"До­ака­ли" Трам­пу: Бу­дући Huawei P40 Pro стиже са два опе­ра­ти­вна сис­те­ма

Agencije
"До­ака­ли" Трам­пу: Бу­дући Huawei P40 Pro стиже са два опе­ра­ти­вна сис­те­ма
"До­ака­ли" Трам­пу: Бу­дући Huawei P40 Pro стиже са два опе­ра­ти­вна сис­те­ма

Ка­да је про­шлог мје­се­ца пред­ста­вио сво­је но­ве мо­де­ле Mate 30 и Мate 30 Pro, ки­нес­ки те­хно­ло­шки ги­гант Хуањеи је то учинио под за­бра­ном ко­ју му је на­ме­тну­ла аме­ричка адми­нис­тра­ци­ја.

Иако пре­ми­јум мо­де­ли ви­со­ке кла­се, Ма­те 30 и Ма­те 30 Pro су, и по­ред то­га што су опре­мље­ни Android 10 опе­ра­ти­вним сис­те­мом, ос­та­ли без осно­вних Google услу­га.

Пре­ма не­ким на­во­ди­ма, то би можда, са је­дним од на­ре­дних ажури­ра­ња, можда мо­гло да се про­мије­ни. Међутим, уко­ли­ко Трам­по­ве сан­кци­је ос­та­ну на сна­зи, Huawei, из­гле­да, спре­ма дру­гачију изла­зну стра­те­ги­ју за сво­је бу­дуће фла­гшип те­ле­фо­не.

Пре­ма не­ким тврдња­ма tech до­јав­љи­вача, мо­де­ли бу­дуће Huawei P40 се­ри­је имаће мо­гућност Dual-boot-a. То значи да ће ко­ри­сни­ци­ма на ра­спо­ла­га­њу би­ти и Аndroid 10 и Huaweijev Harmony OS.

До то­га ће доћи уко­ли­ко аме­ричке сан­кци­је ос­та­ну на сна­зи и почет­ком сље­деће го­ди­не. То значи да ће ко­ри­сни­ци Huaweijev пре­ми­јум те­ле­фо­на моћи да би­ра­ју између Аndroida 10 без Google услу­га и но­вог Huaweijevog опе­ра­ти­вног сис­те­ма, ко­ји ће има­ти сво­ју про­да­вни­цу апли­ка­ци­ја и соп­стве­не сер­ви­се.

Уко­ли­ко се све то по­каже као тачно, ко­ри­сни­ци ван Ки­не ће до­би­ти мо­гућност да про­ба­ју Harmony OS без при­мо­ра­ва­ња да га ко­рис­те. Dual Boot стра­те­ги­ја ће, та­кође, омо­гућити Huaweiju да са­ку­пи ин­фор­ма­ци­је о ис­кус­тви­ма ко­ри­сни­ка, ка­да је о но­вом опе­ра­ти­вном сис­те­му ријеч, у ци­љу бо­љег при­ла­гођава­ња њи­хо­вим по­тре­ба­ма.

Не та­ко да­вно, Huawei је пот­врдио да Harmony OS још увијек ни­је са­свим спре­ман за упо­тре­бу на па­ме­тним те­ле­фо­ни­ма.

И по­ред то­га, ја­сно је да ки­нес­ка ком­па­ни­ја има до­во­љно сред­ста­ва да убрза ње­гов ра­звој и да се при­пре­ми за ње­го­ву при­мје­ну на P40 се­ри­ји те­ле­фо­на, за ко­ју се пре­тпос­тав­ља да ће би­ти пред­став­ље­на у мар­ту 2020. го­ди­не.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана