ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

ЈУ ЗЗЗ РС
ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Зворник: Оглашава слободна радна мјеста на дан 30.11.2022. године

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 30.11.2022. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода  www.zzzrs.net   или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***

***

ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Власеница

 

расписује

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Наставник географије, 17 часова ........1 извршилац на неодређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом,
 2. Наставник информатике, 21 час ........1 извршилац на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 

За наведена радна мјеста поред општих услова утврђених Законом којим се утврђују радни односи и посебних услова прописаних у члану 114. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',  бр. 81/22), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',  бр. 81/22).

Пријем радника у радни однос извршиће се у складу са Законом о основном  васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 81/22) и одредбама Правилника о процедури пријема и критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 74/18 и 26/19) које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'',  бр. 81/22).

 (1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које  прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривчна дјела учињена против достојанства

личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дејце,

6) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 

(2) Увјерење из тачке 4) и 5)  за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву на конкурс (са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном), кандидат који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним правилником:

 1. Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
 3. Увјерење о положеном стручном испиту ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом,
 4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,
 5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје  подаци о просјеку оцјена,
 6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством
 8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице  погинулог борца Одбрамбено-отаџибниског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса обавиће се дана 14.12.2022. године (сриједа) у 8,00 часова, а интервју ће се обавити дана 14.12.2022. године (сриједа) у 9,30 часова у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну таблу школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако  се не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс остаје отврен  осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу ЈУ Основна школа ''Вук Караџић'' Власеница, Светосавска 30, 75440 Власеница. 

***

 Јавна установа Средњошколски центар

 „Милутин Миланковић"Милићи 

 

 р а с п и с у ј е

 

 

К О Н К У Р С

за пријем наставника

 

 •  Наставник енглеског језика, 1 извршилац,  на неодређено вријеме 11 часова непосредног рада са ученицима, лице са радним искуством у струци и положеним стручним испитом.                                                                                                                                             

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

 

  •     1.  да је  држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству, 
  •       2.   да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или      

                         овјереном копијом личне карте,

 1.  да  је радно способан, а то се  доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само  изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 2.  да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или  малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,
 3. увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,
 4. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4) и 5) за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања  радног односа.

 

 

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

                                                                                                                                                 

    1.овјерену фото-копију  дипломе о завршеном првом циклус студијског програма у    четворогодишњем трајању са најмање остварених  240 EC­TS бодова, у којој је наведено   стручно звање: професор енглеског језика и књижевности,професор кинеског и енглеског језика и књижевности,  дипломирани филолог- англиста,

2. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из кога се јасно види  врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла,

3. увјерње о положеном стручном испиту за рад у настави,

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

5. увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

 6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

 

Изузетно, право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став (7) Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске" број: 41/18, 35/20 и 92/20), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу наведеног Закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

 

 

Списак кандидата који могу приступити тестирању објавити ће се на огласној табли школе 13.12.2022.године.

 

Тестирање и интервју за   кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе дана 16.12.2022.године  у 9,00 часова.

 

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирање или интервју, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати  су дужни доставити овјерене копије свих докумената, пошто се исте               не враћају кандидатима.

 

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком „за конкурс" на протокол школе или путем поште на адресу:

 Јавна установа Средњошколски центар

 „Милутин Миланковић"

 Николе Тесле 34                                                                                      

 75446 Милићи 

 

***

 ЈУ Средњошколски центар

 „Милутин Миланковић"Милићи

 

д о н о с и

 

ОДЛУКУ

о поништењу конкурса број 678/22

 

Поништава се Конкурс, за пријем радника, број: 678/22 од 10.10.2022. године, за професора енглеског језика, 1 извршилац, на неодређено вријеме,11 часова седмична норма часова.

 

Образложење

 

Јавна установа Средњошколски центар „Милутин Миланковић" Милићи је Конкурс број: 678/22 , објавила посредством Завода за запошљавање Републике Српске, као и у дневним новинама „Глас Српске" дана 12.10.2022. године, за пријем радника за радно мјесто професор енглеског језика 1 извршилац на неодређено вријеме, 11 часова седмичне норме часова, са једном годином радног искуства у струци у школи и положеним стручним испитом.

Сектор просвјетне инспекције, Одјељење Бијељина је Рјешењем број: 24.120/616-287-79-3/22 од 18.11.2022. године наложило школи да се Конкурс број: 678/22, објављен посредством Завода за запошљавање Републике Српске, као и у дневним новинама „Глас Српске" дана 12.10.2022. године, за пријем радника за радно мјесто професор енглеског језика на неодређено вријеме, 11 часова седмичне норме поништи.

Конкурс се поништава из разлога што у истом нису наведене одредбе из члана 106. став (5) и (9) Закона о средњем образовању и васпитању, а које је потребно навести, те је наведено „једна година радног искуства у струци у школи" што је супротно члану 106. став (4) Закона о средњем образовању и васпитању којим је регулисано да је у конкурсу потребно навести да ли се прима приправник или лице са радним искуством.

Такође, у општим условима није наведено да је кандидат дужан доставити увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а што је дефинисано одредбом члана 5. став (1) тачка 6) Правилника о процедури пријема, критеријума за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у средњој школи.

На основу горе наведеног директор школе је одлучио као у диспозитиву одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова одлука ће се објавити у дневним новинама „Глас Српске".

***

 ЈУОШ "Свети Сава" Зворник,

 р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за упражњено радно мјесто

                          

1. Наставник физичког и здравственог васпитања на неодређено вријеме, 15 часова редовне наставе- лице са радним искуством и положеним стручним испитом- 1 извршилац (могућ је пријем више извршилаца у случају да се пријаве кандидати којима је за допуну норме потребан мањи број часова од 15).

 

Поред општих услова утврђених законом којим се уређују радни односи кандидати треба да  испуњавају и услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" 81/22) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19).

Право учешћа имају и лица која су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске" 81/22) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме као и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и  образовању ( „Службени гласник РС" број 81/22).                                                                 

Кандидати на конкурсу су дужни доставити документацију којом се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи ("Службени гласник РС", број 74/18 и 26/19).

Уз пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата ), са адресом, контакт телефоном, краћом биографијом и списком докумената који се достављају, потребно је доставити:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,  односно диплому стечену након завршених  интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту,

 

4) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике  Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца,

11) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

12) увјерење о држављанству,

13) љекарско увјерење о психофизичкој способности које не може бити старије од 6 мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије ступања на дужност,

14) увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

15) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,

16) увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 14. и 15. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се узимати у разматрање. 

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса одржаће се 15.12.2022. године у 12 часова, у просторијама ЈУ ОШ „Свети Сава" Зворник.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе, а кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју.

 

Уколико се кандидат не појави на тестирању и интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у новинама "Глас Српске" Бања Лука.

Пријаве на конкурс са потпуном  документацијом доставити на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" Зворник, ул. Светог Саве 71А, 75400 Зворник, са назнаком: "Пријава на конкурс" и навести назив радног мјеста на које се кандидат пријављује.

Контакт телефон: 056/490-615

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници и Твитер налогу.

© АД "Глас Српске" Бања Лука, 2018., ISSN 2303-7385, Сва права придржана