Кон­цер­том Ели­зе То­ме­ли­ни за­тво­рен фе­сти­вал "Је­се­ња со­на­та" у Ба­ња­лу­ци: Кла­си­ка ужи­ва­ње и ду­шев­на хра­на

Миланка Митрић
Кон­цер­том Ели­зе То­ме­ли­ни за­тво­рен фе­сти­вал "Је­се­ња со­на­та" у Ба­ња­лу­ци: Кла­си­ка ужи­ва­ње и ду­шев­на хра­на

БА­ЊА­ЛУ­КА - Да­ни је­се­ни у Ба­ња­лу­ци ла­га­но по­ста­ју и да­ни "Је­се­ње со­на­те", јед­ног ква­ли­тет­ног и вр­хун­ског му­зич­ког до­га­ђа­ја по­све­ће­ног кла­сич­ној му­зи­ци и сви­ма ко­ји ужи­ва­ју и на свој на­чин до­жи­вља­ва­ју зву­ке кла­си­ке, као хра­ну за ду­шу, као не­што див­но, уз­ви­ше­но и по­треб­но.

У по­сљед­њих не­ко­ли­ко да­на пу­бли­ка је мо­гла да ужи­ва у на­дах­ну­тим ком­по­зи­ци­ја­ма и још на­дах­ну­ти­јим из­во­ђе­њи­ма умјет­ни­ка ко­ји жи­ве за кла­си­ку и кроз кла­си­ку.

Ве­ли­чан­стве­ним кон­цер­том по­зна­те ита­ли­јан­ске пи­ја­нист­ки­ње Ели­зе То­ме­ли­ни у кон­церт­ној дво­ра­ни Бан­ског дво­ра Кул­тур­ног цен­тра за­тво­рен је 2. Ин­тер­на­ци­о­нал­ни фе­сти­вал му­зи­ке "Је­се­ња со­на­та".

На ре­пер­то­а­ру кон­цер­та на­шла су се дје­ла Фран­ца Ли­ста и Сер­ге­ја Рах­ма­њи­но­ва, а пу­бли­ка је има­ла при­ли­ку да при­су­ству­је јед­ном пре­див­ном му­зич­ком до­га­ђа­ју и да ужи­ва у ма­е­страл­ном из­во­ђе­њу ове вр­хун­ске умјет­ни­це. До­каз то­ме, иако ни­ка­кво до­ка­зи­ва­ње ова­квој умјет­ни­ци ни­је по­треб­но, је­сте и то што је пу­бли­ка апла­у­ди­ра­ла, те је То­ме­ли­ни­је­ва из­ве­ла још три ком­по­зи­ци­је ми­мо свог про­гра­ма.

Из­во­ђе­њем Ли­сто­вих Тран­сцен­ден­тал­них ети­да на те­ме Па­га­ни­ни­ја (у ори­ги­нал­ној вер­зи­ји из 1838. го­ди­не), То­ме­ли­ни­је­ва је при­је не­ко­ли­ко го­ди­на по­ста­ла пр­ва же­на ко­ја је то успје­ла, а 2017. го­ди­не сви­ра­ла је на кла­ви­ру на вр­ху Мон­те Ро­са, на 4.460 ме­та­ра над­мор­ске ви­си­не.

Дје­ла су ба­зи­ра­на на ком­по­зи­ци­ја­ма Ни­ко­ла Па­га­ни­ни­ја за ви­о­ли­ну и пред­ста­вља­ју не­ка од нај­за­хтјев­ни­јим дје­ла за кла­вир.

- Овај про­грам је ве­о­ма за­хтје­ван. Ети­де су по­себ­не. Лист је све што је Па­га­ни­ни на­пи­сао за ви­о­ли­ну пре­тво­рио у вер­зи­ју за кла­вир. Нај­ве­ћа те­жи­на је што у овим дје­ли­ма мо­же­мо да про­на­ђе­мо сти­ло­ве и тех­ни­ке ко­је је Лист мо­гао да од­сви­ра и на­у­чи и сви­ра, али ни­ка­да ове ети­де ни­је сви­рао ужи­во, јер је сма­трао да су су­ви­ше те­шке за из­во­ђе­ње - ре­кла је пи­ја­нист­ки­ња Ели­за То­ме­ли­ни.

То­ме­ли­ни­је­ва је об­ја­сни­ла да јој је из­ра­зи­то за­до­вољ­ство што је баш она за­тво­ри­ла ово­го­ди­шњи фе­сти­вал, ко­ји је у че­твр­так отво­рио "Хен­шел квар­тет" из Ње­мач­ке.

- Дра­го ми је што сам сви­ра­ла по­сљед­ња, знам да је ово од­ли­чан фе­сти­вал и да су умјет­ни­ци и ор­га­ни­за­ци­ја од­лич­ни. Све је са­вр­ше­но - ре­кла је То­ме­ли­ни­је­ва.

На "Је­се­њој со­на­ти" ове го­ди­не на­сту­пи­ли су и ви­о­ли­нист­ки­ња Јо­ва­на Ра­љић, пи­ја­ни­ста Ха­фез Ба­ба­ша­хи, ги­та­ри­ста и ла­у­ти­ста Един Ка­ра­ма­зов, ви­о­ли­ста Алек­сан­дар Ми­ло­шев, фла­у­ти­ста Да­ни Бо­шњак, те пи­ја­ни­ста Ми­хај­ло Зур­ко­вић и ви­о­лон­че­ли­ста Мар­ко Ми­ле­тић.

- То­ком пет фе­сти­вал­ских да­на уго­сти­ли смо не­ка од нај­зна­чај­ни­јих име­на умјет­нич­ке му­зи­ке да­на­шњи­це и по оцје­ни мно­гих успје­ли да на­пра­ви­мо до­дат­ни ис­ко­рак у ор­га­ни­за­ци­о­ном и ква­ли­та­тив­ном сми­слу. По­себ­но смо по­но­сни на мак­си­мал­ну по­сје­ће­ност свих кон­церт­них ве­че­ри, као и на ре­ак­ци­је при­зна­тих умјет­ни­ка и уче­сни­ка фе­сти­ва­ла на не­сва­ки­да­шњу аку­сти­ку кон­церт­не дво­ра­не Бан­ског дво­ра. Ма­е­страл­ним кон­цер­том ита­ли­јан­ске пи­ја­нист­ки­ње свјет­ског гла­са Ели­зе То­ме­ли­ни на нај­љеп­ши мо­гу­ћи на­чин спу­ште­на је за­вје­са на ово­го­ди­шње фе­сти­вал­ско из­да­ње Ин­тер­на­ци­о­нал­ног му­зич­ког фе­сти­ва­ла "Је­се­ња со­на­та" - ре­као је ди­рек­тор Бан­ског дво­ра Кул­тур­ног цен­тра Мла­ден Ма­то­вић.

Он је из­ра­зио на­ду да ће фе­сти­вал у бу­дућ­но­сти по­ста­ти тра­ди­ци­о­нал­на и пре­по­зна­тљи­ва кул­тур­на ма­ни­фе­ста­ци­ја, ко­ја ће сти­му­ли­са­ти му­зич­ки и кул­тур­ни раз­вој Ба­ња­лу­ке и Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

Фестивал је реализован захваљујући подршци покровитеља Града Бања Лука и Министарства просвјете и културе Републике српске, те Адико банке - банке партнера Банског двора.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана