. 2018. godine

 JU ZZZ RS – Filijala Banjaluka: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 01.08. 2018. godine 03.08.2018 01:11 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 01.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******************

***********************

JU CSŠ “PETAR KOČIĆ SRBAC

Ul. Danka Mitrova 5, 78420 Srbac

 

KONKURS

za prijem radnika

1. Diplomirani inženjer mašinstva (puna norma), sa radnim iskustvom  na neodređeno vrijeme.

2. Diplomirani inženjer mašinstva (puna norma), sa radnim iskustvom na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

3. Profesor srpskog jezika (9 časova) sa radnim iskustvom  i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva.

          Pored  uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u stručnim tehničkim i srednjim stručnim školama.

          Prijem radnika vrši se u skladu s Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Potrebna dokumenta:

1. prijava na konkurs potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje

2. izvod iz matične knjige rođenih

3. uvjerenje o državljanstvu

4. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

6. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

7. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom   (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla). Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS  ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci prilaže samo izabrani  kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnog lica,  Škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti ovjerene fotokopije  priloženih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji  su dostavili potpune i blagovremene prijave  i koji ispunjavaju  uslove konkursa, obaviće se  testiranje i intervju   dana, 15.8.2018. godine, u 10  časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

          Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu:  JU Centar srednjih škola “Petar Kočić” Srbac, Ulica Danka Mitrova 5, 78420 Srbac.

          Kontakt telefon 051-740-135.

************

“KOSMOS” BANjALUKA

Ul. Cetinjska br. 1.

Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos” Banjaluka, Cetinjska br. 1, raspisuje

OGLAS

I   Za prijem radnika na određeno vrijeme, i to:

1.       Bravar – zavarivač, KV, 3 (tri) izvršioca,

2.       Zavarivač, KV, 3 (tri) izvršioca.

         

II  Opšti uslovi:

1.       Da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2.       Da je stariji od 18 godina,

3.       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad.

III Posebni uslovi:

- da imaju završenu metalsku školu, III stepen stručne spreme, KV,

IV  Prijave na oglas podnose se na adresu: Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu “Kosmos»“ Banjaluka, ul. Cetinjska br. 1.

V  Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

*******

“CENTRAL COMPANY ” DOO, BANjALUKA

Preduzeće za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju “Central Company ” d.o.o., Banjaluka, raspisuje

OGLAS

1)      Poziv za obuku i prekvalifikaciju za vozača autobusa

U saradnji sa JU Zavod za zapošljavanje RS i Edukativnim centrom Privredne komore Republike Srpske, organizuje se obuka za vozače autobusa.

Nezaposlena lica koja su zainteresovana za posao vozača autobusa u preduzeću Central Compani, a koja ne ispunjavaju (u nastavku navede) uslove za radno mjesto vozača, imaju mogućnost obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije. Kandidati koji uspješno završe (plaćenu) obuku, biće zaposleni na neodređeno.

2)      Redovni oglas za prijem u radni odnos na mesto:

Vozač autobusa u gradskom saobraćaju..................................(više izvršilaca)

Kandidati pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, treba da posjeduju i sljedeće uslove:

          - najmanje treći stepen obrazovanja saobraćajne struke

          - položen vozački ispit “D” kategorije

          - zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova profesionalnog vozača

Zainteresovani kandidati svoje prijave sa naznakom “prijava za posao” mogu poslati na mejl adresu central@blic.net, lično dostaviti u prostorije Uprave preduzeća “Central Company ” d.o.o. svakim radnim danom od 8 do 16 časova, ili poslati putem pošte na adresu:

“Cental Company”  d.o.o.

Braće Mažar i majke Marije 48,

78000 Banjaluka.

Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju i putem kontakt telefona 051/223-131

*********

USZ CENTAR ZA SPECIJALISTIČKE USLUGE

“ZA MAJKU I DIJETE”

STAROG VUJADINA 53,

BANjALUKA

Ustanova socijalne zaštite Centar za specijalističke usluge “Za majku i dijete” u Banjaluci, raspisuje

KONKURS

za sledeća upražnjena radna mesta:

 

- doktor opšte medicine (sa licencom)

- medicinska sestra/tehničar

- dipl. defektolog (različitih usmjerenja - logoped, surdolog oligofrenolog, somatoped, motorni reedukator i sl.)

- dipl. profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

- dipl. psiholog

- dipl. pedagog

- dipl. socijalni radnik

- dipl. vaspitač

- dipl. učitelj

- domaćica

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da ima navršenih 18 godina života;

- da je državljanin Bosne i Hercegovine;

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

Posebni uslovi koje treba da ispunjava su:

- visoka stručna sprema (u skladu sa Zakonom o obrazovanju)

- iznimno važno iskustvo u struci (rad sa decom sa poteškoćama u razvoju)

- poželjno - odrađeni pripravnički staž

- poznavanje rada na računaru

- položen vozački ispit

- odgovornost, profesionalnost, tačnost i predanost radu

Ukoliko želite da postanete deo našeg stručnog tima svoju aplikaciju sa fotografijom pošaljite na mail adresu centarzamajkuidijete@gmail.com. Kandidati koji uđu u najuži izbor biće pozvani na razgovor. Oglas je otvoren do 8.8.2018. god.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u obzir

********

ZUEBLIN DUH INVEST BIH DOO

LAKTAŠI

je preduzeće u Laktašima, koje se bavi finom-montažom autokablova i u potrazi je za novim radnicima, zbog povećanog obima posla u proizvodnji.

TRAŽIMO:

Veći broj radnika u proizvodnji

Stručna sprema - (NK, SSS-svi profili) koji su spremni za rad u proizvodnji M/Ž.

Zainteresovani kandidati mogu se javiti u prostorije firme u Laktašima ili na broj telefona 051-535-767.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Zueblin Duh Invest BiH d.o.o.

Starog Vujadina bb

78250  Laktaši

*******

COMPEX DOO”

BRAĆE PIŠTELjIĆA 1,

BANjALUKA

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - mašinista na doradnim mašinama - 2 izvršioca - pol/m

Kvalifikacije:

- SSS: poželjna  hemijska škola - grafički smjer (alternativno, završena mašinska ili elektrotehnička škola)

- Radno iskustvo: poželjno radno iskustvo u struci

- Poznavanje rada na računaru - osnovni nivo

- Poznavanje engleskog jezika - osnovni nivo

- Poželjno znanje njemačkog jezika

Opis posla:

- rad na mašini za ljepljenje kartonske ambalaže

- rad na mašini za isijecanje papira/kartona (kutija)

Lične karakteristike:

- Lično učenje i razvoj

- Sklonost timskom radu

- Komunikativnost

- Agilnost

Kandidati su dužni dostaviti:

- CV

Obavezan probni rad u trajanju 3 mjeseca.

Sve prijave dostaviti na mail:

compex@blic.net ili lično na adresu Braće Pišteljić 1

Konkurs je otvoren do: 15.8.2018.

*********

COMPEX DOO”

BRAĆE PIŠTELjIĆA 1, BANjALUKA

OGLAS

Štampariji “Compex d.o.o” potreban vozač-dostavljač.

Radno iskustvo min. godinu dana.

Vozačka dozvola C kategorije.

Oglas otvoren 10 dana.

Prijave slati na mail: compex@blic.net

*********

NEOBAS” DOO BANjALUKA

UL. PUT SRPSKIH BRANILACA BR.35

78000 BANjALUKA

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

“Neobas” d.o.o. Banjaluka raspisuje oglas za prijem radnika na radno mjesto vozač autobusa u međunarodnom saobraćaju

- Vozač autobusa  .................................................5 izvršilaca

Pored opštih uslova da su:

- državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

- stariji od 18 godina,

Potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće posebne uslove :

- najmanje treći stepen obrazovanja saobraćajne struke – vozač motornih vozila

- vozačka dozvola “D” kategorije

- zdravstvena sposobnost za rad na radnom mjestu “vozač autobusa”

Potrebna dokumenta:

        1. biografija

        2. ovjerena kopija diplome (svjedočanstva)

        3. CPC sertifikat

        4. kvalifikaciona kartica vozača

        5. kartica za digitalni tahograf

        6. iskustvo u međunarodnom prevozu putnika

Pored opštih uslova prednost imaju kandidati sa važećim “COD 95”       

Prijavu sa biografijom poslati poštom sa naznakom “Oglas za prijem u radni odnos” ili lično

na adresu:

“Neobas” d.o.o. Banjaluka

Ul. Put srpskih branilaca br.35

78000 Banjaluka

ili na mail:

info@neobas.org

Oglas otvoren do 31.8.2018. godine

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ”

DOSITEJEVA 34, TRN - LAKTAŠI

raspisuje

KONKURS

za radna mjesta

 

1.       Nastavni predmet: Njemački jezik - 18 časova, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja;

2.       Nastavni predmet: Matematika – 4 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine;

3.       Nastavni predmet: Fizika – 4 časa, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos) potrebno je dostaviti i  dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:

1.       Prijavu za prijem u radni odnos, uredno potpisanu od strane kandidata,

2.       Uvjerenje o državljanstvu (da je državljanin RS i BiH),

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

4.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

5.       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos izvršiće se  u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a u skladu sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-83/14 od 24.2.2016. godine.

Intervju i testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 14. avgusta 2018. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, iste se neće vraćati kandidatima. Prijave slati na adresu škole ulica Dositejeva 34, 78252 Trn, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom “za konkurs”.

 O prijemu i rang-listi kandidati će biti obaviješteni 20. avgusta 2018. godine.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetniom licem škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje kojim kandidat dokazuje da je radno sposoban a koje ne  može biti starije od  šest mjeseci prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da prijavljeni kandidat nije zadovoljan odlukom direktora, može podnijeti prigovor Školskom odboru, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

*******

JU NARODNA BIBLIOTEKA

ŠIPOVO

donosi:

ODLUKU

Kojom se poništava konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta – higijeničar, na neodređeno vrijeme, broj 108/18 od 8.6.2018. godine, objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” 13.6.2018. godine.

                         

Obrazloženje

          Prilikom vanredne inspekcijske kontrole od strane inspektora rada utvrđene su određene nepravilnosti vezane za postupak prijema radnika putem konkursa za upražnjeno radno mjesto higijeničar, na neodređeno vrijeme, direktor JU “Narodna biblioteka” Šipovo postupajući po gore navedenom Rješenju i nalogu inspektora je odlučio da otkloni nepravilnosti i raspiše ponovni konkurs za upražnjeno radno mjesto - higijeničar, na neodređeno vrijeme.

*********

JU SREDNjA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA   

GRADIŠKA, VIDOVDANSKA  BB

raspisuje:

KONKURS

za prijem radnika

1.       Profesor poljoprivredne grupe predmeta, 10 časova praktične nastave - jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, od 3.9.2018. godine do 31.8.2019. godine.

2.       Profesor medicinske grupe predmeta, 16 časova nastave - jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na neodređeno vrijeme

3.       Zdravstvena njega (vježbe), 5+5 časova - jedan izvršilac, sa radnim iskustvom u struci od najmanje godinu dana, na neodređeno vrijeme.

                                                                               

 Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1)      da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2)      da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3)      da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4)      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

1.       Profesor poljoprivredne grupe predmeta - diplomirani inženjer poljoprivrede

2.       Profesor medicinske grupe predmeta - doktor medicine

3.       Zdravstvena njega - diplomirana medicinska sestra ili viša medicinska sestra

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost posebnih uslova na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a koje sadrži podatke o:

 vrsti posla

 stepenu stručne spreme

 dužini ostvarenog radnog staža

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

6. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da na prijavi tačno navedu koja dokumenta dostavljaju uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao ni dokumenta koja nisu ovjerena komisija neće uzeti u razmatranje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata (ne starije od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju i testiranje utvrđen Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi će se obaviti u srijedu, 15.8.2018. godine, u  10 časova  u prostorijama škole. Kandidati koji se ne pojave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – za konkurs, slati poštom na adresu JU Srednja stručna i tehnička škola, Vidovdanska 58, 78 400 Gradiška ili lično u školi.

Kontakt telefon: 051/813-385.

***********

JU EKONOMSKA ŠKOLA BANjALUKA

KRALjA ALFONSA XIII/34, BANjALUKA

raspisuje:

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto profesora

Opis radnog mjesta

1)      Profesor matematike - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme - 20 časova.

Uslovi: profesor matematike, diplomirani matematičar, profesor matematike i informatike, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar i informatičar i profesor matematike i fizike.

2)      Profesor demokratije i ljudskih prava – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 14 časova.

Uslovi: profesor filozofije, profesor sociologije, diplomirani sociolog, profesor filozofije i sociologije i diplomirani politikolog.

3)      Profesor francuskog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 6 časova.

Uslovi: profesor francuskog jezika i književnosti.

4)      Profesor informatike – 1 izvršilac, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva – 8 časova.

Uslovi: profesor informatike; profesor fizike i informatike: profesor računarstva i informatike; profesor matematike i informatike; diplomirani inženjer informatike; diplomirani inženjer računarstva i informatike; diplomirani matematičar i informatičar; diplomirani inženjer elektrotehnike, smjer računarstva i informatike; diplomirani informatičar i diplomirani inženjer mašinstva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa  propisanih zakonom kojim se uređuju radni odnosi, treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. tačka 1, 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama. U radni odnos prima se lice sa iskustvom.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs  za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati  su dužni  priložiti:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti.

-        Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

-        Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

-        Izvod iz matične knjige rođenih;

-        Uvjerenje o državljanstvu;

-        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

-        Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom. Uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke o:

1) vrsti posla;

2) stepenu stručne spreme;

3)  dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

-        Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko – invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

- Izuzetno pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje o neosuđivanosti dostavlja se nakon izbora kandidata na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju  sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se  dana,  14.8.2018. godine, u  10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu JU Ekonomska škola Banjaluka, Kralja Alfonsa XIII/34, Banjaluka.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

**********

HIDRO SPLET” DOO TRN, LAKTAŠI

Ul. Obilićeva bb,

78252 TRN – LAKTAŠI

raspisuje

 

OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na sljedeća radna mjesta:

1. Inženjer građevinske operative – 1 izvršilac

Neophodni uslovi:

- diplomirani građevinski inženjer sa diplomom o završenom visokom obrazovanju – građevinski fakultet

- rukovodno iskustvo u izvođenju radova hidrogradnje i/ili niskogradnje

- vozačka dozvola B kategorije

Poželjni uslovi:

- aktivno poznavanje rada na računaru

2.       Poslovođa građevinske operative – 1 izvršilac

Neophodni uslovi:

- građevinski tehničar sa uvjerenjem o završenom srednjem obrazovanju – srednja građevinska škola

-  iskustvo u izvođenju radova hidrogradnje i/ili niskogradnje

- vozačka dozvola B kategorije

Poželjni uslovi:

- aktivno poznavanje rada na računaru

3. Građevinski radnik – zidar - 1 izvršilac

Poželjni uslovi:

- iskustvo u izvođenju zidarskih radova

4. Građevinski radnik – NK radnik 2 izvršioca

- iskustvo nije neophodno

Kontakt podaci za dobijanje informacija ili dostavljanje prijava:

“HIDRO SPLET” d.o.o. Trn, Laktaši

Adresa: Obilićeva bb, 78252 Trn – Laktaši

Telefon/Faks: +387 51 385 190

E-mail: info@hidrosplet.com

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

*********

CENTAR ZA STRANE JEZIKE “DIALOG” DOO

BANjALUKA

KONKURS

Centar za strane jezike “Dialog” traži saradnika na mjestu menadžera.

Uslovi:

- završena srednja škola ili studij ekonomskog smjera

- poznavanje engleskog ili njemačkog jezika na B2 nivou prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (priložiti međunarodno priznati certifikat)

- vrlo dobro poznavanje osnovnih kompjuterskih vještina (Word, Excell, Pover Point, Outlook)

- iskustvo u usmenoj i pismenoj korespondenciji s poslovnim partnerima

- dobre organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine

- minimalno jednogodišnje radno iskustvo na polju ekonomije

Početak radnog odnosa: avgust/ septembar

Oblik radnog odnosa: puno radno vrijeme. Ugovor na neodređeno vrijeme uz probni rok od mjesec dana.

Visina plate: po dogovoru

Prijave i informacije slati isključivo na uprava@dialog.ba

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani

Oglas je otvoren do 5.8.2018. godine i nakon toga pristigle prijave neće biti uzete u obzir.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica