Рукометаш бањалучког Борац м:тела лауреат 65. Избора десет најбољих спортиста Републике Српске: Љу­би­шић нај­бо­љи ме­ђу нај­бо­љи­ма ФОТО

Дар­ко Па­ша­гић
Рукометаш бањалучког Борац м:тела лауреат 65. Избора десет најбољих спортиста Републике Српске: Љу­би­шић нај­бо­љи ме­ђу нај­бо­љи­ма ФОТО

БА­ЊА­ЛУ­КА - Ру­ко­ме­таш ба­ња­луч­ког Бор­ца м:тел Бо­јан Љу­би­шић нај­бо­љи је спор­ти­ста Ре­пу­бли­ке Срп­ске за 2019. го­ди­ну.

Струч­ни жи­ри 65. Из­бо­ра де­сет нај­бо­љих спор­ти­ста у ор­га­ни­за­ци­ји "Гла­са Срп­ске" ко­јем је пред­сје­да­вао не­ка­да­шњи фуд­ба­лер, а да­нас ди­рек­тор мла­ђих ка­те­го­ри­ја у Ин­тер­у и са­вјет­ник пред­сјед­ни­ка УЕФА Алек­сан­дра Че­фе­ри­на Де­јан Стан­ко­вић, ко­ји је за ре­пре­зен­та­ци­ју Ју­го­сла­ви­је, Ср­би­је и Цр­не Го­ре, те Ср­би­је на­сту­пао 103 пу­та, од­лу­ку је до­нио јед­но­гла­сно.

Иако је 10. апри­ла на­пу­нио 38 го­ди­на, гол­ман Ба­ња­лу­ча­на ове го­ди­не је био нај­за­слу­жни­јих што је Бо­рац осво­јио Куп БиХ, дру­го мје­сто у Пре­ми­јер ли­ги БиХ и пла­си­ра­ли се у че­тврт­фи­на­ле Че­ленџ ку­па. Ово му је дру­го по­ја­вљи­ва­ње на ли­сти, јер је при­је 16 го­ди­на, у из­бо­ру за 2003. био пла­си­ран на де­се­то мје­сто.

- Пре­сре­ћан сам што сам у овим по­зним играч­ким го­ди­на­ма до­био, за ме­не, си­гур­но нај­ве­ће при­зна­ње у ка­ри­је­ри. Ово је на­гра­да за ду­го­го­ди­шњи рад и сва од­ри­ца­ња. Ово ни­је са­мо мо­је, већ и при­зна­ње за ци­је­ли клуб, али и ру­ко­мет у Ре­пу­бли­ци Срп­ској - на­гла­сио је Љу­би­шић.

На­гра­ду нај­бо­љем спор­ти­сти Ре­пу­бли­ке Срп­ске уру­чио је Стан­ко­вић ко­ји је пр­ви пут био у ова­квој уло­зи.

- Ка­ко смо од­лу­ку до­не­ли јед­но­гла­сно, ве­ру­јем да ни­смо по­гре­ши­ли. Би­ло је при­лич­но те­шко, али ми­слим да је од­лу­ка ис­прав­на. Ово је од­лич­но ис­ку­ство за ме­не, ма­ни­фе­ста­ци­ја је би­ла пре­ле­па и за­и­ста сам се ле­по осе­ћао. Ба­ња­лу­ка и Срп­ска су ми у ср­цу и из­у­зет­но сам по­ча­ство­ван што сам ове го­ди­не био на че­лу жи­ри­ја - ре­као је Стан­ко­вић.

Дру­го мје­сто на ли­сти де­сет нај­бо­љих за­у­зео је џу­ди­ста Ле­о­та­ра Игор Ђу­ри­ца, ко­ме је нај­ве­ћи успјех у го­ди­ни на из­ма­ку ти­ту­ла се­ни­ор­ског пр­ва­ка Бал­ка­на. На тре­ће мје­сто пла­си­рао се пли­вач "22. апри­ла" Ми­хај­ло Че­пр­ка­ло, ко­ји је то­ком ове го­ди­не ис­пли­вао дви­је Б нор­ме за Олим­пиј­ске игре у То­ки­ју у ди­сци­пли­на­ма 100 ме­та­ра сло­бод­но  и 100 ме­та­ра дел­фин, те има ре­ал­не шан­се да се по­сли­је Олим­пиј­ских ига­ра у Ри­ју на­ђе и ме­ђу пут­ни­ци­ма за То­кио. Иза њих су се пла­си­ра­ли: од­бој­ка­ши­ца Би­мал Је­дин­ства из Брч­ког Јо­ва­на Би­бер­џић, ски­јаш Ја­хо­ри­не Мар­ко Шљи­вић, атле­ти­чар­ка Пр­ња­во­ра Је­ле­на Га­јић, ко­шар­каш Иго­кее Да­ли­бор Илић, фуд­ба­лер Рад­ни­ка Вла­ди­мир Бра­до­њић, бок­сер Рад­ни­ка Ра­ден­ко То­мић и ка­ра­ти­ста Пан­те­ра плус Лу­ка Ви­до­вић.

Осим на­гра­да за де­сет нај­бо­љих до­ди­је­ље­на су при­зна­ња и пла­ке­те у још 11 ка­те­го­ри­ја. Нај­бо­љи спор­ти­ста из Ре­пу­бли­ке Срп­ске дру­гу го­ди­ну за­ре­дом је нај­бо­ља од­бој­ка­ши­ца Евро­пе Ти­ја­на Бо­шко­вић. Она је ове го­ди­не за­јед­но са ре­пре­зен­та­ци­јом Ср­би­је осво­ји­ла ти­ту­лу пр­ва­ке Евро­пе у Тур­ској. При­зна­ње за тре­не­ра го­ди­не у Ре­пу­бли­ци Срп­ској до­био је тре­нер џу­до клу­бо­ва Ран­до­ри и Цр­ве­на зве­зда Љу­би­ша Мај­дов, ко­ји је нај­за­слу­жни­ји за успје­хе си­на Не­ма­ње, ко­ји је ове го­ди­не био тре­ћи на Свјет­ском пр­вен­ству,  при­је три да­на ис­пу­нио је нор­му за Олим­пиј­ске игре у То­ки­ју 2020. го­ди­не. При­зна­ње за нај­бо­ље ам­ба­са­до­ре спор­та Ре­пу­бли­ке Срп­ске до­би­ли су се­лек­тор од­бој­ка­шке ре­пре­зен­та­ци­је Цр­не Го­ре Вељ­ко Ба­шић и фуд­ба­лер Цр­ве­не зве­зде Мар­ко Ма­рин.

Пла­ке­ту за спе­ци­јал­не и па­ра­лел­не ве­зе Ре­пу­бли­ке Срп­ске и Ср­би­је ове го­ди­не до­би­ли су пред­сјед­ник струч­ног жирија Де­јан Стан­ко­вић, до­ско­ра­шњи по­моћ­ник ми­ни­стра за по­ро­ди­цу, омла­ди­ну и спорт РС Дра­ган Ја­ћи­мо­вић, те Од­бој­ка­шки са­вез РС и Од­бој­ка­шки са­вез Ср­би­је. При­зна­ње за из­у­зет­на до­стиг­ну­ћа у па­ра­о­лим­пиј­ском спор­ту до­био је члан Ко­шар­ка­шког клу­ба ин­ва­ли­да Вр­бас Дра­жен Дув­њак, ко­ји је са Ба­ња­лу­ча­ни­ма ви­ше­стру­ки шам­пи­он РС и БиХ, те ап­со­лут­ни вла­дар НЛБ ли­ге, а све за­па­же­ни­је успје­хе по­сти­же и на ме­ђу­на­род­ној сце­ни. Пла­ке­та за ду­го­го­ди­шњи до­при­нос раз­во­ју спор­та до­би­ли су Жељ­ко Пе­тро­вић и Рат­ко Ра­до­ва­но­вић, љу­ди ко­ји су у атле­ти­ци, од­но­сно фуд­ба­лу, оста­ви­ли не­из­бри­сив траг. На­гра­ду пу­бли­ке до­би­ла је чла­ни­ца Спорт­ског са­ве­за Ме­Не­Ра­Ли Ми­ла­да Елез, ко­ја је на Свјет­ском пр­вен­ству за осо­бе са ин­ва­ли­ди­те­том у Абу Да­би­ју осво­ји­ла сре­бр­ну и брон­за­ну ме­да­љу у сто­ном те­ни­су.

Пла­ке­та за спорт­ски по­ду­хват го­ди­не при­па­ла је Ха­ри­су Еми­но­ви­ћу, мом­ку ко­ји се без про­бле­ма но­си и не­ри­јет­ко по­бје­ђу­је пот­пу­но здра­ве сто­но­те­ни­се­ре. У кон­ку­рен­ци­ји спор­ти­ста са ин­ва­ли­ди­те­том на до­ма­ћим те­ре­ни­ма ни­је му би­ло рав­ног, а са ко­ле­га­ма из Сто­но­те­ни­ског клу­ба ин­ва­лида Вр­бас оки­тио се злат­ном ме­да­љом на так­ми­че­њу у Фин­ској.

Пла­ке­та пост­хум­но уру­че­на је по­ро­ди­ци пр­вог ИХФ су­ди­је у БиХ Ду­ша­на Вр­хов­ца, а ме­диј­ски парт­нер "Гла­са Срп­ске" на овој ма­ни­фе­ста­ци­ји Ра­дио-те­ле­ви­зи­ја Ре­пу­бли­ке Срп­ске као нај­бо­љу спорт­ску ма­ни­фе­ста­ци­ју у про­те­клој го­ди­ни ода­брао је Ме­ђу­на­род­ну би­ци­кли­стич­ку тр­ку Бе­о­град - Ба­ња­лу­ка.

Де­сет нај­бо­љих

 

1. Бо­јан Љу­би­шић 

 Љу­би­шић је про­те­кле се­зо­не осво­јио Куп БиХ, те са Бо­рац м:телом играо фи­на­ле пр­вен­ства, док су Ба­ња­лу­ча­ни пр­ви пут по­сли­је ра­та до­че­ка­ли про­ље­ће у Евро­пи, сти­гав­ши до че­тврт­фи­на­ла Че­ленџ ку­па. Про­гла­шен је за нај­бо­љег игра­ча Пре­ми­јер ли­ге, а нај­за­слу­жни­ји је по­је­ди­нац што је Бо­рац осво­јио Куп и имао за­па­же­не ре­зул­та­те на ме­ђу­на­род­ној сце­ни. Иако је у зре­лим го­ди­на­ма и ове се­зо­не је по­нај­бо­љи члан "цр­ве­но-пла­вих".

2. Игор Ђу­ри­ца

Иако је по го­ди­на­ма још на пре­ла­зу из­ме­ђу ју­ни­о­ра и се­ни­о­ра, Ђу­ри­ца се од­лич­но но­сио са мно­го ста­ри­јим од се­бе. Члан Џу­до клу­ба Ле­о­тар шам­пи­он је Бал­ка­на у се­ни­ор­ској кон­ку­рен­ци­ји, по­је­ди­нач­но и екип­но. Шам­пи­он је и БиХ и осва­јач пр­вог мје­ста на пр­вен­ству БиХ у мла­ђим се­ни­о­ри­ма. Осво­јио је тре­ће мје­сто на првенству Бал­ка­на за ју­ни­о­ре, као и на пр­вен­ству РС за се­ни­о­ре.

3. Ми­хај­ло Че­пр­ка­ло

Пли­вач 22. апри­ла из Ба­ња­лу­ке то­ком ове го­ди­не ис­пли­вао је дви­је Б нор­ме за Олим­пиј­ске игре у То­ки­ју у ди­сци­пли­на­ма 100 ме­та­ра сло­бод­но 49.99 и 100 ме­та­ра дел­фин 53.52 се­кун­де, па има ре­ал­не шан­се да се по­сли­је Олим­пиј­ских ига­ра у Ри­ју на­ђе и ме­ђу пут­ни­ци­ма за То­кио. На СП у Гванг­џуу осво­јио је 30. мје­сто. Пр­ви је пли­вач из БиХ ко­ји је 100 сло­бод­но ис­пли­вао за ма­ње од 50 се­кун­ди.

4. Јо­ва­на Би­бер­џић 

Ро­ђе­на Тре­бињ­ка од 2017. го­ди­не но­си дрес Би­мал Је­дин­ства са ко­јим је осво­ји­ла дви­је ду­пле кру­не у ни­зу. Са Бр­чан­ка­ма је уче­ство­ва­ла у ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма за Ли­гу шам­пи­о­на, а ове го­ди­не, још је у кон­ку­рен­ци­ји у ЦЕВ ку­пу. Је­дин­ство по­сти­же од­лич­не ре­зул­та­те у но­во­фор­ми­ра­ној сред­ње­е­вроп­ској МЕВ­ЗА ли­ги. Члан је жен­ске ре­пре­зен­та­ци­је БиХ, а про­гла­ше­на је за нај­бо­љу од­бој­ка­ши­цу РС за 2019. го­ди­ну.

5. Мар­ко Шљи­вић

Нај­бо­ље је ран­ги­ра­ни ски­јаш из Ре­пу­бли­ке Срп­ске. Ове го­ди­не на­сту­пао је на Свјет­ском пр­вен­ству у Ореу, спе­ци­ја­ли­ста је за тех­нич­ке ди­сци­пли­не, сла­лом и ве­ле­сла­лом. Мно­го пу­та пео се на по­ди­јум на тр­ка­ма у БиХ и окру­же­њу, док је на Свјет­ском пр­вен­ству за­у­зео 22. мје­сто у сла­ло­му у ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма. Тре­нут­но је 307. ски­јаш на сви­је­ту и вје­ру­је да ће уче­ство­ва­ти на на­ред­ним ЗОИ у Ки­ни 2022. го­ди­не.

6. Је­ле­на Га­јић

То­ком ове го­ди­не по­пра­ви­ла је лич­ни ре­корд за ско­ро пет се­кун­ди на 800 ме­та­ра, а кру­ну на од­лич­ну се­зо­ну ста­ви­ла је у Бу­гар­ској на пр­вен­ству Бал­ка­на на ко­јем је за­у­зе­ла дру­го мје­сто. Че­твр­та је би­ла на дво­ран­ском пр­вен­ству Бал­ка­на, а упи­са­ла је не­ко­ли­ко по­бје­да на ме­ђу­на­род­ним ми­тин­зи­ма, те по­твр­ди­ла до­ми­на­ци­ју на до­ма­ћим ста­за­ма, јер је шам­пи­он­ка РС и БиХ на 400 и 800 ме­та­ра.

7. Да­ли­бор Илић

Је­дан од нај­та­лен­то­ва­ни­јих ко­шар­ка­ша на овим про­сто­ри­ма осва­јач је Ку­па БиХ са ко­шар­ка­ши­ма Иго­кее са ко­јом игра и АБА ли­гу. Иако је већ тре­ћу се­зо­ну ме­ђу се­ни­о­ри­ма, по­мо­гао је ју­ни­о­ри­ма Иго­кее да стиг­ну до тре­ћег мје­ста у АБА ли­ги. Ка­пи­тен је У19 ре­пре­зен­та­ци­је Ср­би­је, а био је и уче­сник НБА кам­па "Ко­шар­ка без гра­ни­ца" то­ком ол-стар ви­кен­да НБА ли­ге 2018. го­ди­не.

8. Вла­ди­мир Бра­до­њић

Је­дан од нај­бо­љих фуд­ба­ле­ра Рад­ни­ка про­шле и ове се­зо­не до­при­нио је да Би­је­љин­ци по дру­ги пут у исто­ри­ји стиг­ну до ме­ђу­на­род­не сце­не. Са Рад­ни­ком је играо ква­ли­фи­ка­ци­је за Ли­гу Евро­пе, али је Спар­так из Тр­на­ве био бо­љи по­сли­је из­во­ђе­ња пе­на­ла. Во­дио је свој клуб до тро­фе­ја у Ку­пу РС. Игра­ма је скре­нуо па­жњу мно­го ве­ћих клу­бо­ва и тре­ба оче­ки­ва­ти да мо­жда већ на зи­му пре­ђе у неки од њих.

9. Ра­ден­ко То­мић

Ка­пи­тен је Бок­сер­ског клу­ба Рад­ник, ак­ту­ел­ног пр­ва­ка Пре­ми­јер ли­ге БиХ. Тро­стру­ки је уза­стоп­ни шам­пи­он БиХ и уче­сник ви­ше ме­ђу­на­род­них так­ми­че­ња од ко­јих се ове го­ди­не из­два­ја­ју Европ­ске игре и Бал­кан­ско пр­вен­ство. Оства­рио је пла­сман у ква­ли­фи­ка­ци­је за Олим­пиј­ске игре у То­ки­ју. Ове го­ди­не не­ма по­ра­за на до­ма­ћим рин­го­ви­ма, а осво­јио је и дру­го мје­сто на Евро ку­пу то­ком 2019. го­ди­не.

10. Лу­ка Ву­ко­вић

Члан Ка­ра­те клу­ба Пан­те­ри плус овим спор­том се ба­ви већ 14 го­ди­на, но­си­лац је цр­ног по­ја­са 1. дан. Нај­зна­чај­ни­ји ре­зул­тат му је сре­бро на пр­вен­ству Бал­ка­на за се­ни­о­ре у Чач­ку, а на­сту­пио је и на се­ни­ор­ском ЕП. Осво­јио је пе­то мје­сто на пр­вен­ству БиХ, шам­пи­он је Ре­пу­бли­ке Срп­ске, док је брон­зе осво­јио на Свјет­ском ку­пу у Ума­гу и пр­вен­ству Ме­ди­те­ра­на за мла­ђе се­ни­о­ре.

На­гра­де перспективнима

Као и сва­ке го­ди­не у скло­пу за­вр­шне ма­ни­фе­ста­ци­је Из­бо­ра де­сет нај­бо­љих спор­ти­ста Ре­пу­бли­ке Срп­ске Ми­ни­стар­ство по­ро­ди­це, омла­ди­не и спор­та уру­чи­ло је при­зна­ња за де­сет нај­пер­спек­тив­ни­јих спор­ти­ста и јед­ног спор­ти­сту са ин­ва­ли­ди­те­том. Ме­ђу пер­спек­тив­ни­ма на­шли су се: Јо­ван Ро­сић (атле­ти­ка), Ма­теј Ра­шић (стре­ља­штво), Сер­геј Пу­дар (кик-бокс), Ми­ли­јан Ко­вач (од­бој­ка), Ду­шан Мач­кић (ка­јак), Ни­ко­ла Ту­ра­ња­нин (фуд­бал), Мар­ко Ко­ва­чић (пли­ва­ње), Са­ра Пла­ка­ло­вић (ски­ја­ње), Ми­ла Пе­тро­вић (џу­до), Урош Ра­дан (ка­ра­те) и Сње­жа­на Џи­да (спор­ти­ста са ин­ва­ли­ди­те­том).

"Злат­но пе­ро Ли­мун Па­пић":  Кон­дић на­сли­је­дио Бо­жи­ћа

Но­ви­нар Ел­та те­ле­ви­зи­је Де­јан Кон­дић до­био је "Злат­но пе­ро Ли­мун Па­пић" при­зна­ње, ко­је се до­дје­љу­је нај­бо­љем спорт­ском но­ви­на­ру у про­те­клој го­ди­ни.

Ова на­гра­да но­си име по до­а­је­ну спорт­ског но­ви­нар­ства и пи­са­не ри­је­чи и јед­ном од уте­ме­љи­ва­ча ак­ци­је Из­бор де­сет нај­бо­љих спор­ти­ста Ли­му­ну Па­пи­ћу, ко­ји је свој рад­ни ви­јек про­вео као но­ви­нар и уред­ник у "Гла­су Срп­ске". На­гра­да је уте­ме­ље­на 2003. го­ди­не, а пр­ва је уру­че­на пост­хум­но по­ро­ди­ци Ли­му­на Па­пи­ћа. По­сли­је су при­зна­ње за нај­бо­љег спорт­ског но­ви­на­ра до­би­ја­ли Жељ­ко Ти­ца 2004. го­ди­не, Бра­не Ра­ду­ло­вић 2005, Слав­ко Ба­са­ра 2006, Дра­ган Но­ва­ко­вић 2007, Дра­ган Па­јић 2008, Дар­ко Дра­ги­че­вић 2009, Си­ни­ша Тр­ку­ља 2010, Не­ма­ња Ба­бић 2011, Ма­ја Пре­дра­го­вић 2012, Зо­ран Пр­ња­то­вић 2013, Јо­ва­на Кец­ман 2014, То­мо Ма­рић 2015, Си­ни­ша Ко­та­раш 2016, Ан­дреј Кне­же­вић 2017 и Бо­јан Бо­жић 2018. го­ди­не.

- Ве­ли­ка је част и оба­ве­за до­би­ти при­зна­ње за нај­бо­љег спорт­ског но­ви­на­ра, по­го­то­во што оно но­си име по ле­ген­дар­ном спорт­ском но­ви­на­ру. Искре­но ни­сам оче­ки­вао на­гра­ду и за­то од ср­ца за­хва­љу­јем "Гла­су Срп­ске" и жи­ри­ју ко­ји је од­лу­чио да бу­дем до­бит­них овог пре­сти­жног при­зна­ња - на­гла­сио је Кон­дић.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана