Обнав­ља се по­сље­дња цар­ска па­ла­та Ни­ко­ла­ја Дру­гог

Agencije
Обнав­ља се по­сље­дња цар­ска па­ла­та Ни­ко­ла­ја Дру­гог

Але­ксан­дро­ва па­ла­та, по­сље­дњи дом рус­ког ца­ра Ни­ко­ла­ја Другог и ње­го­ве по­ро­ди­це прије не­го су стрије­ља­ни по­но­во ће би­ти отво­ре­на за ја­вност сље­дећег ље­та, на­кон обно­ве врије­дне ви­ше ми­ли­она до­ла­ра, обја­ви­ле су рус­ке влас­ти.

Ова па­ла­та је међу нај­бо­љим ра­до­ви­ма ита­ли­јан­ског ар­хи­те­кте Ђа­ко­ма Ква­рен­гиа, из­грађена је кра­јем 18. вије­ка за ца­ра Але­ксан­дра Првог, а 1905. пос­та­ла је стал­на ре­зи­ден­ци­ја по­сље­дњег рус­ког ца­ра.

Смје­ште­на је на ру­бу бив­ше цар­ске прес­то­ни­це Сан­кт Пе­тер­бур­га, а обно­ва је почела 2012. За ја­вност је по­тпу­но за­тво­ре­на по­слије три го­ди­не.

"Прве прос­то­ри­је ко­је ће опет би­ти отво­ре­не за ја­вност су со­бе ца­ра и ца­ри­це и цар­ско ку­па­ти­ло ди­зај­ни­ра­но у ма­вар­ском сти­лу. Але­ксан­дро­ва па­ла­та по­се­бно је мјес­то", каже Ол­га Та­ра­тја­но­ва, ди­ре­ктор­ка му­зе­ја у Цар­ском се­лу и објаш­ња­ва да је из­грађена ис­кључиво за при­ва­тни живот цар­ске по­ро­ди­це.

За ра­зли­ку од дру­гих па­ла­та, у Цар­ском се­лу гдје су би­ли ље­тњи­ков­ци Ро­ма­но­вић, Але­ксан­дро­ву па­ла­ту ни­су уни­шти­ли на­цис­тички вој­ни­ци то­ком Дру­гог свјет­ског ра­та. Служила им је као вој­но за­по­вје­дниш­тво и за­твор.

У дво­ри­шту је би­ло гро­бље Ш-ова­ца. Из ове су па­ла­те цар Ни­ко­лај и ње­го­ва по­ро­ди­ца про­те­ра­ни у То­бол­ск у Си­би­ру у ав­гус­ту 1917. го­ди­не. Ка­сни­је су сви одве­де­ни у Ја­ке­те­рин­бург где су их по­гу­би­ли бољ­ше­ви­ци.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана