ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.03.2020. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Требиње: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25.03.2020. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 25.03.2020. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

***********

**********************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ           

БИЛЕЋА                                                         

 


ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање директора

Јавне установе Основне  школе “Петар II Петровић Његош” Билећа

 

I – Предмет
Школски одбор Јавне установе Основне школе “Петар II Петровић Његош” Билећа расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Петар II Петровић Његош” Билећа.

 

II - Опис послова
Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, Школском одбору и министру.
Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе, као и послове предвиђене  у члану 139. став 3. Закона о основном васпитању и

образовању.

 

III - Мандат
Директор Јавне установе Основне школе “Петар II Петровић Његош” Билећа се бира на период од 4 (четири) године.
Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.
На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.
 

IV –  Услови за учешће на конкурсу
За директора Јавне установе Основне школе “Петар II Петровић Његош” Билећа може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и  Статутом  школе, и  то:
 

1. Општи услови:
1) да има општу здравствену способност за рад,
2)  да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,
3) да је старији од 18 година.
 

2. Посебни услови:

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који
1) има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове  из члана 177. став  2. Закона о  основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17, 31/18, 84/19),
2) има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,
3) није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и  против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 
 

V– Потребна документација 
Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 - Извод из матичне књиге рођених,
 - Увјерење о држављанству, 
 -  Диплому о завршеној стручној спреми,
 - Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Увјерење о положеном стручном испиту  за рад у васпитно-образовном процесу,
- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, који прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,
- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,
- Увјерење да против  њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,
- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен ,
- Кратку биографију са подацима о  о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Право учешћа на конкурсу на мјесто директора школе имају и лица која испуњавају услове из члана 177. став 2.  Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број:44/17, 31/18, 84/19).
Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији  у складу са законом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве
Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:
Јавна установа Основна школа “Петар II Петровић Његош” Билећа, 89230  ул. Краља Александра број 32. са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора школе”. 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама “Глас Српске”.

VII – Напомене
Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Петар II Петровић Његош” Билећа у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана