ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

******************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ИЗ ВЛАСЕНИЦЕ,

расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање  директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Власеница

 

I – Предмет

          Школски одбор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Власеница расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Власеница.

 

II – Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

 

III – Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Власеница бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор доставља министру документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора и чије су пријаве стигле благовремено, у року од  8 (осам) дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

 

IV – Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Власеница може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови

- Да има општу здравствену способност за рад,

- Да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- Да је старији од 18 година.

 

2. Посебни услови

- Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и  2. Закона о основном васпитању и образовању,

- Да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- Да има предложен програм рада и истиче се у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

V -  Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Пријаву у којој кандидат наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду,

- Извод из матичне књиге рођених,

-  Увјерење о држављанству Бих и РС,

-  Диплому о завршеној стручној спреми,

-  Потврду којом доказује да има најмање пет  година радног искуства као стручни сарадник  или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

-  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-  Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

-  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Друге доказе о утврђивању звања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

 

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или путем поште препоручено на адресу: Јавна установа Основна школа “Вук Караџић” Власеница, Светосавска 30, 75440 Власеница, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Власеница”.

          Кандидати су дужни доставити документе (доказе) у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

Конкурс остаје остварен 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике.

Мандат директора траје четири године и почиње тећи од дана ступања на дужност.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Власеница ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Вук Караџић” Власеница у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке Владе Републике Српске о избору и именовању директора школе.

***

Акционарско друштво за производњу и ремонт

АД “ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ” БРАТУНАЦ,   

објављује:

                                                                  

                    

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у Акционарском друштву за производњу и ремонт  АД “ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ” Братунац

 

Акционарско друштво за производњу и ремонт “ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ” АД Братунац  врши пријем једног (1) кандидата у радни однос на одређено вријеме и то:

- Шеф службе за финансије, књиговодство, план и анализу

Квалификације и одговорности:

Квалификације:

- Минимум VII степен стручне спреме економског смјера

-  Минимално 5 године радног искуства на истим или сличним пословима, од којих минимум 2 године на руководећим позицијама

- Активно знање енглеског језика

-  Познавање рада на рачунару  Оффице пацкет, и рад у информатичким програмима подршке из области књиговодства.

-  Пожељан сертификат о положеном стручном испиту за овлаштеног рачуновођу.

 

Одговорности:

-  Примјењивање законских прописа из области рачуноводства и финансија,

-  Формирање и праћење документације која се саставља у рачуноводству,

-  Правилно и савјесно утврђивање прихода, расхода и резултата пословања,

-  Организовање рачуноводствених планирања, планова и анализа,

-  Организовање израде и састављања периодичних и годишњих извештаја и њиховог достављања у прописаним роковима надлежним органима

-  Организовање састављања извештаја о пословању, континуирано, периодично и према посебним захтјевима

-  Предлагање, спровођење и организација активности службе у складу са потребама Друштва.

- За свој рад одговара Извршном директору за подршку,

-  Непосредно руководи шефовима Одељења за финансије, план и анализу и Одељења за књиговодство.

 

 

 Какву особу тражимо:

 

-  Особу која је проактивна, комуникативна, поштује професионалну радну етику,

-  Самостална у руковођењу, са израженом личном и пословном иницијативом

-  Истрајна,  тимског духа  која је усмјерена на постизање резултата и реализацију постављених циљева.

-  Посвећена, систематична, аналитична и прецизна у раду, спремна да преузме одговорност

 

Шта ми нудимо:

 

-  Рад у компанији са дугогодишњим искуством и традицијом која изузетно брзо напредује и шири обим пословања

-  Динамично и изазовно интернационално окружење и пословање

-  Адекватно вредновање резултата рада уз могућност стимулативне зараде

-  Могућност стручног развоја и усавршавања

-  Самостално доношење одлука у оквиру службе                                                 

Општи услови:

 

-  Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

-  Да је пунољетан,

-  Да има општу здравствену способност,

-  Да се против њега не води кривични поступак,

 

        

 Потребна документација:

 

- Радна биографија (ЦВ)

-  Диплома завршене школе

-  Доказ о стеченом радном искуству

-  Сертификат, диплома или сличан доказ о стеченом образовању и познавању енглеског језика.

IV

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се могу доставити путем поште, сајта фирме или  Е-mail-а на:

 

Адреса: Улица Подградачка 11, Братунац 75420

Контакт телефон: +38756 490 461, +387 66 585 633

Е-mail: zeljko.pantelic@trb.ba , info@trb.ba  или путем сајта: www.trb.ba  (опција career)

Контакт особа :Жељко Пантелић, дипл. правник

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана