Бо­ре­но­вић: Не­оп­хо­дно стал­но ос­вјежава­ти ло­кал­не стра­начке одбо­ре­

Срна
Foto: Срна

БА­ЊА­ЛУ­КА- Пред­сје­дник ПДП-а Бра­ни­слав Бо­ре­но­вић сма­тра да је не­ходно стал­но ос­вјежава­ње ло­кал­них организација ове стран­ке, те да је си­гу­ран да ће и у При­је­до­ру то да­ти до­бре ре­зул­та­те.

Бо­ре­но­вић је, на­кон сас­та­нак са чла­но­ви­ма Град­ског одбо­ра ПДП-а При­једор, изја­вио да је овај одбор одлу­ком Пред­сје­дниш­тва стран­ке дужан да ор­га­ни­зу­је са­бор на ко­јем ће иза­бра­ти но­во ру­ко­вод­ство, са­оп­ште­но је из ПДП-а.

"Акти­внос­ти на ор­га­ни­зо­ва­њу са­бо­ра по­вје­ре­не су Мио­дра­гу Де­ре­тићу, при­је­дор­ском адво­ка­ту и чо­вје­ку са ве­ли­ким ис­кус­твом у по­ли­ти­ци, ко­ји ће са пред­сје­дни­ком ре­ги­онал­них одбо­ра Избор­не је­ди­ни­це је­дан Ми­лан­ком Ми­ха­ји­ли­цом ор­га­ни­зо­ва­ти са­бор град­ске ор­га­ни­за­ци­је у на­ре­дних 60 да­на", ре­као је Бо­ре­но­вић.

Де­ре­тић је ре­као да се акти­внос­ти у ве­зи са одржава­њем са­бо­ра одви­ја­ју по пла­ну.

"При­дружују нам се но­ви мла­ди љу­ди ко­ји у ПДП-у ви­де во­љу, жељу и енер­ги­ју за про­мје­на­ма и на­прет­ком. У си­нер­ги­ји са на­ма ис­ку­сни­јим и новим ру­ко­вод­ством Град­ског одбо­ра, си­гу­ран сам да ћемо на­пра­ви­ти ста­бил­ну и снажну ор­га­ни­за­ци­ју", ис­та­као је Де­ре­тић.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана