ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6.11.2019. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 6.11.2019. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**********************

**********************************

ЈУ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

БРАТУНАЦ

 расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

Расписује се конкурс за пријем радника у ЈУ Основној школи "Бранко Радичевић" Братунац:

1. Библиотекар у централној школи, пуна норма, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања – 1 извршилац,

2. Наставник разредне наставе у ПШ Осамско, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са боловања – 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс јесу:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

г) да није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем суда које не може бити старије од три мјесеца.

 

Увјерење о подацима из Посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата школа и увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средства школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред доказа о испуњености општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

 

1.  овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно дипломе стечене након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3. увјерење о положеном стручном испиту

4. увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. увјерење издато од стране Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гл. РС" бр. 44/17, 31/18, 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 44/17, 31/18, 84/19).

 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 19.11.2019. године, са почетком у 9 часова у просторијама централне школе у Братунцу.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потпуном документацијом доставити лично или путем поште на адресу:

 

ЈУ Основна школа "Бранко Радичевић", Доситеја Обрадовића 6

75420 Братунац, са назнаком "Пријава на конкурс"

Контакт телефон: 056/420-212

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

***

 ЈУ ТЕХНИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

расписује

 

КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник практичне наставе - приправник, 1 извршилац, 18 часова, на одређено вријеме, до 31.8.2020. године.

Општи  услови  које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

- Да је држављанин Републике Српске или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству.

- Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

- Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци, и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

- Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које увјерење школа прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата.

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:

- Доказ о одговарајућем степену и врсти стручне спреме и то:

1. Дипломирани инжењер машинства,

2. Професор машинства,

3. Професор механичке технологије,

4. Инжењер машинства,

5. Машински техничар - специјалиста, пети степен,

6. Мајстор  - специјалиста, пети степен,

7. Аутомеханичар – специјалиста, пети степен.

- Доказ о просјечној оцјени током школовања.

- Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење.

- Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

- Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу борца Одбрамбено– отаџбинског рата Републике Српске.

- Увјерење надлежног органа управе о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Кандидати достављају овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса  ће бити обављено дана, 20.11.2019. године, са почетком у 8 сати у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли школе, најкасније три дана пре заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана, од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву са потребним документима слати на адресу:

ЈУ Технички школски центар Зворник, Каракај 486А, 75400 Зворник, са напоменом "за конкурс".

Све остале информације везане за конкурс кандидати могу добити путем телефона 056/260-899.

***

 ЈУ "СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

   БРАТУНАЦ"

 

                                                   КОНКУРС

                                             за попуну радног  мјеста

                         

1. Наставник предмета у струци електротехника, смјер електроника - 12 часова наставне норме на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања

 

2. Наставник екологије и заштите животне средине,  4 часа наставне норме на одређено радно вријеме до повратка радника са боловања

 

     У радни однос се примају лица са положеним стручним испитом за рад у школи.

     

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са  Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске", број 1/16 и 66/18) , чланом  104. Закона о средњем образовању и васпитању  ("Службени гласник Републике Српске",  број 41/18 ) , Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама  ("Службени гласник Републике Српске",  број 29/12, 80/14 и 83/15) и  Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у  радни однос у средњој школи  ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19)

Уз пријаву на конкурс у којој се мора навести контакт телефон и која мора бити потписана од стране кандидата који се пријављује на конкурс, кандидати су дужни доставити следећу документацију (овјерене фотокопије)

1) Диплому о одговарајућој  стручној спреми која се тражи конкурсом(завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент)

2) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у школи

4) Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте

5) Увјерење о држављанству

6) Увјерење о времену проведеном на евиденцији завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен

7) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату  из категорије породице погинулог борца

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског  рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

10) Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима доставиће кандидат који буде примљен у радни однос и не може бити старије од 6 мјесеци

11) Увјерење о неосуђиваности ( школа ће затражити службеним путем за изабраног кандидата  а прије заснивања радног односа).

             

Са кандидатима који буду испуњавали услове конкурса и који уз пријаву на конкурс доставе сву тражену документацију, Комисија за избор кандидата обавиће тестирање и интервју  15.11.2019 . године са почетком у 12 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју и уколико се не појаве у назначено вријеме сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које неће бити враћане кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати

Пријаву са потребном документацијом слати на адресу:

ЈУ "Средњошколски центар Братунац" Петра Кочића бб

   75420 Братунац или доставити лично у секретаријат школе.

***

 ЈУ ОШ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"

ДРИЊАЧА

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Дипломирани педагог - приправник, 85% норме ...................... 1 извршилац до повратка раднице са породиљског боловања.

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17 и 31/18), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17 и 31/18).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17 и 31/18) и одредбама Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17 и 31/18).

 

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

(2) Увјерење из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним правилником:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 20.11.2019. године,  у 11 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове поставити на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а кандидат који се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу ЈУ Основна школа "Јован Цвијић" Дрињача бб, 75410 Дрињача.

***

 ЈУ СШЦ "ПЕТАР КОЧИЋ"

ЗВОРНИК

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за  пријем у радни однос радника за попуну упражњеног радног мјеста:

 

1. Наставник њемачког језика, 1 извршилац, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, пуна норма (18 часова), на одређено вријеме, до краја школске године.

 

-  занимање: професор њемачког језика и књижевности, дипломирани филолог - германиста.

 

 

Услови конкурса:

 

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр.1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 29/12, 80/14 и 83/15) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник Републике Српске" бр. 34/15 и 83/15) и захтјевима јавног конкурса.

 

Уз потписану пријаву на конкурс, са адресом пребивалишта, бројем телефона и кратком биографијом, кандидат је дужан доставити документацију о испуњавању општих услова конкурса и то:

          

          1)  увјерење о држављанству,

          2)  извод из матичне књиге рођених,

          3)  љекарско увјерење  накнадно доставља кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа (не старије од 6 мјесеци),

          4)   да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.    

           5) увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење о о подацима из посебног регистра за изабраног школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.    

           6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Ово увјерење кандидат доставља уз пријаву на конкурс.

           

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета

3) увјерење о положеном стручном испиту;  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита;

4)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена. Уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из овог става конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса;

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

6)  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца из кога се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидата који конкурише за радно мјесто са искуством).

 

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата, кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

 

1)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

 2)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

3)  увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Тестирање  и интервју ће се одржати у просторијама школе дана, 19.11.2019. године, у 10  часова за кандидате који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.       

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико кандидат не приступи заказаном писменом тесту и интервјуу, сматраће се да је одустао од конкурса.

 

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребном документацијом слати поштом на адресу: ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник, Вука Караџића 69, 75 400 Зворник, са назнаком "ЗА КОНКУРС".

 

Све копије докумената треба да буду овјерене и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене  пријаве неће се узети у разматрање.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана