Ку­ва­ри­ца испод ке­це­ље не но­си ни­шта и за­рађује до­бре па­ре

Agencije
Ку­ва­ри­ца испод ке­це­ље не но­си ни­шта и за­рађује до­бре па­ре
Ку­ва­ри­ца испод ке­це­ље не но­си ни­шта и за­рађује до­бре па­ре

Ру­би Деј је ку­ва­ри­ца из Те­кса­са ко­ја је пос­та­ла хит на "Јутјубу" због то­га што испод сво­је ке­це­ље не но­си ап­со­лу­тно ни­шта.

 

Иако но­си би­се­ре и ке­це­ље са те­мом до­маћица из пе­де­се­тих го­ди­на, ње­но про­во­ка­ти­вно из­да­ње до­ни­је­ло је до то­га да има 465 хи­ља­да пра­ти­ла­ца, али и по­пу­ла­ран сајт гдје фа­но­ви плаћају да гле­да­ју ње­не сним­ке.

Ипак, она се не ба­ви са­мо ку­ва­њем, па та­ко ре­до­вно ди­је­ли и са­вје­те о здра­вом живо­ту, фи­тне­су, јо­ги, али и мо­ти­ва­ци­оне го­во­ре.

"Ако сте за­ин­те­ре­со­ва­ни да живи­те срећни­је, за­бав­ља­те се у ку­хи­њи или вам је по­тре­бно ма­ло по­зи­ти­вне мо­ти­ва­ци­је, он­да сте на пра­вом мјес­ту", пи­ше на ње­ној стра­ни­ци.

Ли­је­па ку­ва­ри­ца да­је он­ли­не и при­ва­тне часо­ве ку­ва­ња за 200 до­ла­ра мје­сечно, али и је­дан ви­део на ко­јем ће ку­ва­ти по­тпу­но го­ла за вас за 125 до­ла­ра мје­сечно.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана