VW: Не пла­ни­ра­мо про­да­ју Lamborghinija

Agencije
VW: Не пла­ни­ра­мо про­да­ју Lamborghinija

Volkswagen гру­па де­ман­то­ва­ла је на­во­де ме­ди­ја да тај ауто-ги­гант ра­зма­тра про­да­ју ита­ли­јан­ског прои­звођача су­пер­спор­тских ауто­мо­би­ла.

Про­те­клог ви­кен­да Блум­берг је на­ја­вио мо­гућност да VW гру­па про­да Lamborghinhi или да са ње­го­вим акци­ја­ма изађе на бер­зу. Ис­ти извор је на­вео да се ње­мачки ауто­мо­бил­ски кон­церн због то­га спре­ма да из­дво­ји Lamborghinhi у по­се­бну ком­па­ни­ју.

Volkswagen се, пре­ма пи­са­њу Блум­бер­га, на тај ко­рак одлучио ка­ко би осло­бо­дио до­да­тна сред­ства ко­ја би ис­ко­рис­тио за да­љи ра­звој и ма­со­вну прои­зво­дњу елек­тричних ауто­мо­би­ла. Ка­ко је на­ве­де­но, ње­мачки ауто-ги­гант жели да се до­да­тно фо­ку­си­ра на три брен­да у свом вла­сниш­тву – на Volkswagen, Porsche и Аudi.

У међу­вре­ме­ну, огла­сио се и пор­тпа­рол Volkswagena, ко­ји је за Рој­терс де­ман­то­вао на­во­де Блум­бер­га. Он је изја­вио да "не пос­то­је пла­но­ви за про­да­ју Lamborghinhija или изла­зак на бер­зу и да су спе­ку­ла­ци­је у ве­зи с тим не­уте­ме­ље­не".

Иако је VW де­ман­то­вао изве­штај, то ипак не значи да је не­мо­гуће да се Lamborghinhi у бу­дућнос­ти може про­да­ти или из­дво­ји­ти у за­се­бну ком­па­ни­ју ра­ди излас­ка на бер­зу. Под­сjећамо да је FIAT-Chrysler (FCA) прије не­ко­ли­ко го­ди­на по­ну­дио акци­је Ferarrija на бер­зи, па је врије­дност ком­па­ни­је из Ма­ра­не­ла у међу­вре­ме­ну зна­тно по­ра­сла.

Lamborghini-jeva врије­дност не­да­вно је скочила на 11 ми­ли­јар­ди до­ла­ра, а ана­ли­тичари тврде да је овај прои­звођач до­бар кан­ди­дат за поче­тну ја­вну по­ну­ду на бер­зи, по­се­бно због рас­тућих про­дај­них ре­зул­та­та, нај­ви­ше за­хва­љу­јући SUV-у URUS.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана