ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 8.09.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 8.09.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

*****************

ЈУ ОШ “КОСТА ТОДОРОВИЋ” СКЕЛАНИ

расписује

                                                                     

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник руског језика, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања – лице са положеним стручним испитом, 1 извршилац;

2. Наставник историје, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до 31.8.2022. године, приправник, 1 извршилац;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

           Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

         Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и одредбама Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

 

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце (школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7. Да имају одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по прописаним критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 EC­TS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу –достављају лица која конкуришу за радно мјесто наставник руског језика;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Увјерење о држављанству;

7. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

 8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа – достављају лица која конкуришу за радно мјесто наставник руског језика;

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

 

 Тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 22.9.2021. године године у просторијама школе у 14 часова, а након тога обавиће се интервју.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање  и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати пријаве достављају лично (у затвореној коверти) или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани 75436 Скелани, са назнаком “Комисија за пријем радника”.    

***

ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

 ЗВОРНИК

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

Наставник демократије и људских права, 1 извршилац, 8 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са функције.

Општи  услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

• Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.

• Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

• Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

• Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

• Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

• Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе слиједећа документа:

• Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме у четворогодишњем трајању, са најмање остварених  240 EC­TS бодова, и то:

1. Професор филозофије;

2. Професор социологије;

3. Дипломирани социолог;

4. Професор филозофије и социологије;

5. Дипломирани политиколог;

6. Додатак дипломи, који садржи податке о просеку оцена током студирања или увјерење високошколске установе о просеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

7. Увјерење о положеном стручном испиту

8. Увјерење о оствареном радном стажу издато од ранијег послодавца

9. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

10. Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

11. Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено– отаџбинског рата Републике Српске.

12. Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају оверене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса ће бити обављено дана 21.9.2021. године, са почетком у 8 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе, најкасније један дан пре заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања конкурса у дневном листу “Глас Српске”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом “за конкурс”.

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

***

ОШ "АЛЕКСА ЈАКШИЋ" МИЛИЋИ

расписује:

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

 

1. Секретар школе - 1 извршилац, на неодређено радно вријеме у ЈУ Основна школа "Алекса Јакшић" Милићи

 

Услови: Завршен први циклус студијског програма у трајању четири године и остварених најмање 240 EC­TS бодова  или еквивалент, са завршеним правним факултетом.

Потребно је да кандидат има радно искуство и положен стручни испит.

 

одговарајућу стручну  спрему прописану Законом о основном васпитању и  образовању ("Службени гласник Републике Српске" број: 44/17; 31/18;84/19; и  35/20 и 63/20).

Пријем у радни однос извршиће  се  у  складу  са Правилником  о  процедури  пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи.  ("Службени гласник Републике Српске",  број: 74/18 и  26/19)

 

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријава на конкурс (потписану од стране кандидата), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају.

2. Увјерење о држављанству,

3. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

4. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

 5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена ,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством.

8. Увјерење о положеном стручном испиту, за пријем у радни однос  лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

10. Увјерење  општинског /градског  органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске , уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

 За радна мјеста  са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе  у трајању  од најмање годину дана  у струци уколико испуњавају  остале потребне услове  као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

12. Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци  и  које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

13. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, прије заснивања радног односа,

14. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Увјерење под тачком 13. и 14. за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем.

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се  узимати у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве,

односно који испуњавају услове конкурса  обавиће се дана 21.9.2021. године (уторак) у 10 часова  у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  преко Завода за  запошљавање у Зворнику  и  дневном листу  "Глас Српске" Бањалука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Алекса Јакшић" Милићи Јована Јовановића Змаја бр. 3 75446 Милићи.

***

ОШ "КОСТА ТОДОРОВИЋ" СКЕЛАНИ

 расписује

                                                                        

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник ликовне културе, 5 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања –лице са положеним стручним испитом, 1 извршилац;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 74/18 и 26/19).

           Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17,31/18 , 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

         Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и одредбама Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

 

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

2. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

3. Да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

4. Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

5. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

6. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце (школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа);

7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

8. Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом  о стеченом стручном звању;

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по прописаним критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 EC­TS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

5. Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

6. Увјерење о држављанству;

7. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

 8. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа;

9. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

10. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

11. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

 13. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

 

 Тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 22.9.2021. године године у просторијама школе у 14 часова, а након тога обавиће се интервју.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске ".

Кандидати пријаве достављају лично (у затвореној коверти)  или поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Коста Тодоровић" Скелани 75436 Скелани, са назнаком "Комисија за пријем радника".    

***

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” РОЋЕВИЋ

расписује:

КОНКУРС

за упражњена радна  мјеста

 

1. Наставник  српског  језика – 1 извршилац,  5 часова,  лице без радног искуства, приправник, на одређено вријеме,  до 31.8.2022. године, са радом у ПО Брањево.

 

2. Наставник ликовне културе – 1 извршилац, 5 часова, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2022. године, са радом у Централној школи у Роћевићу и ПО Брањево.  

 

3. Библиотекар – 1 извршилац, пуна норма, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

 

Поред општих услова предвиђених Законом о  раду, кандидати треба да имају одговарајућу стручну спрему прописану Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 44/17 и 31/18.)  и  Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник” Републике Српске, бр. 77/09, 86/10, 25/14  и 76/15 ).

Пријем у радни однос извршиће  се  у  складу  са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за  пријем  у радни однос и начину бодовања  кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике” Српске  број: 74/18 и  26/19).

Кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

1. Пријава на конкурс (потписана од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената које се достављају;

2. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

3. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио  педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6.  Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

7. Увјерење о држављанству;

8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

9. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радим искуством;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску  заштиту о утврђеном статус члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. Увјерење  општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико  се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

12. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије бораца;

За радна мјеста са радним искуством право учешћа  на конкурсу имају и лица  која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају  остале потребне услове, као и лица  која су испуњавале услове по прописима важећим  до ступања на снагу новог Закона о  основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме;

13. Љекарско увјерење  не старије од шест мјесеци, које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

14. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља на дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

15. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, прије заснивања радног односа;

16. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак  за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, прије заснивања радног односа.

Увјерења из тачке 14. и 15. школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни  доставити  овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 21.9.2021. године (уторак) у 10 часова  у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појави на тестирању и интервју, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса  поставити на огласну таблу.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања  преко Завода за  запошљавање у Зворнику и дневном листу  “Глас Српске” Бањалука.

Пријаве  доставити  путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Роћевић бб, 75413  Козлук.

 

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана