Тре­нер Иго­кее Дра­га­н Ба­јић: Мо­ра­мо се до­ка­зи­ва­ти, не жи­ви се од ми­ну­лог ра­да

Милан Зубовић
Тре­нер Иго­кее Дра­га­н Ба­јић: Мо­ра­мо се до­ка­зи­ва­ти, не жи­ви се од ми­ну­лог ра­да

ЛАК­ТА­ШИ - По­зи­тив­на ат­мос­фе­ра вла­да у та­бо­ру Иго­кее пред су­бот­њу (16 ча­со­ва) утак­ми­цу пр­вог ко­ла АБА ли­ге про­тив Мор­на­ра, иако је из­вје­сно да не­ко­ли­ци­на ко­шар­ка­ша не­ће за­и­гра­ти.

Раз­лог јесу по­вре­де ко­је за­да­ју гла­во­бо­љу тре­не­ру Дра­га­ну Ба­ји­ћу још од са­мог по­чет­ка при­пре­ма при­је мје­сец и по. Про­тив Ба­ра­на он не­ће мо­ћи да ра­чу­на на Дар­ка Та­ли­ћа и Сте­фа­на Ђор­ђе­ви­ћа док је не­ко­ли­ко игра­ча ро­ви­то, ма­да би они мо­гли да сти­сну зу­бе и за­и­гра­ју. Иго­кеа је до­би­ла че­ти­ри од шест утак­ми­ца са Мор­на­ром на до­ма­ћем те­ре­ну, а по­сљед­њи су­срет ри­је­ши­ла је у сво­ју ко­рист, а Ба­јић је на­ја­ву утак­ми­це за­по­чео у ша­љи­вом то­ну, али је бр­зо по­стао озби­љан.

- Тре­ћу се­зо­ну за­ре­дом ка­пи­тен Јо­ши­ло и ја смо за­јед­но, из­ла­зна смо го­ди­на уго­во­ра и мо­ра­мо се до­ка­зи­ва­ти јер се не жи­ви од ми­ну­лог ра­да. До­ла­зе нам до­бро по­зна­ти при­ја­те­љи иза Ба­ра и дра­го нам што АБА ли­гу от­вара­мо на на­шем те­ре­ну. Мор­нар је за­др­жао око­сни­цу еки­пе и до­вео мла­де игра­че жељ­не до­ка­зи­ва­ња. Игра­ју веома спе­ци­фич­ну ко­шар­ку, по­го­то­во вањ­ска ли­ни­ја и мо­ра­мо обра­ти­ти па­жњу на пле­ја Ра­се­ла, Ми­ха­и­ло­ви­ћа те Вра­ње­ша ко­ји су до­бро по­зна­та ли­ца у АБА ли­ги. Мо­ра­ће­мо да­ти баш све од се­бе да до­ђе­мо до три­јум­фа, а то мо­ра би­ти из­ра­же­но у де­фан­зи­ви јер ка­да то ура­ди­мо не бри­нем се за на­пад - ре­као је Ба­јић.

По­но­вио је са ка­квим се про­бле­ми­ма су­сре­тао то­ком при­пре­ма, али у њи­ма не тра­жи оправ­да­ње.

- Ве­ли­ки хин­ди­кеп би­ле су по­вре­де оба плеј­меј­ке­ра ко­ји се ни­су до­вољ­но уигра­ли то­ком при­пре­ма, али мо­ра­мо да се ску­пи­мо пред овај меч. И по­ред све­га, пун сам са­мо­по­у­зда­ња ко­је же­лим да пре­не­сем на сво­је игра­че. Же­лим да оне ко­ји не игра­ју од­бра­ну на­тје­рам на то и оне ко­ји не­ма­ју до­бар шут да им дам сло­бо­ду - ка­зао је тро­феј­ни стра­тег клу­ба из Алек­сан­дров­ца.

Ка­пи­тен Мар­ко Јо­ши­ло тре­ћу се­зо­ну за­ре­дом про­во­ди у Лак­та­ши­ма и као пре­ка­ље­ни члан ти­ма зна шта га оче­ку­је у но­вој се­зо­ни.

- Ра­ду­је­мо се но­вој се­зо­ни ко­ју че­ка­мо у ма­ло про­ме­ње­ном ти­му ма­да је ура­ђе­на до­бра се­лек­ци­ја и то су до­бри мом­ци. Ни­смо ком­плет­ни, не игра­мо у не­ком ро­сте­ру ко­јег смо оче­ки­ва­ли да ће­мо има­ти на по­чет­ку, али је си­гур­но да ће­мо да­ти све од се­бе. Ко­ји су на­ши до­ме­ти, не знам и ве­ру­јем да то ни­ко не зна. Бо­ри­ће­мо се ко­ли­ко мо­же­мо па шта бу­де - ре­као је Јо­ши­ло.

Па­ро­ви пр­вог ко­ла, су­бо­та: Иго­кеа - Мор­нар (16), Цр­ве­на зве­зда - МЗТ (20). Не­дје­ља: Ци­бо­на - Пар­ти­зан (17), Бу­дућ­ност - Сплит (19), Це­де­ви­та Олим­пи­ја - Бо­рац (21). По­не­дје­љак: ФМП - Ме­га (18). За­дар - Сту­дент­ски цен­тар (игра­но у пе­так).

 

Ву­ко­ве "му­ке"

Ба­јић се на­ша­лио и ка­да је го­во­рио о са­рад­њи са спорт­ским ди­рек­то­ром Ву­ком Ра­ди­во­је­ви­ћем.

- Ра­ди­во­је­вић је од­ли­чан опе­ра­ти­вац, сјај­но ра­ди свој по­сао и не­мам ни­ка­кав про­блем са њим у ко­му­ни­ка­ци­ји. Је­ди­ни про­блем јесте тај што сам тре­нер гла­дан тро­фе­ја па он­да он има про­бле­ме гдје да ста­ви све те пе­ха­ре и мо­ра да до­гра­ђу­је про­сто­ри­је. Има сре­ће што нам ови из Са­ра­је­ва не ша­љу тро­фе­је па ће ма­ло од­мо­ри­ти - из­ја­вио је Ба­јић.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана