Ален Ше­ра­нић за “Глас Српске”: Крај ће би­ти кад ме пре­ста­ну пи­та­ти ка­ква је епи­де­ми­олошка си­ту­а­ци­ја

Ве­дра­на Ку­ла­га Си­мић
Foto: Велибор Трипић

По­сло­ви­ца ка­же да је ла­ко би­ти ге­не­рал по­сли­је бит­ке, али је бит­но и да ге­не­ра­ли по­сли­је бит­ке на­у­че лек­ци­је. Ка­да тр­чи­мо ма­ра­тон, кон­ди­ци­ја нам је по­треб­на, а у епи­де­ми­о­ло­шком ма­ра­то­ну вак­ци­на­ци­ја је та ко­ја по­ди­же кон­ди­ци­ју на­шег иму­но­ло­шког си­сте­ма, ка­же за “Глас Срп­ске” ми­ни­стар здра­вља и со­ци­јал­не за­шти­те Ре­пу­бли­ке Срп­ске Ален Ше­ра­нић.

Од пр­вог по­твр­ђе­ног слу­ча­ја ин­фек­ци­је ви­ру­сом ко­ро­на у Срп­ској про­шле су пу­не дви­је го­ди­не. Ше­ра­нић не кри­је да је као чо­вјек, као и сви, умо­ран од пан­де­ми­је ко­ја је уни­је­ла про­мје­не у на­шим при­ват­ним и по­слов­ним жи­во­ти­ма, али на­гла­ша­ва да, као ми­ни­стар, не­ма пра­во на умор.

- Ни­смо ни ста­ли са по­сло­ви­ма ко­је смо ра­ди­ли све ово ври­је­ме иако су нас пан­де­миј­ске ак­тив­но­сти ма­ло по­мје­ри­ле од смје­ра у ко­јем смо хтје­ли да иде­мо. Ипак, тре­нут­но сми­ри­ва­ње епи­де­ми­о­ло­шке си­ту­а­ци­је да­ло нам је мо­гућ­ност да се вра­ти­мо на тај смјер и при­пре­ма­мо за­кон­ске ства­ри ко­је смо и на­ја­ви­ли по­чет­ком ман­да­та. Ра­ди се о из­мје­на­ма си­стем­ских за­ко­на у обла­сти здрав­стве­не за­шти­те, а ми­слим да смо кроз ове три го­ди­не кроз дио ре­со­ра ко­ји је имао ма­ло ма­ње при­ти­ска, а ипак је имао, а то је со­ци­јал­на за­шти­та, ра­ди­ли на уна­пре­ђе­њу пра­ва из обла­сти дје­чи­је, али и со­ци­јал­не за­шти­те - ка­зао је Ше­ра­нић.

ГЛАС: Да ли би­сте учи­ни­ли не­што дру­га­чи­је да мо­же­те да вра­ти­те ври­је­ме?

ШЕ­РА­НИЋ: Ме­ди­ји и јав­ност су би­ли свје­сни да су ин­фор­ма­ци­је до­ла­зи­ле по­сље­дич­но од на­уч­не струч­не јав­но­сти и ко­ле­га из здрав­стве­них уста­но­ва у Срп­ској. Би­ло је при­мјед­би и свјет­ске јав­но­сти, од­но­сно пи­та­ња као што су “за­што се че­ка” или “за­што се не­ке од­лу­ке не до­но­се”, али јед­но­став­но, не­ка­да су по­треб­не ре­ле­вант­не чи­ње­ни­це. Ме­ди­ци­на је за­сно­ва­на на до­ка­зи­ма и на тој ба­зи до­но­си­те од­лу­ке и ре­а­гу­је­те. Не­ка­да и на ба­зи ис­ку­ства је мо­гу­ће до­но­си­ти од­лу­ке и пред­у­при­је­ди­ти не­ке ства­ри. Свје­сни смо вје­ро­ват­но да је би­ло и од­ре­ђе­них гре­ша­ка у том ци­је­лом хо­ду, али од­лу­ке смо до­но­си­ли тре­нут­но. Би­ло је ва­жно не­ка­да хит­но дје­ло­ва­ти и до­ни­је­ти од­лу­ку, а он­да, сход­но си­ту­а­ци­ји, да­ље при­ла­го­ђа­ва­ти и ра­ди­ти нај­бо­ље мо­гу­ће. Бит­но је да на­у­чи­мо лек­ци­је из све­га ово­га, не са­мо у РС и ми­ни­стар­ству ко­је во­дим не­го гло­бал­но на кон­цеп­ту од­го­во­ра на кри­зне си­ту­а­ци­је ка­да су у пи­та­њу за­ра­зне бо­ле­сти. Али мо­жда је олак­ша­ва­ју­ћа окол­ност би­ла и то што сам епи­де­ми­о­лог, што сам по­звао љу­де из стру­ке те смо мо­гли као тим лак­ше да ко­му­ни­ци­ра­мо и лак­ше до­но­си­мо од­лу­ке. Ми­слим да је то пре­по­зна­ла и јав­ност и дра­го ми је због то­га. 

ГЛАС: Ка­же­те да је тре­нут­но по­вољ­ни­ја епи­де­ми­о­ло­шка си­ту­а­ци­ја, а јед­ном при­ли­ком сте ре­кли да пред на­ма ни­је тр­ка на сто ме­та­ра, већ ма­ра­тон. Да ли смо при кра­ју?

ШЕ­РА­НИЋ: На кра­ју овог епи­де­ми­о­ло­шког ма­ра­то­на ће­мо би­ти он­да ка­да ме не бу­де­те пи­та­ли ка­ква је епи­де­ми­о­ло­шка си­ту­а­ци­ја. С дру­ге стра­не, кад го­во­ри­мо о ма­ра­то­ну, тре­ба нам кон­ди­ци­ја, а у епи­де­ми­о­ло­шком ма­ра­то­ну вак­ци­на­ци­ја је та ко­ја по­ди­же кон­ди­ци­ју на­шег иму­но­ло­шког си­сте­ма. То је кључ­ни од­го­вор. Без те кон­ди­ци­је ко­ју сва­ки гра­ђа­нин мо­ра да има и да о том пи­та­њу до­но­си од­лу­ку за се­бе је ве­о­ма те­шко тр­ча­ти ци­је­ли ма­ра­тон. Још ће он по­тра­ја­ти, не у ин­тен­зи­­те­ту ка­кав смо гле­да­ли при­је го­ди­ну, али сва­ка епи­де­ми­ја има свој по­че­так, вр­ху­нац и крај, да не ка­жем сво­је ре­по­ве. На­дам се искре­но да су ово ти ре­по­ви, али ни ту не тре­ба да се опу­шта­мо. Струч­на и на­уч­на јав­ност је ту да пра­ти чи­ње­ни­це, од­но­сно да пре­по­ру­чу­је оно што ми­сли да је по­треб­но.

ГЛАС: Од­ре­ђе­не мје­ре су још на сна­зи. До ка­да ће­мо се “дру­жи­ти” са ма­ска­ма?

ШЕ­РА­НИЋ: Ма­ска је би­ла пр­ва мје­ра и она ће би­ти по­сљед­ња мје­ра јер је нај­е­фи­ка­сни­ја и нај­јеф­ти­ни­ја. Ма­ске ће би­ти ту још не­ко ври­је­ме. Че­сто ме пи­та­ју: “Па, кад ми за­вр­ша­ва­мо са ма­ска­ма”. Ако се ова­ква си­ту­а­ци­ја на­ста­ви, раз­ма­тра се оп­ци­ја уки­да­ња ма­ски у за­тво­ре­ним јав­ним про­сто­ри­ма, али ће­мо у мар­ту раз­мо­три­ти све де­таљ­ни­је јер је то по­сљед­њи мје­сец пе­ри­о­да у се­зо­ни пре­но­са акут­них ре­спи­ра­тор­них ин­фек­ци­ја ко­ји тра­је од ок­то­бра. И због то­га на­ше мје­ре ва­же до 31. мар­та.

ГЛАС: Ра­ни­је се ис­ти­ца­ло да би ма­ске нај­ду­же мо­гле да бу­ду за­др­жа­не у здрав­стве­ним уста­но­ва­ма?

ШЕ­РА­НИЋ: Да, али не са­мо из раз­ло­га ви­ру­са ко­ро­на, ко­ји је­сте под­ста­као ци­је­лу ту при­чу, не­го због акут­них ре­спи­ра­тор­них ин­фек­ци­ја с об­зи­ром на то да бо­ле­сне осо­бе ту до­ла­зе и мо­гућ­ност пре­но­са ин­фек­ци­је са па­ци­јен­та на осо­бље уну­тар здрав­стве­не уста­но­ве, и обр­ну­то, је ин­тен­зи­ви­ра­ни­ја не­го што је то слу­чај на дру­гим мје­сти­ма. И то ће­мо раз­мо­три­ти и за­си­гур­но је да ће по­сто­ја­ти од­ре­ђе­ни пре­ла­зни пе­ри­од, при­је све­га да за­шти­ти­мо па­ци­јен­те ко­ји до­ла­зе због иму­но­ло­шких про­бле­ма, ма­лиг­них и хро­нич­них бо­ле­сти јер ре­спи­ра­тор­ни ви­ру­си код њих мо­гу да иза­зо­ву мно­го те­же кли­нич­ке сли­ке. 

ГЛАС: Да ли сте за­до­вољ­ни сте­пе­ном вак­ци­на­ци­је у Срп­ској?

ШЕ­РА­НИЋ: Као епи­де­ми­о­лог ни­сам за­до­во­љан јер је по­ка­за­но у бли­ском окру­же­њу и Евро­пи да про­цен­ти мо­гу би­ти да­ле­ко ви­ши и да су оне зе­мље ко­је су до­сти­гле те ци­фре мно­го при­је ор­га­ни­зо­ва­ле дру­штве­но-еко­ном­ски жи­вот. Ми­слим да смо ми, ка­да је ри­јеч о вак­ци­на­ци­ји, учи­ни­ли ве­ли­ке на­по­ре, а на­бав­ка­ма пр­вих вак­ци­на про­шле го­ди­не у БиХ по­ка­за­ли смо да здрав­стве­ни си­стем и Вла­да мо­гу аде­кват­но да од­го­во­ре иза­зо­ви­ма ове пан­де­ми­је. Пре­ма по­да­ци­ма, про­це­нат вак­ци­ни­са­них код нас је око 50 од­сто. Ја бих во­лио да је број­ ве­ћи, а ми сва­ка­ко на­ста­вља­мо да го­во­ри­мо о бе­не­фи­ти­ма са­ме вак­ци­на­ци­је и по­зи­вам на­ше гра­ђа­не да, ако има­ју би­ло ка­кве сум­ње, ин­фор­ма­ци­је тра­же на ре­ле­вант­ним мје­сти­ма. Не сми­је­мо до­зво­ли­ти да им при­че о вак­ци­на­ци­ји про­тив ко­ро­не ути­чу на оба­ве­зну и дру­гу вр­сту вак­ци­на­ци­је. Ту ми­слим на ону си­стем­ску ка­да го­во­ри­мо о вак­ци­на­ци­ји дје­це јер је то ве­о­ма ва­жно због мо­гу­ће по­ја­ве оних дје­чи­јих бо­ле­сти, а ко­је смо ра­ни­јом ак­тив­ном вак­ци­на­ци­јом успје­ли су­зби­ти.

Без те кон­ди­ци­је ко­ју сва­ки гра­ђа­нин мо­ра да има, и да о том пи­та­њу до­но­си од­лу­ку за се­бе, је ве­о­ма те­шко тр­ча­ти ци­је­ли овај ма­ра­тон. Још ће он по­тра­ја­ти, не у ин­тен­зи­те­ту ка­кав смо гле­да­ли при­је го­ди­ну или дви­је, али сва­ка епи­де­ми­ја има свој по­че­так, вр­ху­нац и крај, да не ка­жем сво­је ре­по­ве. На­дам се искре­но да су ово ти ре­по­ви, по­ру­чио Ше­ра­нић

ГЛАС: Има­ју­ћи у ви­ду да ви­рус ко­ро­на тре­нут­но, ако гле­да­мо број­еве, сла­би, да ли ће то ути­ца­ти и на про­це­нат вак­ци­на­ци­је?

ШЕ­РА­НИЋ: Већ смо ви­дје­ли да се по­је­ди­ни љу­ди вак­ци­ни­шу јер без то­га не мо­гу да пу­ту­ју, дру­ги јер зна­ју ко­ји је ри­зик ко­ји до­но­си не­вак­ци­на­ци­ја ако су прет­ход­но, ре­ци­мо, здрав­стве­но угро­же­ни, а има и оних ко­ји се ствар­но вак­ци­ни­шу јер зна­ју до­бро­би­ти. Ге­не­рал­но, гле­да­ју­ћи ка­ко се ства­ри кре­ћу у ве­зи са вак­ци­ном и да ће вје­ро­ват­но пре­ћи у вак­ци­ну се­зон­ског ка­рак­те­ра ко­ја ће но­си­ти пре­по­ру­ку за по­је­ди­не циљ­не гру­пе, као што је слу­чај са оном про­тив гри­па, вје­ро­ват­но ће тим ка­те­го­ри­ја­ма би­ти то пре­по­ру­че­но и вје­ро­ват­но ћемо има­ти си­ту­а­ци­ју у ко­јој ће по­је­ди­ни, с на­мје­ром да за­шти­те здра­вље, хтје­ти да се вак­ци­ни­шу. При­пре­ма­мо из­мје­не и до­пу­не за­ко­на о за­шти­ти ста­нов­ни­штва од за­ра­зних бо­ле­сти гдје ће и за­кон­ски би­ти уокви­ре­на вак­ци­на­ци­ја про­тив ви­ру­са ко­ро­на. Има­ли смо, по том истом за­ко­ну, упо­ри­ште то­ком ван­ред­не си­ту­а­ци­је, али с об­зи­ром на то да ће то вје­ро­ват­но пре­ћи у ре­дов­но ста­ње, мо­ра би­ти та­ко и пла­ни­ра­но.   

ГЛАС: Мно­ги се упра­во пи­та­ју до ка­да ће­мо се вак­ци­ни­са­ти, ко­ли­ко ће би­ти до­за, или ће би­ти стандардна вак­ци­на на го­ди­шњем ни­воу?

ШЕ­РА­НИЋ: Вје­ро­ват­но да ће то оти­ћи у прав­цу се­зон­ске вак­ци­не. Још се, са аспек­та про­из­вод­ње, гле­да на­чин ка­ко при­сту­пи­ти про­из­вод­њи и вак­ци­ни ко­ја ће у јед­ној до­зи мо­ћи од­го­во­ри­ти због ви­ђе­не по­тент­но­сти у му­ти­ра­њу ви­ру­са. Не тре­ба раз­ми­шља­ти о бро­ју до­за. Оно што је раз­лог да се раз­ми­шља о то­ме су мје­ре ко­је су, опет због пу­то­ва­ња, до­но­си­ле не­ке зе­мље па се кре­ну­ло бро­ја­ти ко­ја је то до­за ко­ја во­ди на мо­ре, а ко­ја у по­сје­ту Ај­фе­ло­вом тор­њу. Тре­ба иму­ни­за­ци­ју схва­ти­ти на пот­пу­но дру­га­чи­ји на­чин, а то је да се раз­ми­шља о бе­не­фи­ти­ма ко­је до­би­ја­ју по­је­дин­ци и дру­штво. 

ГЛАС: Мо­же ли ру­ско-укра­јин­ски су­коб ути­ца­ти на на­бав­ку вак­ци­на, при­је све­га “спут­њи­ка”?

ШЕ­РА­НИЋ: Ова­кве геополитичке ства­ри ути­чу на све, та­ко ће ути­ца­ти и на тр­жи­ште ли­је­ко­ва те на­бав­ку вак­ци­на. У овом тре­нут­ку има­мо од­ре­ђе­не ко­ли­чи­не “си­но­фарм” вак­ци­не са ро­ком тра­ја­ња до 2023, као и до­зе дру­гих вак­ци­на ко­је мо­же­мо ко­ри­сти­ти у на­ред­ном пе­ри­о­ду. При­пре­ма­мо те­рен за све што ће нам би­ти по­треб­но.

ГЛАС: Шта је све по­ка­за­ла пан­де­ми­ја? Ко­је су сла­бо­сти здрав­стве­ног си­сте­ма, а евен­ту­ал­но и пред­но­сти иза­шле на ви­дје­ло?

ШЕ­РА­НИЋ: Сва­ка кри­за пред­ста­вља иза­зов и од­ре­ђе­но огле­да­ло оно­га што има­те на те­ре­ну. За­до­во­љан сам од­го­во­ром здрав­стве­ног си­сте­ма, али је си­гур­но у од­ре­ђе­ним мо­мен­ти­ма би­ло не­за­до­вољ­ства код гра­ђа­на. Мо­ра се зна­ти да, као што смо ми жи­вје­ли у на­шој зо­ни не­ком­фо­ра, и здрав­ство је ра­ди­ло у пот­пу­но из­ми­је­ње­ним окол­но­сти­ма гдје су по­сто­ја­ла стал­но два ци­ља - да за­шти­ти­те здра­вље ста­нов­ни­штва и здрав­стве­ни си­стем. Ви­дје­ло се да је здрав­стве­ни си­стем флек­си­би­лан, да се ве­о­ма бр­зо ре­ор­га­ни­зу­је и да­је од­го­во­ре, а да­нас ја­ча­мо спе­ци­ја­ли­за­ци­је из обла­сти епи­де­ми­о­ло­ги­је и кли­нич­ке ми­кро­би­о­ло­ги­је. У сва­ком слу­ча­ју, до­бро смо од­го­во­ри­ли.

ГЛАС: Не­ка­ко уви­јек, ка­да је ри­јеч о здрав­стве­ном си­сте­му, у пр­ви план из­би­ја не­по­вје­ре­ње гра­ђа­на и не­за­до­вољ­ство услу­га­ма, ље­ка­ри­ма, а че­сто се чу­је и да не­ма од­ре­ђе­них ли­је­ко­ва. Шта је раз­лог то­ме?

ШЕ­РА­НИЋ: Свје­стан сам те чи­ње­ни­це да се у јав­но­сти углав­ном по­ја­вљу­ју те ин­фор­ма­ци­је, али сви мо­ра­мо би­ти свје­сни чи­ње­ни­це да се не ја­вља­ју они ко­ји бу­ду из­ли­је­че­ни. Ра­зу­ми­јем по­тре­бу љу­ди, а ми сва­ку ин­фор­ма­ци­ју ко­ја до­ђе до нас про­вје­ри­мо и гле­да­мо ка­ко да пре­вен­тив­но ре­а­гу­је­мо ка­ко се исте не би по­но­ви­ле. Ипак, што се ти­че здрав­стве­ног си­сте­ма, по­ка­за­ли смо да стал­но ула­же­мо, при­је све­га у про­стор­не ка­па­ци­те­те и са­му опре­му. У овом мо­мен­ту има­мо ак­тив­них че­ти­ри, пет “гра­ди­ли­шта”, а у зад­ње три го­ди­не на­ба­ви­ли смо ви­ше од 45 са­ни­тет­ских во­зи­ла за на­ше уста­но­ве, али и да­ље тре­ба да ра­ди­мо на уна­пре­ђе­њу еко­ном­ско-со­ци­јал­ног ста­ту­са рад­ни­ка у здрав­ству. Би­ло је из­мје­на и ци­је­не ра­да те по­ве­ћа­ња пла­та, али то не тре­ба да бу­де крај. Та­ко да се ства­ри по­мје­ра­ју.

ГЛАС: Да ли ће­мо до­ћи до “ко­вид” па­со­ша? Хо­ће ли би­ти до­го­во­ра на ни­воу БиХ?

ШЕ­РА­НИЋ: Ре­пу­бли­ка Срп­ска је од по­чет­ка зах­ти­је­ва­ла да мје­сто из­да­ва­ња “ко­вид” сер­ти­фи­ка­та бу­де здрав­стве­на уста­но­ва и да то мо­ра би­ти ба­зи­ра­но на по­да­ци­ма ко­ји оста­ју у Срп­ској. У скла­ду са на­шим за­ко­ном, не мо­же­мо ни­ко­ме да усту­па­мо те по­дат­ке јер лич­ни по­да­ци оста­ју на мје­сту гдје се ге­не­ри­шу. То смо уса­гла­си­ли на по­сљед­њој кон­фе­рен­ци­ји ми­ни­ста­ра, гдје су ту од­лу­ку по­др­жа­ле и ко­ле­ге из ФБиХ јер и они има­ју исти став.

Ис­тра­жни по­ступ­ци

ГЛАС: У пан­де­ми­ји је би­ло ма­ни­пу­ла­ци­ја у ве­зи са на­бав­ком за­штит­не и дру­ге опре­ме?

ШЕ­РА­НИЋ: То је ствар ко­ја је у над­ле­жно­сти ис­тра­жних ор­га­на и су­до­ва. Ако бу­де утвр­ђе­на од­го­вор­ност, на ба­зи то­га тре­ба и до­но­си­ти од­лу­ке.

Ан­ти­ти­је­ла

ГЛАС: Мно­ге је из­не­на­дио по­да­так да око 95 од­сто ста­нов­ни­ка Срп­ске има ан­ти­ти­је­ла.

ШЕ­РА­НИЋ: До­бро је да има­мо те по­дат­ке, као и ис­тра­жи­вач­ке ка­па­ци­те­те на на­шим фа­кул­те­ти­ма ко­ји су то пре­ли­ми­нар­но ис­тра­жи­ва­ње ура­ди­ли са Ин­сти­ту­том. Тре­ба ура­ди­ти ду­бин­ску ана­ли­зу тог ис­тра­жи­ва­ња. О то­ме сам већ раз­го­ва­рао са де­ка­ни­ма фа­кул­те­та ка­ко би до­би­ли ја­сни­је смјер­ни­це за по­је­ди­не ка­те­го­ри­је и ви­дје­ти шта се мо­же да­ље, на ба­зи тог ис­тра­жи­ва­ња, ра­ди­ти. Али ови по­да­ци ни­су не­што због че­га би тре­ба­ло да ски­не­мо ма­ске или да пре­ста­не­мо раз­ми­шља­ти о ри­зи­ци­ма.

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана