Почетак рада на пројекту "Омнибуси"

Глас Српске
Почетак рада на пројекту "Омнибуси"

Ба­ња­лучко сту­ден­тско по­зо­ри­ште креће у им­пле­ме­на­ци­ју про­је­кта "Omnibus of young dramaturgs from EU and BiH" ко­јег ре­али­зу­је уз по­дршку Де­ле­га­ци­је Европ­ске уни­је у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни/Спе­ци­јал­ног пред­ста­вни­ка Европ­ске уни­је у БиХ.   

Кроз за­је­днички кре­ати­вни рад сту­де­на­та ко­ји ће до­ла­зи­ти из свих кра­је­ва Еврпске уни­је и Босне и Хер­це­го­ви­не, те ства­ра­ње ин­стант пред­ста­ва у По­друм сце­ни у Го­спод­ској ули­ци у Ба­ња­лу­ци, про­је­кат има за циљ да под­ста­кне мла­де љу­де на кре­ати­вно ства­ра­лаш­тво, про­миш­ља­ње и фор­ми­ра­ње влас­ти­тих ста­во­ва, а не па­си­вно при­хва­та­ње "сер­ви­ра­них" ин­фор­ма­ци­ја, као и увиђање да се кроз европ­ско за­је­дниш­тво пос­тижу нај­бо­љи и нај­кре­ати­вни­ји ре­зул­та­ти.

У прет­хо­дном пе­ри­оду, чла­но­ви про­јек­тног ти­ма на чијем челу је ди­пло­ми­ра­ни по­зо­ри­шни режисер и ма­гис­тар дра­ма­тру­ги­је Але­ксан­дар Пе­ја­ко­вић, при­ку­пља­ли су по­тре­бне ин­фор­ма­ци­је кроз про­це­се ис­тражива­ња и ана­ли­зе учења. Осим сту­де­на­та/дра­ма­тру­га ко­ји ће би­ти укључени у сам рад на про­је­ку укључиће се и про­фе­си­онал­ци из облас­ти режије, глу­ме, изра­де кос­ти­ма и ди­зај­на, одно­сно про­фе­си­онал­ци из оних облас­ти ко­је су не­оп­хо­дне да би се из­врши­ло фи­нал­но обли­ко­ва­ње про­је­кта ко­ји први пут на прос­то­ре Бо­сне и Хер­це­го­ви­не уво­ди фор­му нас­тан­ка пред­ста­ве за 24 часа.

У првој фа­зи про­је­кта при­пре­мне ра­дње укључива­ле су ис­тражива­ње нај­пер­спе­кти­вни­јих европ­ских дра­ма­тур­га и сту­де­на­та дра­ма­тур­ги­је са ака­де­ми­ја умје­тнос­ти у Бо­сни у Хер­це­го­ви­ни. Важно је на­по­ме­ну­ти да су ис­тражива­ња обав­ље­не те­ме­љно, док је ко­начни ода­бир оба­ви­ла стручна ко­ми­си­ја БСП-а по­се­бно фор­ми­ра­на за обав­ља­ње овог за­дат­ка, а  ко­ја се сас­то­ја­ла од еми­нен­тних пред­ста­вни­ка по­зо­ри­шне сце­не Бо­сне и Хер­це­го­ви­не. 

Та­кође у при­пре­мном пе­ри­оду за­почет је рад на адап­та­ци­ји прос­то­ра По­друм сце­не, гдје су  из­врше­не све не­опо­дне пре­прав­ке ко­је су укључива­ле и скла­ња­ње зах­тје­вних и сложених по­зо­ри­шних кон­тру­кци­ја ко­ја су се ко­рис­ти­ла у прет­хо­дној се­зо­ни Ба­ња­лучког сту­ден­тског по­зо­ри­шта, као и пос­тав­ља­ње но­вих неу­трал­них сцен­ских еле­ме­на­та ко­ји ће моћи да за­до­во­ље ра­зно­ли­ке пред­ста­ве са ре­пер­то­ара ко­је су пла­ни­ра­не у окви­ру ре­али­за­ци­је про­је­кта „Омни­бус оф Yоунг Дра­ма­тар­гус оф тхе Еуро­пе­ан Уни­он".

По­ред при­лагђава­ња уз изра­ду мул­ти­фун­кци­он­ла­них сце­но­гра­фи­ја та­кође су из­врше­не и по­тре­бне на­бав­ке рас­вје­тне опре­ме и ос­та­ле спе­ци­јал­не опре­ме.

Први пла­ни­ра­ни до­гађај јес­те кон­фе­рен­ци­ја за но­ви­на­ре ко­ја ће би­ти одржана у сед­нми­ци ка­да Ба­ња­лучко сту­ден­тско по­зо­ри­шти­ште про­слав­ља свој 44. рођен­дан, одно­сно 21. фе­бру­ара 2020. го­ди­не у По­друм сце­ни у Го­спод­ској ули­ци, на Међуна­ро­дни дан ма­тер­њег је­зи­ка,

Овом пресс кон­фе­рен­ци­јом ће зва­нично би­ти на­јав­љен про­је­кат „Омни­бус оф yоунг дра­ма­тур­гс фром ЕУ анд БиХ", те ће се пре­зен­то­ва­ти план за ре­али­за­ци­ју ко­ји укључује и на­ја­ву првог про­љећног омни­бу­са, те и оних ко­ји до­ла­зе на­кон то­га, а то су ље­тњи, је­се­њи и зим­ски омни­бу­си. 

Кроз им­пле­мен­та­ци­ју пра­кично омни­бу­са ма­тер­њих је­зи­ка Европ­ске уни­је про­јек­тни тим Ба­ња­лучког сту­ден­тског по­зо­ри­шта у првом ре­ду пу­бли­ци ће про­мо­ви­са­ти европ­ске ври­је­днос­ти и бо­га­ту ис­то­ри­ју Европ­ске уни­је и њен значај за грађане. 

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана