ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 31.03.2021. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 31.03.2021. године

.Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

*********************

ЈУ ОШ “КОСТА ТОДОРОВИЋ”

СКЕЛАНИ

расписује:

 ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

 

1. Наставник руског језика, 8 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2021. године - приправник, 1 извршилац;

2. Наставник енглеског језика, 14 часова редовне наставе, на одређено вријеме до повратка радника са боловања, приправник, 1 извршилац;

 

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

          Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16 и 66/18), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем кандидата ће се вршити у складу са Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 74/18 и 26/19).

           Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).

         Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са чланом 115. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и одредбама Правилником о процедури  пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20).

 

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује Изводом из матичне књиге рођених или овјереном фотокопијом личне карте;

3. Да је радно способан за рад са ученицима, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава, што се доказује Увјерењем о неосуђиваности које школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавање дјеце (школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата а прије заснивања радног односа);

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7. Да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, што се доказује дипломом о стеченом стручном звању;

       Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по прописаним критеријумима:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

4. Увјерење о држављанству;

5. Извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте;

6. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

7. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

8. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. Увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

 

 Тестирање са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 15.4.2021. године у просторијама школе у 12 часова, а након тога обавиће се интервју.

 

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе, а по могућности и на интернет страницу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Кандидати пријаве достављају лично (у затвореној коверти) или поштом на адресу: ЈУ Основна школа “Коста Тодоровић” Скелани 75436 Скелани, са назнаком “Комисија за пријем радника”.    

***

ЈУ ОШ “ПЕТАР КОЧИЋ” КОЗЛУК

Расписује:

                                                                  КОНКУРС

       за избор и именовање директора школе на одређено вријеме…..1 извршилац

 

Опис радног мјеста

I Предмет

Школски одбор Јавне установе Основне школе “Петар Кочић” Козлук, расписује јавни  конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе “Петар Кочић” Козлук.

II Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

За свој рад одговоран је Влади, школском одбору и министру.

III Мандат

Директор Јавне установе Основне школе “Петар Кочић” Козлук  бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка.

За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава опште и посебне услове:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

- да је старији од 18 година

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија  у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом  177. став (1) и (2) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број:44/17, 31/18, 84/19),

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник  или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1. овог става,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела  учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља  над дјететом или малољетним лицем,

 

Потребна документација:

 

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

 

- Потписану пријаву у којој кандидат, између осталог, наводи сву документацију коју прилаже као доказ о испуњавању општих и посебних услова тражених конкурсом,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Диплому о завршеној стручној спреми,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Потврду којом доказује да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност, не старије од 6 мјесеци;

- Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност,

- Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног насиља над дјететом или малољетним лицем,

- Програм рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Дринска 70, 75413  Козлук, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе “Петар Кочић” Козлук”.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци Владе Републике Српске о именовању директора у року од осам дана од дана пријема одлуке.

***

  ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”, БРАТУНАЦ

    доноси:

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса

 

I

1. Поништава се конкурс број: 1-2/2021 од 18.1.2021. године, а објављен 20.1.2021. године у “Гласу Српске”  за избор:

- Секретар школе (пуно радно вријеме), лице са искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника.

2. У складу са одлуком извршити објављивање поништења конкурса у “Гласу Српске” у првом наредном термину – односно 31.3.2021. године.

 

II

 

Одлука ступа на снагу даном доношења.

***

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”, БРАТУНАЦ

 расписује:

 

КОНКУРС

 

1. Секретар (пуно радно вријеме), лице са искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме.

 

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава;

5. Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце;

6.  Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

Увјерења из тачака 4. и 5. школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа, а увјерење из тачке 6. кандидат доставља уз конкурсну документацију.

 

Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 115. Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи:

 

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

4. Увјерење о радном стажу издато од стране ранијег Послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством;

5. Увјерење о положеном стручном испиту за секретара у основној школи;

6. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи;

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. Увјерење општинског органа/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедуру пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18; и 26/19).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број  44/17; 31/18; 84/19; 35/20 и 63/20) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 177. Закона.

Уколико се на расписани конкурс за попуну радног мјеста секретара школе пријави лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни испит.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата неће се разматрати.

Тестирање и интервју ће се обавити дана 15.4.2021. године са почетком у 11 часова у просторијама школе са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно које испуњавају услове конкурса.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса школа ће поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити препорученом пошиљком на адресу школе: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Братунац, Петра Кочића бб, 75420 Братунац, са назнаком “За конкурс” или лично  у секретаријат школе.

***

ЈУ ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

“ВОЈИН КОМАДИНА”

ЗВОРНИК

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника са радним искуством и положеним стручним испитом у радни однос

 

1. Наставник соло пјевања - 1 извршилац, 24 часа на одређено вријеме до краја наставне године,  са звањем:

а)  дипломирани музичар – соло пјевач,

б) професор црквене музике и појања,

в) дипломирани музички извођач или педагог, са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил: музички извођач - соло пјевач

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19). 

 

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС”, број 74/18 и 26/19). 

 

Кандидати на конкурс су дужни да доставе сљедећу документацију:

1) пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају,

2) овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

3) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4) увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

6) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

8) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством, 

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

13) увјерење о држављанству,

14) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

15) увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

16) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

17) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

Увјерења из тачке 15. и 16. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу за радна мјеста за лица са радним искуством имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20).                                                                 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

 

Интервју и тестирање са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 13.4.2021. године у 11 часова,  у просторијама ЈУ ОМШ “Војин Комадина” Зворник.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

Ако се не појави на тестирању и интервју сматра се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Пријаве са наведеном документацијом доставити на адресу: Јавна установа Основна музичка школа “Војин Комадина” ул. Свети Сава број 71/А, 75400  Зворник.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана