Пре­су­да за тр­го­ви­ну дје­цом: Осло­бо­ђе­ни због не­до­стат­ка до­ка­за

Н. Т.
Пре­су­да за тр­го­ви­ну дје­цом: Осло­бо­ђе­ни због не­до­стат­ка до­ка­за

БА­ЊА­ЛУ­КА - Али­ја Аљић (51) и Мех­мед Бо­сак (47) из До­бо­ја ко­ји су би­ли оп­ту­же­ни за тр­го­ви­ну дје­цом те оп­ту­же­ни за об­љу­бу Исмет Бо­сак (19) осло­бо­ђе­ни су оп­ту­жби у ба­ња­луч­ком Окру­жном су­ду.

Пре­су­ду је из­ре­кло ви­је­ће ко­јем је пред­сје­да­вао су­ди­ја Бла­го­је Дра­го­са­вље­вић, ко­ји ни­је обра­зла­гао пре­су­ду. Оп­ту­же­ни су осло­бо­ђе­ни усљед не­до­стат­ка до­ка­за и по­сто­ја­ња окол­но­сти ко­је ис­кљу­чу­ју кри­ви­цу.

Пре­ма оп­ту­жни­ци Ре­пу­блич­ког ту­жи­ла­штва Аљић је 28. де­цем­бра 2018. до­го­во­рио, а за­тим 10. ја­ну­а­ра за 2.300 КМ про­дао ма­ло­љет­ну кћер­ку А. А. (13) Мех­ме­ду да би за­сно­ва­ла при­нуд­ну брач­ну за­јед­ни­цу с Мех­ме­до­вим си­ном Исме­том Бо­са­ком, ко­га је оп­ту­жни­ца те­ре­ти­ла да је дје­вој­чи­цу од­вео у Ви­со­ку гдје ју је об­љу­био. Пре­су­дом су оп­ту­же­ни осло­бо­ђе­ни пла­ћа­ња суд­ских и тро­шко­ва адво­ка­та ко­ји па­да­ју на те­рет бу­џе­та. Ма­ло­љет­на дје­вој­чи­ца А. А. је смје­ште­на у дом у Ту­зли. Не­зва­нич­но, дје­вој­чи­ца је то­ком ис­пи­ти­ва­ња у по­ли­ци­ји и код ту­жи­о­ца из­ја­ви­ла да же­ли да жи­ви с оп­ту­же­ним Исме­том Бо­са­ком и да га во­ли.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана