Са­вје­ти фит­нес-ин­струк­тор­ке Ли­ди­је Љу­би­чић: Од­ла­ске у те­ре­та­ну ускла­ди­ти с ци­ље­ви­ма и мо­гућ­но­сти­ма

Лидија Љубичић
Са­вје­ти фит­нес-ин­струк­тор­ке Ли­ди­је Љу­би­чић: Од­ла­ске у те­ре­та­ну ускла­ди­ти с ци­ље­ви­ма и мо­гућ­но­сти­ма

По­сли­је не­ко­ли­ко мје­се­ци у ко­ји­ма нам је бо­ра­вак ве­ћи­ном био све­ден на ку­ћу или стан, мно­ги су за­по­ста­ви­ли од­ла­ске на тр­ча­ње или у те­ре­та­ну и све на­ви­ке на ко­је су на­ви­кли, при­ла­го­див­ши се но­вим усло­ви­ма вје­жба­ња. Мно­ги ко­ји ра­ни­је ни­су вје­жба­ли мо­жда су от­кри­ли но­ву љу­бав пре­ма вје­жба­ма у соп­стве­ном до­му.

Фит­нес-ин­струк­тор­ка Ли­ди­ја Љу­би­чић, за по­вра­так у ре­дов­ну ру­ти­ну и за све оне ко­ји же­ле да вје­жба­ју, овог пу­та об­ја­сни­ла је ко­ли­ко тре­нин­га нам је по­треб­но то­ком сед­ми­це, те ко­ли­ко од­ла­за­ка у те­ре­та­ну је по­треб­но за по­сти­за­ње ци­ља.

- Искре­но, ме­ни је тре­нут­но не­бит­но ко­ли­ко пу­та сед­мич­но идем у те­ре­та­ну јер сам до­шла до те фа­зе да у те­ре­та­ну идем сва­ки дан кад имам вре­ме­на, а не пра­вим па­у­зе у сед­ми­ци на­мјер­но не­го ка­да имам не­ке оба­ве­зе, али сли­је­дим свој про­грам тре­нин­га и ка­да осје­тим да га тре­бам по­ја­ча­ти, до­дам ко­ји тре­нинг у сед­ми­ци или ако при­ми­је­тим да сам пре­ви­ше умор­на или ис­цр­пље­на узмем дан од­мо­ра. Али ни­кад не пра­вим од­мор ако имам сна­ге и вре­ме­на за тре­нинг. На­рав­но, да би по­чет­ник до­шао до те фа­зе, тре­ба му не­ко­ли­ко го­ди­на ста­жа у те­ре­та­ни и по­зна­ва­ње вла­сти­тог ти­је­ла. А да би се до­шло до те фа­зе, тре­ба­ло би се при­др­жа­ва­ти не­ко­ли­ко пра­ви­ла за­рад по­сти­за­ња ци­ља - на­ве­ла је она.

Циљ

Глав­ни фак­тор ко­ји би тре­ба­ло да ути­че на број тре­нин­га у сед­ми­ци је ваш циљ. Ако не­ко има же­љу да иде у те­ре­та­ну због про­бле­ма са др­жа­њем, здра­вљем или ра­ди дру­же­ња, до­вољ­но је и два пу­та сед­мич­но. За сва­ки дру­ги циљ, ипак је по­треб­но ићи три или ви­ше пу­та сед­мич­но. Али ако ни­сте про­фе­си­о­на­лац, не­ма­те шта ра­ди­ти у те­ре­та­ни ви­ше од шест пу­та сед­мич­но. Ни про­фе­си­о­нал­ци не иду то­ли­ко че­сто и узму дан од­мо­ра. Раз­лог за то је што дан од­мо­ра има свој сми­сао - а то је од­мор и не са­мо ми­ши­ћа већ и цен­трал­ног нер­вног си­сте­ма ко­ји тре­ни­ра сва­ки дан, ра­ди­ли ви ру­ке или но­ге - об­ја­шња­ва Љу­би­чи­ће­ва.

Про­грам

Про­грам тре­нин­га не мо­же би­ти исти ако не­ко у те­ре­та­ну иде три или шест пу­та то­ком сед­ми­це.

- Не­ма сми­сла ра­ди­ти "сплит" тре­нин­ге (нпр. гру­ди-ру­ке, ле­ђа-ра­ме­на и но­ге) ако сте у те­ре­та­ни три пу­та у сед­ми­ци, а исто та­ко не­ма сми­сла ра­ди­ти тре­нин­ге за ци­је­ло ти­је­ло ако сте у те­ре­та­ни пет-шест пу­та сед­мич­но. Раз­лог је са­свим јед­но­ста­ван, јер у пр­вом слу­ча­ју вам се ми­ши­ћи од­ма­ра­ју пре­ви­ше (се­дам да­на, а до­вољ­но је 24 до 48 са­ти за ве­ће ми­шић­не гру­пе), а не­ће­те на­пре­до­ва­ти јер су вам ми­ши­ћи већ "за­бо­ра­ви­ли" шта су ра­ди­ли на по­сљед­њем тре­нин­гу, а у дру­гом слу­ча­ју вам се ти­је­ло не мо­же уоп­ште од­мо­ри­ти и на­кон та­кве сед­ми­це сам увје­ре­на да ће­те се пре­тре­ни­ра­ти или не­ће­те уоп­ште на­пре­до­ва­ти јер не­ће­те мо­ћи да­ти свој мак­си­мум на сва­ком тре­нин­гу - сма­тра Љу­би­чи­ће­ва.

Број од­ла­за­ка

Два тре­нин­га сед­мич­но ра­де вје­жба­чи ко­ји же­ле да одр­же по­сто­је­ће ста­ње и да у те­ре­та­ну оду ра­ди одр­жа­ва­ња здра­вља и др­жа­ња.

- На­рав­но, ако иде­те два пу­та сед­мич­но, је­ди­на ква­ли­тет­на по­дје­ла тре­нин­га би тре­ба­ло да се од­но­си на ци­је­ло ти­је­ло (би­ло кру­жни тре­нинг, би­ло по ми­шић­ним гру­па­ма). Не­ма сми­сла ра­ди­ти "сплит" тре­нинг и сва­ки тре­нинг ра­ди­ти дру­гу ми­шић­ну гру­пу јер би од­мор из­ме­ђу дви­је ми­шић­не гру­пе био пре­ве­лик и чак би и одр­жа­ва­ње из­о­ста­ло, а ври­је­ме про­ве­де­но у те­ре­та­ни би би­ло уза­луд по­тро­ше­но - на­во­ди Љу­би­чи­ће­ва.

Пре­ма ње­ним ри­је­чи­ма, они ко­ји три пу­та то­ком сед­ми­це тре­ни­ра­ју, же­ле још да на­пре­ду­ју. За по­чет­ни­ке је осам сед­ми­ца та­квог вје­жба­ња са­свим до­вољ­но јер ће при­ка­за­ти ви­дљив на­пре­дак. Та­ко­ђе, за до­бар на­пре­дак по­треб­на је и аде­кват­на ис­хра­на.

Она је на­гла­си­ла и то да је од­ла­зак у те­ре­та­ну че­ти­ри пу­та сед­мич­но иде­а­лан за вје­жба­че ко­ји су већ на­пред­ни и ко­ји же­ле да одр­же сво­ју ми­шић­ну ма­су, а ни­су у мо­гућ­но­сти да тре­ни­ра­ју че­шће.

- Кад на рас­по­ла­га­њу има­те че­ти­ри да­на у сед­ми­ци, та­да су мо­гућ­но­сти сла­га­ња про­гра­ма тре­нин­га пу­но ве­ће. Ја ни ов­дје не бих пре­по­ру­чи­ла "сплит" тре­нинг ти­па: гру­ди-би­цепс, ле­ђа-три­цепс, ра­ме­на-сто­мак и но­ге, ка­ко нај­че­шће ви­ђам по те­ре­та­на­ма. Сма­трам да би­сте нај­ве­ћи на­пре­дак са че­ти­ри тре­нин­га сед­мич­но има­ли ако би по­дје­ла ми­шић­них гру­па на тре­нин­ге би­ла, по да­ни­ма, рас­по­ре­ђе­на на гор­њи дио ти­је­ла, до­њи дио ти­је­ла и кар­ди­о­тре­нинг, по­не­дјељ­ком, утор­ком, четвртком и пет­ком - на­зна­чи­ла је Љу­би­чи­ће­ва.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана