По­зна­ти квар­тет на­сту­пио у Бан­ском дво­ру: Је­дин­стве­ни сви­јет џе­за Де­ја­на Тер­зи­ћа

Mиланка Митрић
По­зна­ти квар­тет на­сту­пио у Бан­ском дво­ру: Је­дин­стве­ни сви­јет џе­за Де­ја­на Тер­зи­ћа

БА­ЊА­ЛУ­КА - Ка­да би­смо по­ку­ша­ли да опи­ше­мо му­зи­ку квар­те­та ко­ји чи­не бу­бањ, кла­вир, сак­со­фон и кон­тра­бас, а у из­во­ђе­њу "Де­јан Тер­зић квар­те­та", вје­ро­ват­но не би­смо мо­гли да на­ђе­мо до­вољ­но од­ре­ђе­не ри­је­чи за њу.

Сви­јет џе­за на на­чин Де­ја­на Тер­зи­ћа је јед­на мје­ша­ви­на мо­дер­ног, фу­зи­ја у ко­јој се пре­пли­ћу сна­жни зву­ци буб­ња и ла­га­ни зву­ци кла­ви­ра. То је јед­на ен­тро­пи­ја зву­ка склад­не иде­је и сна­жан до­жи­вљај за сва­ко­га ко има при­ли­ку да је чу­је.

 

Пу­бли­ка у кон­церт­ној дво­ра­ни Бан­ског дво­ра има­ла је при­ли­ку да чу­је дио му­зич­ког сви­је­та овог му­зи­ча­ра, ина­че ро­ђе­ног у Ба­ња­лу­ци, и да при­су­ству­је је­дин­стве­ном му­зич­ком до­га­ђа­ју.

"Де­јан Тер­зић квар­тет", по­ред јед­ног од нај­по­зна­ти­јих европ­ских буб­ња­ра Де­ја­на Тер­зи­ћа, чи­не и пи­ја­ни­ста Бо­јан Зул­фи­кар­па­шић, кон­тра­ба­си­ста Мет Пен­ман и сак­со­фо­ни­ста Крис Спид.

По­сје­ти­о­ци су има­ли при­ли­ку да чу­ју но­ве ком­по­зи­ци­је Де­ја­на Тер­зи­ћа ко­је ће се на­ћи на дру­гом ком­пакт ди­ску овог квар­те­та. Та­ко­ђе, овај са­ста­в је из­вео и ну­ме­ру "Ро­жи­ца сем би­ла", тра­ди­ци­о­нал­ну пје­сму ко­ју је Тер­зић, ка­ко је об­ја­снио, от­крио се­дам­де­се­тих го­ди­на про­шлог ви­је­ка и при­ла­го­дио на свој на­чин, те ком­по­зи­ци­ју Бо­ја­на Зул­фи­кар­па­ши­ћа "Зул­фи­кар па­ша".

"Де­јан Тер­зић квар­тет" на­стао је 2015. го­ди­не, а сам Тер­зић ис­при­чао је ка­ко је до то­га до­шло.

- Го­ди­не 1982. упо­знао сам Бо­ја­на Зул­фи­кар­па­ши­ћа, 1989. го­ди­не саксофонисту Кри­са Спи­да, а ба­си­сту Ме­та Пен­ма­на сам упо­знао на фе­сти­ва­лу у Са­ра­је­ву 2001. го­ди­не. Сви­рао сам са раз­ли­чи­тим бе­ндо­ви­ма, сни­мао раз­ли­чи­те ЦД-ове, по­чео сам да ра­дим као компо­зи­тор. Јед­ног да­на, 2015. го­ди­не сам схва­тио да ни­сам ду­го имао је­дан кла­сич­ни квар­тет са кон­тра­ба­сом, кла­ви­ром, сак­со­фо­ном и буб­њем. Сје­тио сам се Бо­ја­на, че­сто смо се сре­та­ли на фе­сти­ва­ли­ма. Та­ко­ђе, би­ло ми је ја­сно да ће Крис Спид сви­ра­ти сак­со­фон јер сам с њим сни­мио не­ко­ли­ко ком­пакт ди­ско­ва и сје­тио сам се и фан­та­стичног ба­си­сте. Та­ко је све по­че­ло и од та­да успје­шно са­ра­ђу­је­мо - ре­као је Тер­зић.

Пи­ја­ни­ста Бо­јан Зул­фи­кар­па­шић об­ја­снио је да су ком­по­зи­ци­је ко­је сви­ра­ју на не­ки на­чин Тер­зи­ћев сви­јет ко­ји је ком­по­но­вао ми­сле­ћи на оста­ле чла­но­ве са­ста­ва.

- За­то је и иза­брао му­зи­ча­ре ко­ји су ка­рак­тер­но ја­ки, љу­де ко­ји су из­гра­ђе­не му­зич­ке лич­но­сти. Оно што је ме­ни по­себ­но у овој са­рад­њи је та мо­ја уло­га. До са­да сам уви­јек био ли­дер или ко­ли­дер, а ов­дје сам кла­ви­ри­ста. Ме­ни та уло­га не ми­је­ња ни­шта, ту мо­ју иде­ју о ква­ли­те­ту ко­ји тре­ба да дам на кон­цер­ти­ма. Са­рад­ња са Де­ја­ном оста­вља мно­го про­сто­ра за им­про­ви­за­ци­ју. Ре­као сам већ да он ком­по­ну­је с на­ма у ми­сли­ма и оче­ку­је да и ми раз­ви­ја­мо ства­ри на свој на­чин - ка­зао је Зул­фи­кар­па­шић.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана