Форд свје­сно про­да­вао ауто­мо­би­ле са про­бле­ма­тичним мје­њачем

Agencije
Форд свје­сно про­да­вао ауто­мо­би­ле са про­бле­ма­тичним мје­њачем

Те­шко је игно­ри­са­ти број­не про­бле­ме у ве­зи са Фор­до­вом тран­сми­си­јом са двос­тру­ким квачилом PowerShift из 2011. го­ди­не код мо­де­ла Fiesta и Fokus.

Број­ни вла­сни­ци Фор­до­вих во­зи­ла са POwerShift мјe­њачем (ко­дног име­на DPS6) су се жали­ли на "гру­бо кре­та­ње и не­дос­та­так глат­ког пре­ба­ци­ва­ња брзи­на".

Форд је то­ком го­ди­на изба­ци­вао уна­пређене вер­зи­је соф­тве­ра за ре­ша­ва­ње рас­прос­тра­ње­них про­бле­ма, али то ни­је би­ло до­во­љно.

Упркос број­ним кри­ти­ка­ма, Форд је нас­та­вио да про­да­је ауто­мо­би­ле са сво­јим шес­тос­те­пе­ним DCT мјењачем иако су у ком­па­ни­ји би­ли свје­сни да про­бле­ми ни­су от­кло­ње­ни.

Нео­спор­но је ут­врђено да DPS-6 са соф­тве­ром из 2011. може да от­каже и ауто­мо­бил из­гу­би сна­гу при кре­та­њу ве­ли­ком брзи­ном на ауто­пу­ту.

Због про­да­је не­ко­ли­ко ми­ли­она Fiesta и Fokus мо­де­ла између 2011. и 2016. године са DPS-6 мје­њачем Форд је оп­тужен за пре­ва­ру, а аме­рички ме­ди­ји очеку­ју да се случај по­ја­ви на су­ду до кра­ја мје­се­ца.

Форд је већ био кажња­ван због про­да­је во­зи­ла са DPS6 мје­њачем. По­ро­та је у Лос Анђеле­су у ју­лу 2018. године ка­зни­ла Форд са 554.000 до­ла­ра од­ште­те човје­ку ко­ји је оп­тужио нај­ста­ри­јег аме­ричког прои­звођача ауто­мо­би­ла за пре­ва­ру про­да­јом Фо­цу­са са DPS-6.

Дру­гим речима, ком­па­ни­ја Форд је ла­га­ла свог куп­ца при­ли­ком про­да­је ауто­мо­би­ла.

До­каз да су у Фор­ду свје­сни про­бле­ма је то што су вла­сни­ци Focusa 2014-2016. и Fieste 2014-2015. до­би­ли по­ну­ду за про­дужену га­ран­ци­ју на се­дам го­ди­на или 160.000 ми­ља (257.495 ки­ло­ме­та­ра), док је стан­дар­дна га­ра­ци­ја пет го­ди­на или 100.000 ми­ља (160.934 км).

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана